Spesialpedagogisk hjelp og støtte 0-6 år

Foreldre til barn i barnehagealder som har behov for ekstra hjelp og støtte kan søke om spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging i barnehagen.

Om tjenesten

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp gis til barn 0-6 år som har særlige behov for tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring. Hjelpen kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.

Når foreldre søker om spesialpedagogisk hjelp gjør bydelen en vurdering av om søknaden skal sendes til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), eller om andre tiltak kan være tilstrekkelig. Dersom søknaden sendes til PPT, vurderer PPT om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. Saksbehandlingstiden er 12 uker. Bydelen vurderer om det skal settes inn støttetiltak mens søknaden behandles av PPT. Med utgangspunkt i PPT sin vurdering fatter bydelen vedtak som beskriver hvilken hjelp barnet skal få.

Les mer om spesialpedagogisk hjelp i barnehageloven §31

Tilrettelegging i barnehagen

Kommunen skal sikre at barn som går i barnehage og har nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Dette gjelder barn som har vedvarende nedsatt funksjonsevne. Kommunens plikt å tilrettelegge omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen.

Søknad om tilrettelegging vurderes av bydelen.

Les mer om tilrettelegging i barnehagen i barnehageloven §37

Slik søker du

Går barnet i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. Søknaden sendes til bydelen der barnehagen ligger. Pedagogisk rapport fra barnehagen, eller annen dokumentasjon, legges ved.

Det er ingen søknadsfrist. Under finner du kontaktinformasjon og skjema til bydelene.

Klage

Foreldrene kan klage på avslag på søknad om spesialpedagogisk hjelp og på innholdet i vedtaket. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans.