Dispensasjoner

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lov, forskrift og reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke dispensasjon fra regelverket. Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Når kan du få dispensasjon

  • Hensynet bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjonen må være klart større enn ulempene.
  • Hensynet bak en avstandsbestemmelse kan for eksempel være å sikre nok lys og luft mellom bygninger og ivareta brannsikkerhet.
  • Du kan ikke begrunne fordeler eller ulemper med personlige forhold, som for eksempel plassbehov og økonomi.

Slik søker du om dispensasjon

Du skriver dispensasjonssøknaden som et vanlig brev og sender det sammen med byggesøknaden. I søknaden må du begrunne hvorfor du skal få dispensasjonen.

Søknaden må inneholde opplysninger om:

  • hvem som er tiltakshaver og søker (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
  • hvilken eiendom søknaden gjelder (adressen)
  • hva prosjektet omfatter (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
  • hva du søker dispensasjon fra, og eventuelt hvor stort avviket er
  • tiltaket er permanent eller midlertidig
  • at du har varslet naboene om dispensasjonen

Du må i tillegg legge ved tegninger og situasjonsplan. Dette gjelder også når prosjektet ditt er unntatt søknadsplikt, altså når du ikke trenger å sende inn byggesøknad. Søknadsskjema om dispensasjon utenom byggesak (logg inn).

Gebyret for behandling av søknad om dispensasjon er det samme uavhengig av om du får innvilget dispensasjon eller ikke.

Se priser for byggesak.

Eksempler på når du må søke om dispensasjon

For kort avstand til nabogrense

Hovedregelen er at bygninger skal plasseres minst 4 meter fra nabogrensen. Er det angitt en byggegrense for din eiendom, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Byggegrenser finner du ved å søke opp eiendommen din i planinnsyn.

Hvis du har et samtykke fra de berørte naboene, eller hvis bygningen har et bruksareal eller bebygd areal på mindre enn 50 kvadratmeter, kan kommunen godkjenne en plassering nærmere enn 4 meter fra naboen.

Hvis bygningen plasseres i strid med dette, må du søke om en dispensasjon.

For kort avstand til vei

Når du bygger, skal minsteavstanden til midten av regulert kommunal vei som regel være 15 meter, og minsteavstanden til midten av regulert riksvei skal som regel være 50 meter. Dersom du skal bygge nærmere veien enn dette må du søke om dispensasjon fra avstand til vei.

Søknadsskjema for dispensasjon fra bestemmelser om avstand til vei (PDF 0,1MB)

Les mer i veilederen om plassering av byggverk nær offentlig vei (PDF 0,3MB)

Les mer om hvordan du søker på egen hånd