Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tilbud til deg som har et langvarig og stort behov for assistanse.

Dette innebærer BPA-ordningen

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere den praktiske bistanden på, som skal gi deg som har et stort hjelpebehov større frihet, og mulighet til å styre tjenesten og hverdagen din selv.

De tjenestene du har rett til å få organisert som BPA er:

 • personlig assistanse (praktisk bistand og opplæring)
 • støttekontakt
 • avlastning

Du bestemmer selv hvem du vil ha som assistent, hva assistenten skal gjøre, og når assistenten skal være hos deg. Familie og andre nærstående av arbeidsleder skal generelt ikke ansettes som arbeidstakere. Oppragsgiver kan likevel i det enkelte tilfellet skriftlig tillate bruk av familie og andre nærstående. Leverandør skal bistå arbeidsleder med å skaffe nødvendig vikar.

Det er bydelen din som vurderer hjelpebehovet ditt, og hvor mange timer med BPA du kan få. Du velger kommunal eller privat leverandør som har konsesjonsavtale med kommunen.

Slik kan du søke om BPA

Du har rett til å få tjenestene dine organisert gjennom BPA hvis du:

 • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse
 • er under 67 år
 • har behov for bistand utover 2 år, og mer enn 32 timer per uke

Har du assistansebehov under 32 timer per uke kan du ikke kreve BPA, men vi kan likevel vurdere om det passer behovet ditt. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig og i samsvar med ordningen at enkelte helsetjenester gis som BPA. Kommunen må ta stilling til om ufaglærte assistenter kan dekke bistandsbehovet.

Du søker om BPA ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Bydelen vurderer sammen med deg om BPA eller andre tjenester kan passe.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Etter at du har søkt og fått tildelt BPA

Når du får innvilget BPA kan du kontakte leverandører.

Du velger selv leverandør, og du kan velge mellom bydelen din eller private leverandører som arbeidsgiver for assistentene dine. Uansett hvem du velger, vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten. Du betaler samme egenandel uavhengig av om du velger privat eller kommunal leverandør.

Å være arbeidsleder

Når du har BPA må du, eller noen som står deg nær, være arbeidsleder. Dette innebærer:

 • å definere behovene dine
 • å delta ved ansettelse
 • lære opp og veilede assistenter i hvordan hjelpen bør gis
 • sette opp og følge arbeidsplaner og holde regnskap med timeforbruket
 • tilkalle vikarer ved sykdom og planlegge ferieavvikling
 • sørge for forutsigbarhet i arbeidshverdagen
 • sørge for godt og forsvarlig arbeidsmiljø
 • følge gjeldende lov- og avtaleverk

Som arbeidsleder kan du i prinsippet styre hvilke oppgaver assistentene skal utføre, hvor og til hvilken tid hjelpen skal gis, så lenge det er innenfor rammene for omfang og innhold bydelen har gitt. Du skal få god veiledning og opplæring av den leverandøren du velger.

Når kan jeg si opp tjenesten?

Du kan på ethvert tidspunkt si opp den bestilte tjenesten fra den private leverandøren eller den kommunale tjenesten. Oppsigelsestiden er 3 måneder.

Hva gjør du hvis du ønsker å bytte leverandør?

Har du innvilget vedtak om BPA, må du henvende deg til bydelen dersom du ønsker å bytte leverandør. Du kontakter bydelen og forteller hvem du velger enten skriftlig eller over telefon. Benytt gjerne søknadsskjema for bytte av leverandør som du kan sende per post til din bydel.