Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tilbud til deg som har et langvarig og stort behov for assistanse.

Dette innebærer BPA-ordningen

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere den praktiske bistanden på, som skal gi deg som har et stort hjelpebehov større frihet, og mulighet til å styre tjenesten og hverdagen din selv. 

De tjenestene du har rett til å få organisert som BPA er:

 • personlig assistanse (praktisk bistand og opplæring),
 • støttekontakt
 • avlastning

Du bestemmer selv hvem du vil ha som assistent, hva assistenten skal gjøre, og når assistenten skal være hos deg. Familie og andre nærstående av arbeidsleder skal generelt ikke ansettes som arbeidstakere. Oppragsgiver kan likevel i det enkelte tilfellet skriftlig tillate bruk av familie og andre nærstående. Leverandør skal bistå arbeidsleder med å skaffe nødvendig vikar.

Det er bydelen din som vurderer hjelpebehovet ditt, og hvor mange timer med BPA du kan få. Du velger kommunal eller privat leverandør som har konsesjonsavtale med kommunen.

Dette koster det

Det er den samlede inntekten i husholdningen din som avgjør hvor mye du skal betale for BPA. Du betaler kun ved praktisk bistand. Egenandelen er den samme, uavhengig om du velger en kommunal eller privat aktører. 

Du betaler en fast sats per time, men aldri mer enn et fastsatt maksbeløp:

 • Inntekt opp til 185 152 kroner: 33 kroner timen, maks 200 kroner i måneden
 • Inntekt opp til 277 727 kroner: 72 kroner i timen, maks 7 200 kroner i året
 • Inntekt opp til 370 303 kroner: 186 kroner timen, maks 18 600 kroner i året
 • Inntekt fra 370 304 kroner: 308 kroner i timen, maks 30 800 kroner i året

Slik kan du søke om BPA

Du har rett til å få tjenestene dine organisert gjennom BPA hvis du:

 • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse
 • er under 67 år
 • har behov for bistand utover 2 år, og mer enn 32 timer per uke

Har du assistansebehov under 32 timer per uke kan du ikke kreve BPA, men vi kan likevel vurdere om passer behovet ditt. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig og i samsvar med ordningen at enkelte helsetjenester gis som BPA. Kommunen må ta stilling til om ufaglærte assistenter kan dekke bistandsbehovet. 

Du søker om BPA ved å søke om helse- og omsorgstjenester. 

Etter at du har søkt og fått tildelt BPA

Når du får innvilget BPA kan du kontakte leverandører.

Du velger selv leverandør, og du kan velge mellom bydelen din eller private leverandører som arbeidsgiver for assistentene dine. Uansett hvem du velger, vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Å være arbeidsleder

Når du har BPA må du, eller noen som står deg nær, være arbeidsleder. Dette innebærer:

 • å definere behovene dine
 • å delta ved ansettelse
 • lære opp og veilede assistenter i hvordan hjelpen bør gis
 • sette opp og følge arbeidsplaner og holde regnskap med timeforbruket
 • tilkalle vikarer ved sykdom og planlegge ferieavvikling
 • sørge for forutsigbarhet i arbeidshverdagen
 • sørge for godt og forsvarlig arbeidsmiljø
 • følge gjeldende lov- og avtaleverk

Som arbeidsleder kan du i prinsippet styre hvilke oppgaver assistentene skal utføre, hvor og til hvilken tid hjelpen skal gis, så lenge det er innenfor rammene for omfang og innhold bydelen har gitt. Du skal få god veiledning og opplæring av den leverandøren du velger.

Bytte leverandør

Du har rett til å bytte leverandør. Det er tre måneders oppsigelsestid. Se liste over leverandører av BPA. 

Søknadsskjema for å bytte leverandør av BPA

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen