Vippetangen

Hva skal vi gjøre?

Byutvikling på Vippetangen

Vippetangens havnerelaterte kulturmiljø og festningen danner sentrale premisser for byutviklingen i området.

Det innebærer moderate byggehøyder på 2-4 etasjer. Det er ikke tatt stilling til om kornsiloen rives eller bevares, men både Fiskehallen og siloen står på Byantikvarens liste over vernede bygg. Området har en sentral og viktig rolle i den pågående byutviklingen av Kvadraturen.

Områdeprogrammet ble sendt til politisk behandling i 2016. En utredning om fremtidens fergeterminaler for utenriksfergene, ble sendt til politisk behandling i februar 2022.

Hvorfor skal vi utvikle området?

Målet er at Vippetangen skal:

  • være et attraktivt område for publikum gjennom hele året.
  • bygge opp under Akershus festning som et nasjonalt kulturminne.
  • være en arena for nye publikumsattraksjoner som blant annet kultur, kunst, bevertning, underholdning og handel.

Vippetangkaia

Vippetangkaia er en tømmerkistekai med granittfront. Kaien står delvis på fjell og delvis på sandgrunn. Tekniske undersøkelser viser at kaien etter mange års bruk og slitasje er i dårlig forfatning og trenger en utbedring. Foran Oslo Fiskehall på Vippetangen står kaien på sandgrunn og er derfor i en dårligere forfatning. Det blir gjennomført et sikringsarbeid på denne delen av kaia.

Parallelt med sikringsarbeidet settes det i gang en utredning og planlegging av tiltak for å reetablere og nybygge hele Vippetangkaia for fremtidig havnebruk. Dette er et arbeid som vil pågå over flere år.

Hva er en tømmerkistekai?

En tømmerkistekai er fundamentert på gigantiske tømmerkasser med to kamre inni. Tømmerkassene ble senket i sjøen og det ytre kammeret mot sjøen ble fylt med betong og det indre med stein. På det ytre betongkammeret ut mot sjøen ble det bygd en høy mur med store granittsteiner. Bak granittmuren og tømmerkistene ble det fylt på med stein.

Hva skjer når?

Oslo kommune eier Vippetangkaien ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Oslo Havn. Eiendoms- og byfornyelsesetaten er i gang med å gjennomføre midlertidige sikringsarbeider på sin del av Vippetangkaien ved Fiskehallen. Det er planlagt at sikringsarbeidet starter opp i månedskiftet november/desember, og kaien er stengt for ferdsel under dette arbeidet.

Det innebærer at sløyebenken utenfor Fiskehallen heller ikke er tilgjengelig. Det er heller ikke lenger tillatt å fortøye båter til denne delen av kaien. Alternativ rute for Havnepromenaden er skiltet på stedet rundt selve Fiskehallen.

Når sikringsarbeidet er ferdig vil denne delen av kaien blir åpnet opp igjen for gående og syklister, anslått til å skje i første kvartal 2023.

Planleggingen for den nødvendige fremtidige dimensjoneringen og nybyggingen av Fiskehallkaien er foreløpig ikke påbegynt. Det er mulig at prosjektet vil samordnes med fremtidig dimensjonering og nybygging av den øvrige delen av Vippetangkaien.

Hvor ligger Vippetangen?

Vippetangen grenser til Bjørvika øst og til Akerhusstranda i vest.

Hvem er ansvarlig?

Plan- og bygningsetaten er ansvarlig for utviklingsarbeidet på Vippetangen.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten eier den delen av Vippetangkaia som er foran Fiskehallen, og denne er festet bort til Oslo Fiskehall SA som eier Fiskehallen.

Oslo Havn KF eier den øvrige delen av Vippetangkaien.

Les mer

Fjordbyen

Alle delprosjekter i Fjordbyen

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Fjordbyenheten
Vahls gate 1
Telefon

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Solveig Pettersen
Mobil

Oslo Havn KF

Kommunikasjonsrådgiver
Trude Thingelstad
Mobil