Avkjørsel utenom en byggesak

Dersom du skal endre eller opprette en avkjørsel utenom en byggesak, må du søke om tillatelse i en egen søknad som du sender til Plan- og bygningsetaten.

Varsle naboene før du sender inn søknaden

Før du kan sende inn søknaden om avkjørselstillatelse utenom byggesak, må du sende et skriftlig varsel til de berørte naboene. Endringene du skal søke om må komme klart frem i nabovarselet.

Fra varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg. Når du sender inn søknaden til Plan- og bygningsetaten, skal du legge ved naboenes merknader, en kvittering som viser hvem som har mottatt varsel, og en kopi av nabovarselet.

Les mer om nabovarsling

Slik søker du om tillatelse

Det finnes ikke et eget søknadsskjema, men send oss

  • en skriftlig begrunnelse for hvorfor du vil endre eller opprette en ny avkjørsel
  • et situasjonskart i målestokk 1:500, der avkjørselen er tegnet inn
  • kopi av kvittering for nabovarsel og eventuelle uttalelser fra naboene

Les mer om hva søknaden skal inneholde i veilederen for krav til avkjørselsplan

Situasjonskartet får du ved å kjøpe byggesakskart (varenummer 8001) her

Send inn søknaden

Søknaden sendes per e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no eller som papirsøknad til Plan- og bygningsetaten, Postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo

Behandlingstid og gebyr

Saksbehandlingstiden for en søknad om avkjørsel utenom en byggesak er vanligvis mellom tre og seks uker. Vi tar ikke gebyr for slike saker.

Søknadspliktige endringer eller dispensasjon?

Hvis du skal gjøre andre endringer på eiendommen som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, for eksempel terrengendringer, garasje eller intern vei nærmere nabogrensen enn én meter, må du søke om avkjørselen samtidig med de andre tiltakene. Da må du sende dette inn som en byggesak.

Dette gjelder også hvis avkjørselen medfører dispensasjoner fra reguleringsplanen eller vegloven.