Vippetangkaia og Vippetangen

Hva skal vi gjøre?

Vippetangkaia

Vippetangkaia er en tømmerkistekai med granittfront. Kaien er står delvis på fjell og delvis på sandgrunn. Foran Oslo Fiskehall på Vippetangen står kaien på sandgrunn og er derfor i en dårligere forfatning. I første omgang vil Oslo Havn KF gjøre sikringsarbeider på denne delen av kaien. Kaien utenfor Fiskehallen vil være stengt for ferdsel under dette arbeidet.

Parallelt med sikringsarbeidet settes det i gang en utredning og planlegging av tiltak for å reetablere og nybygge hele Vippetangkaia for fremtidig havnebruk.  Arbeidet vil pågå over flere år.

Hva er en tømmerkistekai?

En tømmerkistekai er fundamentert på gigantiske tømmerkasser med to kamre inni. Tømmerkassene ble senket i sjøen og det ytre kammeret mot sjøen ble fylt med betong og det indre med stein. På det ytre betongkammeret ut mot sjøen ble det bygd en høy mur med store granittsteiner. Bak granittmuren og tømmerkistene ble det fylt på med stein.

Vippetangen

Vippetangens havnerelaterte kulturmiljø og festningen danner sentrale premisser for byutviklingen i området

Det innebærer moderate byggehøyder på 2-4 etasjer. Det er ikke tatt stilling til om kornsiloen rives eller bevares, men både Fiskehallen og siloen står på Byantikvarens liste over vernede bygg. Området har en sentral og viktig rolle i den pågående byutviklingen av Kvadraturen.

Områdeprogrammet ble sendt til politisk behandling i 2016.

Hvorfor skal vi utvikle området og Vippetangkaia?

Målet er at Vippetangen skal

  • være et attraktivt område for publikum gjennom hele året.
  • bygge opp under Akershus festning som et nasjonalt kulturminne.
  • være en arena for nye publikumsattraksjoner som blant annet kultur, kunst, bevertning, underholdning og handel.

Vippetangkaia

Tekniske undersøkelser viser at kaien etter mange års bruk og slitasje er i dårlig forfatning og trenger en utbedring. Det er den nordlige delen av kaien ved Fiskehallen som er i dårligst stand og det er der arbeidet med sikring er igangsatt. 

Hva skjer når?

Oslo Havn KF har allerede påbegynt å sikre de deler av Vippetangkaien som anses nødvendig på kort sikt. De er også i gang med å planlegge nybygging av kaien, noe som er et omfattende arbeid som vil foregå over flere år.  

Mens utbedringsarbeidene av Vippetangkaia pågår er denne delen av kaia stengt av. Det vil i tiden fremover ikke være mulig for gående eller syklende å benytte kaien. Det innebærer også at sløyebenken utenfor Fiskehallen dessverre ikke vil være tilgjengelig.

Det vil heller ikke være mulig å fortøye båter til denne delen av kaien så lenge den er avstengt for ferdsel. Alternativ rute for Havnepromenaden er skiltet på stedet rundt selve Fiskehallen. 

Hvor ligger Vippetangen og Vippetangkaia?

Vippetangen grenser til  Bjørvika øst og til Akerhusstranda i vest. Vippetangkaia ligger på østsiden av tangen.

 

Hvem er ansvarlig?

Den delen av Vippetangkaia som er foran Fiskehallen eies av Eiendoms- og byfornyelsesetaten, men er festet bort til Oslo Fiskehall SA som eier Fiskehallen. 

Oslo Havn KF eier den øvrige delen av Vippetangkaien.

Plan- og bygningsetaten er ansvarlig for utviklingsarbeidet på Vippetangen.

Les mer 

Fjordbyen

Alle delprosjekter i Fjordbyen

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
95 88 26 31

E-post

Oslo Havn KF

Kommunikasjonsrådgiver

Trude Thingelstad

Mobilnummer
91 70 92 87

E-post

Plan- og bygningsetaten

Fjordbyenheten

Vahls gate 1

Telefon
2180 2180

E-post