Jobb i Oslo kommune

Tariffoppgjøret 2019

Tariffoppgjøret 2019 er et såkalt mellomoppgjør som i utgangspunktet kun gjelder lønnsregulering.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forhandlingene føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans, og de fire forhandlingssammenslutningene KAH, Unio, Akademikerne og YS.

Det er satt frist for å komme frem til et forhandlingsresultat 30. april kl. 24.00.

Informasjon om forhandlingene er publisert nedenunder:
__________________________________________________________________

Akademikernes streik i Oslo kommune er over

Akademikernes streik i Oslo kommune er over. Det ble mandag 27. mai inngått en likelydende avtale med Akademikerne som er inngått med de tre andre forhandlingssammenslutningene. 

Jeg er fornøyd med at streiken er over, og at arbeidet gjenopptas fra arbeidstidens begynnelse i morgen, uttaler forhandlingssjef i Oslo kommune Per Steinar Aasebø.

I tråd med vanlig praksis vil lønnsendringene for Akademikernes medlemmer gis med virkning fra 28.05.2019.

Enighetsprotokoll

Lønnstabell per 28.05.2019

___________________________________________________________________

Brudd i meklingen mellom Oslo kommune og  Akademikerne i Oslo kommunes tariffoppgjør

Akademikerne rammer kommunens sentraladministrasjon ved å ta ut 140 ansatte i streik.

Torsdag 23. mai ble det brudd i meklingen mellom Oslo kommune og Akademikerne.

Det er enighet i tariffoppgjøret mellom Oslo kommune, Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), UNIO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) som representerer ca. 30.000 av kommunens ansatte. For disse tre sammenslutningene er det inngått avtale om sentral fordeling av rammen, som er vanlig praksis i mellomoppgjørene i Oslo kommune.

Akademikerne krevde at hele rammen i oppgjøret skulle avsettes til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet (etater, bydeler og kommunale foretak). Akademikerne representerer omkring 3000 ansatte.

Det første streikeuttaket omfatter ca. 140 ansatte. Av disse er ca. 120 fordelt på byrådsavdelingene på rådhuset, i underkant av 20 i bystyrets sekretariat og 3 tillitsvalgte ved tre forskjellige virksomheter.

Kommunens tjenester vil i liten grad rammes av dette streikeuttaket. Det vil derimot bli redusert kapasitet til kommunens budsjettarbeid og bystyrets behandling av saker. Eventuelle opptrappinger vil bli gjort med minst fire dagers varsel.

Pressemelding (PDF 0,3MB)

__________________________________________________________________

Delvis enighet i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Det ble enighet mellom Oslo kommune, KAH, Unio og YS-K i tariffoppgjøret natt til 1. mai.

Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 2,62 %, minimum kr 12 000 med virkning fra 1.5.2019.

Se ny lønnstabell

Forhandlingsresultatet skal nå godkjennes av bystyret og det enkelte forbund. Godkjenningsfristen er 14. juni, kl. 12.00.

Det ble konstatert brudd med Akademikerne. Oppgjøret mellom Oslo kommune og Akademikerne går dermed til mekling. Meklingen med Akademikerne starter 2. mai. Meklingens utløp er torsdag 23. mai kl. 24.00. Eventuell arbeidskonflikt kan tidligst iverksettes ved arbeidstidens begynnelse fredag 24. mai 2019.

Under meklingen foregår samtalene mellom partene via meklingsmannen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan gi ut informasjon om innholdet i meklingen før den er avsluttet. 

___________________________________________________________________

Tariffoppgjøret 2019 – andre krav tilbud

Forhandlingssammenslutningene la fram krav/tilbud nr. 2 mandag 29. april kl. 17.00.

Forhandlingssammenslutningene

Fristen for å komme frem til et forhandlingsresultat er satt til 30. april kl. 24.00.

____________________________________________________________________

Tariffoppgjøret 2019 – første krav/tilbud

Partene i Oslo kommune la fram sine første krav/tilbud torsdag 25. april kl. 14.00.

Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningene

____________________________________________________

 

Gå til lønns- og arbeidsforhold i Oslo kommune