Diskrimineringsvern for ansatte i Oslo kommune

Her finner du informasjon om hvordan du kan si fra om diskriminering, hvilke rettigheter du har og hvem som kan hjelpe deg.

Vern mot diskriminering

Du skal trygt kunne si fra om diskriminering og trakassering du har opplevd som ansatte i Oslo kommune.

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger alle arbeidsgivere i Norge en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Vern mot diskriminering og trakassering er del av arbeidet for et godt arbeidsmiljø – kalt HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet).

Tiltak mot diskriminering i Oslo kommune er vedtatt av Oslo bystyre i verdidokument «Oslo en by for alle» – også kalt OXLO-plakaten. Muligheten for ansatte til å si fra, klage og anmelde diskriminering skal være kjent og tilgjengelig. Ansatte i Oslo kommune skal møte kollegaer, innbyggere og brukere med respekt – i tråd med kommunens etiske regler (PDF).

Husk at du også skal si fra om diskriminering som ikke rammet deg selv.

Hva du kan si fra om

Diskriminering er usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av mennesker på grunnlag av deres bakgrunn.

Diskriminering er forbudt. Forbudet mot diskriminering og trakassering er lovfestet i Likestillings- og diskrimineringsloven og i Arbeidsmiljøloven. Forbudet mot hatefulle ytringer og hatkriminalitet er lovfestet i Straffelovens § 185.

Forbudet mot diskriminering omfatter forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk. Forbudet omfatter også kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon og omsorgsoppgaver.

Trakassering er å bli utsatt for uønskede negative handlinger eller ytringer, som virker krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er motivert av hat eller negative holdninger rettet mot en person eller gruppe på grunn av etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne.

Diskriminering og trakassering skjer i relasjoner mellom mennesker. Du kan oppleve det i arbeidsmiljøet der du jobber – mellom deg og dine kollegaer og mellom deg og din leder. Det kan skje i møte mellom deg og mennesker som bruker kommunens tjenester. Det kan skje i kommunale bygninger og lokaler – som mellom elever i skolegården, ungdom på fritidsklubben, eldre på seniorsenteret, eller brukere på biblioteket. Du kan også oppleve diskriminerende og trakasserende innhold på kommunens digitale flater og sosiale medier.

Hvem du kan si fra til

Du kan be om en samtale med din leder, når du har opplevd diskriminering eller trakassering på din arbeidsplass.

Før du ber om en samtale, bør du skrive ned hva du har opplevd. Du bør skrive ned når og hvor diskrimineringen har skjedd, hvem som var involvert, og hva du mener har vært diskriminerende.

Du kan melde fra til din leder eller kommunikasjonsansvarlig i din virksomhet, om hatefulle ytringer og diskriminerende innhold på kommunens digitale flater eller sosiale medier. Oslo kommune har laget en plakat for moderering av kommentarfelt (PDF) i kommunens sosiale medier.

Du skal si fra hvis du har vært vitne til diskriminering. Alle som jobber i kommunen plikter å informere arbeidsgiver eller verneombud, når de blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen (AML § 2.3). Kampanjen Stillhet sårer viser hvor viktig det er for ofre, at kollegaer bryr seg og griper inn.

Registrering

Du bør registrere hva du har opplevd i din virksomhets avvikssystem. Diskriminering og trakassering er et kritikkverdig forhold og en uønsket hendelse på din arbeidsplass.

Du kan lese mer lengre ned på siden om registrering av diskriminering som en uønsket hendelse på din arbeidsplass.

Hvem som kan hjelpe deg

Før du ber om en samtale med din leder, kan du først snakke med noen du har tillit til. Det kan også være verneombudet eller tillitsvalgte i fagforeningen du er medlem i, eller rådgiver i en av organisasjonene som jobber med diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsombudet kan også kontaktes.

Verneombud

Verneombudet i din virksomhet skal passe på at din opplevelse av diskriminering blir fulgt opp.

Verneombudet skal informere om hvordan du skal følges opp av din leder, og hjelpe til med å lage tiltak mot diskriminering på din arbeidsplass.

Verneombudet skal ikke representere deg som part i oppfølgingen av din sak.

Tillitsvalgt

Tillitsvalgte skal bistå deg, når du mener at du har vært utsatt for trakassering eller diskriminering.

Tillitsvalgte kan hjelpe deg med å beskrive hendelsen du har opplevd, og hvordan hva du har opplevd kan dokumenteres. Tillitsvalgte kan også informere deg om hvilke bestemmelser i loven som er relevant for deg og hva du har opplevd.

Du kan som medlem i en fagforening, be om at din tillitsvalgte er med deg eller representerer deg på møter om din sak.

Organisasjoner

  • DiMe (Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken) tilbyr gratis juridisk rådgivning, bistand og mekling i alle typer diskriminerings-, trakasserings- og hatkriminalitetssaker.
  • Antirasistisk senter gir juridisk bistand i enkeltsaker om gjelder rasisme og diskriminering.
  • OMOD (Organisasjon mot Offentlig Diskriminering) bistår enkeltindivider med juridisk rådgivning og veiledning
  • Arbin (Rasismehjelpen) tilbyr veiledning til ofre av rasisme og diskriminering
  • LIN (Likestilling Inkludering Nettverk) gir medlemmer gratis juridisk hjelp - i samarbeid med Insa advokater
  • Rettighetssenteret i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon gir råd og veiledning til funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende i saker som gjelder velferdsrettigheter og diskriminering

Statlige myndigheter

Hva som skal skje når du sier fra

Du kan forvente at din leder følger opp når du sier fra om diskriminering og trakassering som du har opplevd på din arbeidsplass.

Din leder har plikt til å undersøke saken og sette i verk nødvendige tiltak. Tiltak mot diskriminering er en del av HMS-arbeidet og arbeidsgivers plikter i Arbeidsmiljøloven. Hendelser som registreres i avvikssystemet i din virksomhet, skal følges opp av din leder.

Du kan forvente at din leder lytter og setter seg inn i hva du ha opplevd. Du kan også forvente at din leder gjør sine egne undersøkelser. Din leder skal gå gjennom hva som har skjedd, hva som har blitt sagt og gjort, hvem som har vært vitner til hendelsen og hva som finnes av annen dokumentasjon. I oppfølgingen vil din leder snakke med verneombudet, tillitsvalgte og andre som jobber med HR på din arbeidsplass.

Du har rett til å se og kommentere lederes referat og skriftlige oppsummering av saken. Du kan også be din leder om å beskrive hvilke tiltak som foreslås.

Tiltak på din arbeidsplass

Oppfølgingen av din sak skal resultere i konkrete tiltak mot diskriminering på din arbeidsplass.
Tiltakene skal være bygget på erfaringene med diskriminering der du jobber. Målet er å ivareta din verdighet og gjenopprette skaden diskriminering forårsaker, og forebygge slik at det du har opplevd ikke gjentar seg.

Medbestemmelsesutvalget (MBU) er likestillingsutvalg i din virksomhet, og gjør vedtak om virksomhetens handlingsplan for likestillingsarbeid.. I utvalget deltar ledelsen og verneombudet i din virksomhetet, sammen med tillitsvalgte eller andre representanter for ansatte.

Når sjefen er problemet

Hvis din opplevelse av diskriminering gjelder din leders oppførsel, skal du be om en samtale med denne lederens leder. Du bør forberede deg godt før samtalen. Du kan få råd og veiledning fra verneombud, tillitsvalgt eller en av organisasjonene som jobber med diskriminering.

Registrere hendelsen som avvik

Du bør registrere din opplevelse av diskriminering og trakassering i avvikssystemet. Trakassering og diskriminering er et kritikkverdig forhold og en uønsket hendelse på din arbeidsplass.

Registrering og oppfølging er en del av HMS-arbeidet. Du kan lese på intranettet for din virksomhet hvordan du skal gå fram for å registrere en uønsket hendelse. De fleste virksomheter benytter nå EQS som avvikssystem. I EQS skal hendelser med trassering og diskriminering registreres som en uønsket hendelse under helse, miljø og sikkerhet for ansatte og psykososialt arbeidsmiljø.

Du kan melde fra om hendelser som har rammet deg, dine kollegaer eller brukere.

Ikke anonymitet

Husk at registreringer i kvalitetssystemet ikke sikrer personopplysninger. Registreringen av situasjonen/hendelsen skal derfor ikke navngi personer eller gi annen informasjon som kan identifisere personer som var involvert.

Varsling

Du har rett til å varsle om diskriminering og trakassering på din arbeidsplass etter varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML § 2A). Informasjon om varslingsordningen i din virksomhet finner du på intranett.

Før du varsler, bør du ha tatt opp med din leder at du er utsatt for diskriminering. Hvis din leder ikke tar tak i saken, kan du benytte deg av varslingsordningen. De som mottar varselet i din virksomhet har plikt til å gå grundig gjennom varselet, og foreta undersøkelser for å avklare faktum i saken.

Du kan også melde om diskriminering og trakassering til Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN). LDN er et statlig organ som behandler slike klager. Du kan få råd og veiledning fra LDN om hvordan du sender inn en klage. Du kan sende inn din klage ved å bruke nemndas digitale skjema.

Du kan melde fra om hatkriminalitet til Oslo Politidistrikt. Informasjon om hvordan du melder fra finner du på Politiets internettside om hatkriminalitet. Du kan få hjelp og veiledning fra politiets Støttesenter for kriminalitetsutsatte. Husk at du må møte fysisk på en politistasjon for å gi en anmeldelse.

Beskyttelse mot gjengjeldelse

Du er beskyttet mot gjengjeldelse når du varsler om diskriminering på din arbeidsplass (AML § 2 A-4). Det betyr at straff eller andre negative reaksjoner mot deg som varsler er forbudt.