Slik sender du byggesøknad på egen hånd

1: Sjekk om du må sende byggesøknad

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

2: Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

Se bestemmelsene i Hva gjelder for eiendommen.

3: Få veiledning

Før du går i gang med et prosjekt, kan du møte oss for å få svar på spørsmål om byggetiltaket.

Kontakt kundesenteret i Plan- og bygningsetaten

Bruk gjerne vår digitale søknadsløsning når du skal sende inn søknaden. Underveis vil du få veiledning til hva du trenger å sende inn, og spørsmålene vil tilpasse seg adressen og det du skal søke om.

Søknadsløsningen vil hjelpe deg med å sende inn komplette søknader, og samtidig vil du få noe redusert gebyr for å sende inn søknaden via en digital søknadsløsning.

Du kan starte på utarbeidelsen, men trenger ikke å sende inn søknaden med en gang. Søknaden vil lagres som et utkast på Dine skjemaer (meldingsboksen) og være tilgjengelig i 150 dager.

Digital søknad for privatpersoner

4: Samle alt du må ha i byggesøknaden

Beskrivelse av hva du søker om

Et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om. Du må også begrunne eventuelle dispensasjoner.

Tegninger og kart

Krav til tegninger

Beregning av utnyttelsesgrad

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsbestemmelsene tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før. Dersom du skal gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden.

For å regne ut dette, må du finne ut av hvor store eksisterende bygninger på tomten er. Du kan bruke godkjente tegninger for din eiendom. Eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med.

Ved enkle spørsmål, kan vi veilede deg, og ved kompliserte utregninger anbefaler vi å ta kontakt med fagfolk.

Dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer

Det er krav om at det bare skal bygges der det er tilstrekkelig sikkerhet mot naturpåkjenninger. Slike naturpåkjenninger kan være kvikkleireskred, flom, stormflo eller skred i bratt terreng.

Dokumentasjon på sikker byggegrunn skal sendes inn i alle byggesaker, med mindre naturfare er nylig avklart i plan. En fagkyndig må gjøre undersøkelsen og utarbeide en uttalelse som legges ved søknaden. Se skjema for vurdering av sikkerhet mot naturfarer.

Les mer om behandling av naturfarer i byggesaker.

Eventuelle dispensasjoner fra lov, planer og forskrifter

Hvis tiltaket er i strid med lov, plan eller forskrift, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsene. Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

Les mer om dispensasjoner

Eventuelt bevaringsverdig bygning på Gul liste

Sjekk om du eier et bygg som er fredet eller regulert til bevaring. Gjør du det, bør du kontakte Byantikvaren før du søker. Dette vil forkorte saksbehandlingstiden. Hvis det er et krav om en uttalelse fra Byantikvaren i reguleringsbestemmelsen for eiendommen din, må denne innhentes og legges ved søknaden som sendes inn til oss.

Eventuell avkjørselsplan

Dersom du skal endre, opprette eller endre bruken av en avkjørsel i forbindelse med en byggesak, må du sende inn en avkjørselsplan sammen med byggesøknaden. Dette gjelder større bruksendringer, oppføring av nybygg eller opprettelse av flere boliger.

Kjøreplanen skal du utarbeide etter:

Du må deretter følge kravene avhengig av hvor eiendommen ligger:

Hvis avkjørselen skal krysse et offentlig fortau, må du følge:

Endre eller opprette en avkjørsel utenom en byggesak

Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter

I noen saker må du skaffe tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen eller andre myndigheter.

Dette kan være nødvendig i følgende sammenhenger:

Eventuell tiltaksplan for graving og forurensning

Dersom tiltaket medfører graving, og det er mistanke om forurensning i grunnen, må det bli tatt grunnundersøkelser. En tiltaksplan sendes til oss for godkjenning.

Slik håndterer du forurenset grunnn

Eventuelt annen dokumentasjon

Noen reguleringsplaner stiller krav til ekstra dokumentasjon. Finn reguleringsplanene for din eiendom.

Ved riving

  • Alle rivesaker må vurderes av Byantikvaren. Vi anbefaler at du skaffer en uttalelse fra Byantikvaren før søknaden sendes inn til oss. Dette vil forkorte saksbehandlingstiden.
  • Før du sender inn søknad om rivetillatelse, må du varsle eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen.
  • Hvis bygningen er tilkoblet strøm eller telefon, må du gjøre rede for frakobling i søknaden og legge ved leverandørenes tillatelse til frakobling.
  • Hvis bygningen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, må Vann- og avløpsetaten kontaktes.

5: Varsle naboene dine

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg.

Slik finner og varsler du naboene

Dette trenger du til byggesøknaden

  • en kopi av nabovarselet
  • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
  • eventuelle merknader fra naboene
  • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet

6: Send inn søknad

Søk gjerne via vår digitale søknadsløsning for privatpersoner.

Du kan bruke en digital søknadsløsning eller laste ned søknadsskjema og send søknaden i en e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no.

Du kan også sende papirsøknad til Plan- og bygningsetaten, Postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo.