Til innhold
Nedsatt funksjonsevne

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ måte å organisere tjenester på, for personer med nedsatt funksjonsevne og et stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er at du får muligheten til å ha et mest mulig aktivt og uavhengig liv på tross av de utfordringene du har.


 

 

Hva innebærer en BPA-ordning?

Du får en assistent som gir deg personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker. 

BPA erstatter blant annet hjelp fra hjemmetjenesten, personalet i en omsorgsbolig eller en institusjonsplass. De tjenestene du har rett til å få organisert som BPA er

BPA gir deg større frihet til å organisere tjenestene du mottar, men du selv eller noen som står deg nær må ta rollen som arbeidsleder for assistenten. 

Du styrer selv

  • hvem du vil ha som assistent
  • hva assistenten skal gjøre
  • hvor og til hvilke tider assistenten skal være hos deg

Du velger assistent fra en kommunal eller privat leverandør. Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.

Krav til søker

Du må

  • ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse
  • være under 67 år
  • ha behov for bistand utover 2 år, og mer enn 32 timer per uke

Har du assistansebehov under 32 timer per uke kan du ikke kreve BPA, men vi kan vurdere om det er hensiktsmessig. Det er kommunen som vurderer, og i utgangspunktet beslutter, hva slags hjelp du kan få.

Å være arbeidsleder

Når du får innvilget BPA betyr det at du, eller noen som står deg nær, må være arbeidsleder.

Å være arbeidsleder innebærer 

  • å definere behovene dine
  • å delta ved ansettelse
  • lære opp og veilede assistenter i hvordan hjelpen bør gis
  • sette opp og følge arbeidsplaner

Arbeidsleder kan, innenfor rammen av vedtaktet, i prinsippet styre hvilke oppgaver assistentene skal utføre, hvor og til hvilken tid hjelpen skal gis. Du skal få god veiledning og opplæring av den leverandøren du velger.

Hva koster det?

Hva betaler du for?

Bydelene kan kreve engenandel for praktisk bistand.

Hvor mye skal du betale?

Hvis du skal betale for tjenesten er det husholdningens samlede inntekt som avgjør hvor mye du skal betale. Egenandelen er den samme uansett om du velger privat eller kommunal leverandør.

Du betaler per time, men aldri mer enn maksbeløpet for inntekten din.

Priser for BPA
Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradragGrunnbeløpTimesatsUtgiftstak
Inntil 185 152under 2 G33 kroner200 kroner per mnd
Fra 185 1522-3 G72 kroner7 200 kroner per år
Fra 277 7283-4 G186 kroner18 600 kroner per år
fra 370 304 og oppover4 G og over308 kroner30 800 kroner per år

*Priser fra og med 1. januar 2017
Grunnbeløp i folketrygden

Slik søker du

Hva gjør du når assistenten er syk?

Det er arbeidsgivers ansvar å skaffe vikar ved assistentenes fravær (ikke arbeidsleder). 

Bytte leverandør

Du kan selv velge leverandør av brukerstyrt personlig assistanse. Dette kalles brukervalg. Du kan enten velge bydelen som arbeidsgiver for assistentene eller en av de private leverandørene som har avtale med bydelen din. Uansett hvem du velger, vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Det er tre måneders oppsigelsestid.

Fyll ut eget skjema for å bytte leverandør, og send dette til bydelen du bor i.

Søknadsskjema for å bytte leverandør av BPA

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen