Barn med spesielle behov 0-6 år

Barn med spesielle behov kan trenge ekstra oppfølging. Bydelene gjør en individuell vurdering av behovet, og tilbyr hjelp ut fra tilbudene de har. Tilbudet kan variere fra bydel til bydel.

Støttetiltak

Støttetiltak kan gis individuelt eller i gruppe. Eksempler på tiltak som kan gis av bydelene:

Oslohjelpa

Gjennom Oslohjelpa skal bydelene tilby rask og god hjelp til barn og deres familier, når de trenger det. I Oslohjelpa samarbeider ulike tjenester som retter seg mot barn og deres familier, for eksempel helsestasjon, NAV, barnevern, fagsenter og barnehage.

Les mer om Oslohjelpa.

Kontakt pedagogisk fagressurs i bydelen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Barn i skolealder

Hvis barnet går i skolen tar du kontakt med skolen eleven går på, som deretter tar kontakt med PPT.