Til innhold

Spesialundervisning

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Krav til skolen

Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PPT.

Slik søker du

 • 1Ta kontakt med aktuell skole/elevens skole
 • 2Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
 • 3Skolen henviser til PPT

  PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis, innen 90 dager.

 • 4Rektor fatter vedtak om spesialundervisning

  Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. 

 • 5Elev/foresatte må samtykke

  Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Klage

Ønsker du å klage på vedtak skolen fatter sendes klage til skolen.

Kontakt Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Telefon: 23 46 54 00
E-post:

Besøksadresse
Skedsmogata 25

Postadresse
Postboks 6431 Etterstad, 0605 OSLO

Alle henvisninger til PP-Tjenesten må gjennom skolen for skoleelever, og bydelen for barn under skolealder.