Slik håndterer du forurenset grunn

Terrenginngrep i forurenset grunn kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene. Derfor stiller vi krav til hvordan forurenset grunn skal håndteres.

Før du kan grave

  • Finn ut om det er mistanke om forurensning i grunnen på eiendommen hvor det skal graves, ved å søke opp eiendommen i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase.
  • Hvis det er mistanke om forurensning i grunnen, må du sørge for at det blir foretatt grunnundersøkelser.
  • Hvis grunnundersøkelsene påviser forurensning, må du sørge for at det utarbeides en tiltaksplan for hvordan grunnforurensningen på eiendommen skal håndteres. Det finnes ikke et eget skjema, men tiltaksplanen skal svare på alle punktene i forurensningsforskriftens kapittel 2, § 2-6.
  • Skal du slippe anleggsvann på offentlig nett, må du i tillegg hente inn en avklaring fra Vann- og avløpsetaten.
  • Send inn tiltaksplanen til oss for godkjenning sammen med en eventuell avklaring fra Vann- og avløpsetaten.

Det er du som tiltakshaver som har ansvaret for å finne ut om det er forurensning i grunnen på eiendommen. Som hovedregel krever vi at grunnundersøkelsene og tiltaksplanen utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området.

Du kan ikke sette i gang gravearbeidene før vi har godkjent tiltaksplanen, uavhengig av om arbeidene er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er fire uker fra du har sendt inn en komplett tiltaksplan til oss.

Etter at du har gravd

Når arbeidene er utført, skal du sende oss en sluttrapport for håndtering av forurenset grunn. Det finnes ikke et eget skjema, så skriv en tekst som inneholder:

  • en redegjørelse for gravearbeidene som er utført
  • kvitteringer som viser at overskuddsmassene er levert til et godkjent deponi for forurensede masser

Vi anbefaler at sluttrapporten utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området. Sluttrapport for forurenset grunn behandles uavhengig av en eventuell søknad om ferdigattest.

Dokumenter kan sendes inn til oss på e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Du kan også sende inn papirdokumenter til Plan- og bygningsetaten, Postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo eller levere dokumenter ved oppmøte i våre lokaler i Vahls gate 1, 0187 Oslo.

Relevante lenker