Jobb i Oslo kommune

Vi har over 50 000 ansatte og tilbyr spennende muligheter for faglig utvikling og karriere. Bruk kompetansen din til økt livskvalitet for byens innbyggere.

Oslo vokser. Vi må også i fremtiden levere tjenestene innbyggerne trenger. Digitalisering av tjenester og miljøvennlige løsninger er store satsinger i kommunen.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger

Lønnstabell

Her kan du søke etter lønnstrinn eller årslønn.

Lønn og fagforeninger

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn. Lønnsnivå for den aktuelle stillingen finner du i stillingsutlysningen.

Lønnsrammer og stillingsregister

Lønnsrammesystemet består av et stillingsregister, lønnsrammer og en lønnstabell.

Lønnsrammer per 1. mai 2024 (XLSX)

Stillingsregister per 1. mai 2024 (XLSX)

Lønnstabell per 1. mai 2024 (XLSX)

Egen avtale for kommunaldirektører og seksjonssjefer i byrådsavdelingene, samt alle virksomhetsledere.

Lønnstabell toppledere (PDF)

Fagforeninger i Oslo kommune

Oslo kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til 30 ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen.

Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon. Fagforeningene er også viktige samarbeidsparter for kommunen når det gjelder utviklingsarbeid og oppfølging av politiske vedtak.

Gå til oversikt over alle fagforeninger Oslo kommune har avtale med

Tariffoppgjør

Lønns- og arbeidsvilkår sikres gjennom tariffoppgjør og lokale forhandlinger. Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene finner du her:

Dokument 25, 2022-2024 (PDF)

Les om tariffoppgjøret 2024.

Pensjon, forsikring og lån

Som ansatt i Oslo kommune blir du medlem av en svært gunstig offentlig tjenestepensjonsordning som gir deg en rekke fordeler.

Skulle noe uforutsett skje, har ansatte uførepensjonrettigheter gjennom sin tjenestepensjonsordning.

De fleste ansatte omfattes av kommunens kollektive personforsikringer: gruppeliv, yrkesskade og ulykkesforsikring på fritiden.

Seniorpolitikk

Oslo kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver for eldre arbeidstakere. Virksomhetene skal sørge for at ansattes kompetanse, engasjement og kreativitet verdsettes og brukes uavhengig av alder, kjønn og etnisk bakgrunn. Det er et mål at den gjennomsnittlige alderen for pensjonering skal øke.

Det er stilt krav om at virksomhetene skal utarbeide en egen plan for seniorpolitikk. Se tiltaksplan for seniorpolitikk i Oslo kommune.

Jobb til unge

Bydelene i Oslo tilbyr en rekke jobber til unge. Det kan være feriejobb eller deltidsjobb. Er du i ungdomsskole- og videregåendeskolealder, kan du søke jobb i din bydel.

Se hvordan du søker jobb i bydelen din.

Er du utenfor arbeidslivet eller har en funksjonsnedsettelse?

Gjennom Rekrutteringsordningen lyser Oslo kommunes virksomheter ut stillinger forbeholdt personer som enten har

  • en funksjonsnedsettelse, det kan være av fysisk og psykisk art, synlig og usynlig
  • eller har vært utenfor arbeid, utdanning eller opplæring av ulike grunner i minst to år de siste fem årene

Slik søker du på stillingene innen rekrutteringsordningen.

Vern mot diskriminering

Du skal trygt kunne si fra om diskriminering og trakassering som ansatt i Oslo kommune.

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger alle arbeidsgivere i Norge en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Vern mot diskriminering og trakassering er del av arbeidet for et godt arbeidsmiljø – kalt HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet).

Les mer om diskrimineringsvern for ansatte i Oslo kommune.

Møt noen av våre medarbeidere

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Oslo kommune? Her har vi samlet erfaringer fra folk med ulik bakgrunn, og fra forskjellige virksomheter.


For ansatte