Barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser

Her finner du rettigheter og tilbud for familier som lever med barn eller ungdom med nevroutviklingsforstyrrelser, som ADHD, autisme og Tourettes syndrom.

Dette er dine rettigheter

Diagnosene innenfor nevroutviklingsforstyrrelser gir i utgangspunktet ikke automatisk rett til spesielle tjenester. Men kommunen har generell plikt til å sørge for opplæring og nødvendige helse- og omsorgstjenester. Alle har for eksempel rett til opplæring, som barnehage og skole. Barnet ditt og du som foresatt eller pårørende har også rett til helse- og omsorgshjelp og økonomisk hjelp.

Les mer om de ulike rettighetene for barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser

Du kan også lese mer om de ulike rettighetene her:

Lurer du på hva du kan ha krav på, eller trenger du hjelp til å søke tjenester eller klage på avslag?
Ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

Veiledning og støttetilbud

Oslohjelpen

Har du behov for råd og veiledning om barnets utvikling eller foreldrerollen? Ta kontakt med Oslohjelpa i bydelen din. Oslohjelpen gir rask hjelp, også til familier med sammensatte behov. Alle ansatte har taushetsplikt. Oslohjelpen er et gratis tilbud. Du trenger ingen henvisning.

Les mer om Oslohjelpen og se kontaktinformasjon for din bydel

Familievernkontoret

Familievernkontoret er et offentlig og gratis tilbud, som gir behandling og rådgivning når det er utfordringer, konflikter eller kriser i familien. Både familier, par og enkeltpersoner kan henvende seg til familievernkontoret, og det er ikke nødvendig med henvisning. Familier med hjemmeboende barn blir prioritert.

Les mer om Familievernkontoret og se kontaktinformasjon for din bydel

Aktører i kommunen som ivareta barnet ditt

Lurer du på hvem som har ansvar for å ivareta barnet ditt? Se oversikt over hvilke aktører i kommunen som ivaretar barnet ditt fra det er 0 til det er 18 år.

Oversikt over hvem i kommunen som ivareta barnet ditt i ulike faser (PDF 0,1MB)

Helse- og omsorgstilbud

Helsestasjonen (barn 0-5 år)

På helsestasjoner for barn fra 0-5 år følger de opp barnet helse, med fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Som forelder eller foresatt får du råd og veiledning om for eksempel ernæring, foreldre-barn samspill, barnets motoriske utvikling, søvn, vaksinering, tannhelse, prevensjon med mer. Det er tett samarbeid med ergo-fysioterapi tjenesten for barn og unge i bydelen.

Se helsestasjonen i din bydel

Fastlege

Fastlegen er nøkkelen til helsevesenet. Det betyr ikke nødvendigvis at legen har ekspertise på nevroutviklingsforstyrrelser, men har god kunnskap om hvor dere kan få hjelp, og kan henvise dere videre til for eksempel spesialisthelsetjenesten. Fastlegen kan være en viktig samarbeidspart og samtalepartner i ulike situasjoner og perioder.

Fastlegen hjelper blant annet med:

  • Medisinsk kontinuitet
  • Henvisning til behandling og utredning
  • Utarbeide legeerklæringer med mer

Finn din fastlege eller bytt fastlege


BUP (Barn- og unges psykiske helsevern)

Når det er mistanke om nevroutviklingsforstyrrelser, er det BUP som utreder og diagnostiserer dette. Settes det diagnose, skal både foreldre og barnet eller ungdommen motta informasjon om diagnosen og hva det innebærer. Foreldre kan også få tilbud om opplæring i gruppe eller individuelt.

Det er ikke uvanlig at barnet eller ungdommen i tillegg har, eller utvikler, vansker knyttet til psykisk helse. Disse kan da behandles i BUP. BUP kan gi anbefalinger og ta initiativ til oppfølging i bydel og i barnehage/skole.

Henvisning til BUP gjøres av helsestasjon, skolehelsetjeneste eller andre lavterskeltilbud i bydel, barneverntjeneste, fra skole/PPT eller fastlege. Ved henvisning til BUP bør de kommunale instansene samordne sin informasjon om barnet. Fastlegen bør involveres, ha vurdert barnet direkte og gjennomført relevante somatiske undersøkelser. Ved henvisning til BUP er det nødvendig at henvisningen som sendes kommer fra lege, psykolog eller leder av barneverntjenesten.

De fleste barn og ungdommer med en nevroutviklingsforstyrrelse vil i perioder ha behov for støtte og veiledning. Ulike problemstillinger kan oppstå både hjemme og på skolen.

BUP samarbeider med bydelens tilbud og med skole eller PPT underveis i forløpet og ved utskrivning, også med tanke på å sikre kontinuitet i oppfølgning ved utskrivning.


Skolehelsetjeneste

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier som er til stede fra 3-5 dager i uka. Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Skolehelsetjenesten kan henvise til fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med skolehelsetjenesten. Helsesykepleier kan være en kontaktperson for foreldrene inn til de andre tjenestene i bydelen og gi veiledning om ulike tilbud. Helsesykepleier samarbeider med skolen, PPT og spesialisthelsetjeneste.

Skolehelsetjeneste er både på grunnskole og videregående skole.

