Dine rettigheter til miljøinformasjon

​Norge har en av verdens strengeste lover om tilgang til miljøinformasjon. Alle som spør om miljøinformasjon skal normalt få svar innen 15 virkedager.

Hva betyr dette?

Offentlige og private bedrifter må svare på hvordan deres virksomhet påvirker miljøet.

For Oslo kommune vil det si at hver etat og bydel har et eget ansvar for å ha kunnskap om og gi ut miljøinformasjon innen sine ansvarsområder.

Klima- og miljødepartementets nettsider finner du informasjon om loven og dens virkeområder. Der finner du også eksempler på typer av spørsmål du kan stille til ulike virksomheter.

Om du mener Oslo kommune har brutt Miljøinformasjonsloven kan du klage via Oslo kommune til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Hvem jobber med miljø i Oslo kommune?

Alle virksomheter i Oslo kommune har et ansvar for å bidra til et bedre miljø i Oslo. Under beskrives virksomhetene med de viktigste miljøoppgavene.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har hovedansvaret for miljøarbeidet i Oslo. De har ansvaret for etater og virksomheter med de tyngste miljøoppgavene, og for å koordinere miljøarbeidet i kommunen.

Avdelingen overvåker miljøtilstanden i byen, har ansvar for kommunens miljøstrategi, leder og deltar i større tverrsektorielle miljøprosjekter og miljønettverk. Alle etatene under byrådsavdelingen for miljø og samferdsel har viktige miljøoppgaver.

 • Brann- og redningsetaten har ansvaret for forebygging og innsats mot miljøkatastrofer i byen, bl.a. oljevernberedskap.
 • Bymiljøetaten er Oslo kommunes kompetansesenter på miljø. Etaten har:
  • myndighetsansvar innenfor friluftsliv, motorferdsel i utmark, vilt- og fiskeforvaltning, vassdrag, luftforurensning, forsøpling og miljøinformasjon.
  • fagansvar for bytrær, biologisk mangfold og støy.
  • ansvar for forvaltning og drift av Oslo kommunes skog, jord og friluftsområder, sentrale parker og større, sammenhengende friområder, inklusive turveier, øyene og strandsonen.
 • Renovasjons- og gjenvinningsetaten omdanner avfall til energi og har ansvar for drift og utvikling av kommunens energigjenvinningsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud.
 • Klimaetaten koordinerer klima- og energiarbeidet i kommunen. De har også ansvar for Klima- og energifondet, som gir støtte til enøktiltak og er en pådriver for en klimavennlig og energieffektiv hovedstad.
 • Renovasjonsetaten har ansvar for innsamling, behandling og gjenvinning av husholdningsavfall.
 • Ruter har hovedansvaret for kollektivtransporttilbudet i Oslo, både for trikk, T-bane og buss. Trafikkdriften utføres av separate operatørselskap etter kontrakt med Ruter As.
 • Vann- og avløpsetaten har ansvaret for forvaltning av Oslos vann og vassdrag, drikkevannsforsyning, bortføring og rensing av avløpsvann og bekkeåpninger.

Byrådsavdeling for byutvikling

Byrådsavdeling for byutvikling har ansvaret for tre etater som alle er viktige i miljøforvaltningen.

 • Plan- og bygningsetaten har hovedansvar for arealplanlegging og byggesaksbehandling, inkludert kartlegging av grøntområder og byens kartverk.
 • Byantikvaren har ansvaret for tilsyn med Oslos verneverdige bebyggelse og bymiljøer.
 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvar for forvaltning av kommunens eiendommer og byfornyelse.

Byrådsavdeling for helse

Byrådsavdeling for helse har ansvaret for bydelene og Helseetaten som er viktige i miljøforvaltningen.

 • Helseetaten har ansvaret for miljørettet helsevern med bl.a. tilsyn med støy og forurensing av drikkevann, luft og grunn.
 • Bydelene har forvaltningsansvar for utvalgte parker, lekeplasser og grøntområder innenfor bydelsgrensen. Det omfatter ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av disse områdene. I tillegg er bydelene viktig som lokal høringspart i en rekke viktige miljøprosesser og -vedtak.

Byrådsavdeling for finans

Byrådsavdeling for finans har blant annet ansvaret for kommuneplanarbeidet i Oslo. Kommuneplanen og Økonomiplanen gir viktige rammebetingelser for arbeidet med miljø og en bærekraftig utvikling av Oslo.