Vippetangen

Hva skal vi gjøre?

Byutvikling på Vippetangen

Vippetangens havnerelaterte kulturmiljø og festningen danner sentrale premisser for byutviklingen i området.

Det innebærer moderate byggehøyder på 2–4 etasjer. Det er ikke tatt stilling til om kornsiloen rives eller bevares, men både Fiskehallen og siloen står på Byantikvarens liste over vernede bygg. Området har en sentral og viktig rolle i den pågående byutviklingen av Kvadraturen.

Områdeprogrammet ble sendt til politisk behandling i 2016. En utredning om fremtidens fergeterminaler for utenriksfergene, ble sendt til politisk behandling i februar 2022.

Hvorfor skal vi utvikle området?

Målet er at Vippetangen skal:

  • være et attraktivt område for publikum gjennom hele året
  • bygge opp under Akershus festning som et nasjonalt kulturminne
  • være en arena for nye publikumsattraksjoner som blant annet kultur, kunst, bevertning, underholdning og handel

Vippetangkaia

Vippetangkaia er en tømmerkistekai med granittfront. Kaia står delvis på fjell og delvis på sandgrunn. Tekniske undersøkelser viser at kaia etter mange års bruk og slitasje er i dårlig forfatning og trenger en utbedring. Foran Oslo Fiskehall på Vippetangen står kaia på sandgrunn og er derfor i en dårligere forfatning. Høsten 2022 og våren 2023 ble det gjennomført et midlertidig sikringsarbeid på denne delen av kaia.

Det settes også i gang en utredning og planlegging av tiltak for å reetablere og nybygge hele Vippetangkaia for fremtidig havnebruk. Dette er et arbeid som vil pågå over flere år.

Hva er en tømmerkistekai?

En tømmerkistekai er fundamentert på gigantiske tømmerkasser med to kamre inni. Tømmerkassene ble senket i sjøen og det ytre kammeret mot sjøen ble fylt med betong og det indre med stein. På det ytre betongkammeret ut mot sjøen ble det bygd en høy mur med store granittsteiner. Bak granittmuren og tømmerkistene ble det fylt på med stein.

Hva skjer når?

Oslo kommune eier Vippetangkaiea ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Oslo Havn. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har gjennomført midlertidige sikringsarbeider på sin del av Vippetangkaia ved Fiskehallen, og kaia er igjen åpen for myke trafikanter.

Sløyebenken utenfor Fiskehallen er også tilgjengelig. Det er fremdeles ikke tillatt å fortøye båter til denne delen av kaia.

Hvor ligger Vippetangen?

Vippetangen grenser til Bjørvika i øst og til Akerhusstranda i vest.

Hvem er ansvarlig?

Plan- og bygningsetaten er ansvarlig for utviklingsarbeidet på Vippetangen.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten eier den delen av Vippetangkaia som er foran Fiskehallen, og denne er festet bort til Oslo Fiskehall SA som eier Fiskehallen.

Oslo Havn KF eier den øvrige delen av Vippetangkaien.

Les mer

Fjordbyen

Alle delprosjekter i Fjordbyen

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Fjordbyenheten
Vahls gate 1
Telefon

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Solveig Pettersen
Mobil

Oslo Havn KF

Kommunikasjonsrådgiver
Trude Thingelstad
Mobil