Les mer om skolehelsetjenesten og finn riktig skole

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjonen for ungdom er en helsetjeneste for ungdom mellom 12-24 år. Her treffer du helsesykepleier, jordmor, lege, psykolog og barnevernspedag. Helsestasjon for ungdom har kun drop in, og ingen timebestilling.

Les mer om helsestasjon for ungdom og se oversikt over helsestasjonene

Fysio- og ergoterapitjenesten

Barn og unge mellom 0-18 år og har utfordringer med bevegelse og aktivitet, kan få fysio- og ergoterapitjenester. Fysio- og ergoterapeuter samarbeider om habilitering og rehabilitering og kan bidra med rådgivning og veiledning til foresatte og samarbeidspartnere. Som foresatt kan du ta direkte kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten for å få en vurdering. Med foresattes samtykke kan også helsestasjon, barnehage, skole, fastlege, sykehus eller andre instanser ta direkte kontakt med tjenesten.


Støttekontakt

Les mer om støttekontakt


Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Les mer om BPA


Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Les mer om hjemmehjelp

Ledsagerbevis

Har barnet eller ungdommen behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Eksempler på steder som gir fri adgang til ledsager er kollektiv transport (Ruter), offentlige svømmehaller og kinoer i Oslo.

Les mer om ledsagerbevis og hvordan du søker


Utekontakten

Utekontaktene driver forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i alderen 10-23 år i bydelene. De er til stede både på dag- og kveldstid, på de arenaene hvor ungdom er. De har også erfaring med oppfølging av unge med nevroutviklingsforstyrrelser. Som pårørende kan du ta kontakt hvis du er bekymret for barn eller unge.

Les mer om Utekontakten

Opplæring- og fritidstilbud

Barnehage/pedagogisk fagsenter (0-5 år)

Barn med nevroutviklingsforstyrrelser kan ha behov for tilrettelegging i barnehagen. Er behovet for spesialpedagogisk tilrettelegging utover det barnehagen kan ivareta, kan barnehagen i samråd med foreldre, henvise til PPT (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste). PPT foretar en sakkyndig vurdering av barnets særlige behov. Kommunen vedtar videre hvilken hjelp barnet skal få. Pedagogisk fagsenter følger opp vedtakene.

Pedagogisk fagsenter er en veilednings- og oppfølgingstjeneste for barn i barnehage med særskilte behov. De samarbeider nært med helsestasjonene, bydelens barnehager, fysio-/ergoterapitjenesten for barn, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og ulike spesialinstitusjoner for å sette inn tiltak så tidlig som mulig. Pedagogisk fagsenter samarbeider månedlig med PPT og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Skole og sosiallærer på skolen

Opplæring i skolen skal tilpasses evner og forutsetninger hos den enkelte elev. Skolen kan ta initiativ til samarbeidsmøter med aktuelle fagpersoner som er involvert i tilretteleggingen og oppfølgingen rundt barnet.

Skolen/sosiallærer kan hjelpe dere med å:

  • Henvise til PPT
  • Søke veiledning fra kompetanseenheter i Oslo kommune
  • Søke NAV om skolerelaterte hjelpemidler
  • Søke spesialskole der det er aktuelt, søknadsfrist er 1. desember for neste skoleår

Se oversikt over skoler i Oslo. Her kan du også finne skoler med tilpasset undervisning for barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Elever som ikke har, eller kan få, utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning.

Les mer om spesialundervisning og PPT og se hva du må gjøre for å søke


Fritidsklubber

Oslo kommune har 62 fritidsklubber. Dette er rusfrie aktivitetstilbud, og innhold vil være noe ulikt fra klubb til klubb. Noen klubber tilbyr aktiviteter som kan passe godt for unge med nevroutviklingsforstyrrelser som gaming, brettspill, film med videre.

Se og les mer om Oslo kommunes fritidsklubber

Økonomisk hjelp

Du kan få økonomisk råd og veiledning hos NAV. Her er noen av støtteordningene du kan få:

Mer om diagnosene ADHD, autisme og Touretts syndrom

Om diagnosene

Nevroutviklingsforstyrrelser omfatter ADHD, ASD og Tourettes syndrom, men også andre diagnoser. Diagnosene har mange fellestrekk og stadig flere ser verdien av å forstå diagnosene under paraplyene «ESSENCE». Dette innebærer at et barn som tidlig viser vansker eller forstyrrelser i sin utvikling, gjerne har flere typer vansker eller forstyrrelser samtidig. Les mer om "ESSENCE" (Statped.no).

Derfor kan det være vanskelig å skille den ene forstyrrelsen fra den andre når diagnosen vurderes på et tidlig tidspunkt. Forstyrrelsene deler gener, miljømessige risikofaktorer og kliniske symptomer. Symptomer for hver forstyrrelse kan overlappe med en annen forstyrrelse i gruppen. Diagnose av bare én type forstyrrelse vil sannsynligvis være unøyaktig, og over tid vil det i de fleste tilfeller være nødvendig å revurdere diagnosen.

Les mer om diagnosene ADHD, autisme og Tourettes syndrom:

Brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene har blant annet som oppgave å spre kunnskap om og forståelse for de ulike diagnosene. Her kan du også få råd og veiledning.