Søk om tilskudd og kinokonsesjon

Oslo kommune har flere tilskuddsordninger som kan være aktuell for deg som arrangør. En oversikt over alle ordningene finner du på nettsiden Tilskudd, legater og stipend.

Lysshow i bakgrunnen, tre i forgrunnen
Fjord Oslo lysfestival. Foto: Scream media. Bilde: Scream Media

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo som presenteres av profesjonelle kunstnere. Søknadsfristen er løpende med 1. november som siste frist for å søke om midler til tiltak i inneværende år. Kulturetaten forvalter ordningen.

Tilskudd til idrettstiltak

Organisasjoner som bidrar til å fremme kvalitet og mangfold i Oslos tilbud på idrettsområdet kan få midler til å planlegge og gjennomføre idrettsarrangement og andre idrettstiltak. Midlene fordeles årlig med søknadsfrist 1. desember for påfølgende år. Bymiljøetaten forvalter ordningen.

Konsertstøtte - tilskudd til konserter i frivillig regi

Oslo kommune har en egen konsertstøtteordning for frivillige lag og foreninger med tilhørighet i Oslo. Konsertstøtten forvaltes av Oslo musikkråd og fordeles to ganger i året.

Bylivstilskudd

Oslo kommune gir tilskudd til sosiale aktiviteter og midlertidige fysiske tiltak som kan bidra til å skape mer liv i sentrum, Grønland og Tøyen. Søknadsfristen er løpende og ordningen forvaltes av Kulturetaten.

Frivillighetsmidler

Bydelene i Oslo forvalter egne frivillighetsmidler som har som formål å støtte opp om frivillig aktivitet. Les mer om ordningen hos den enkelte bydel for å finne ut hvilke kriterier som gjelder.

Grønne midler

Du kan søke bydelene om støtte til ulike tiltak som kan bidra til et bedre miljø i bydelen. Les mer om ordningen hos den enkelte bydel for å finne ut hva som gjelder der.

Støtte til tiltak mot plastforsøpling i Oslo

Aktører kan søke om støtte til aktiviteter og tiltak som bidrar til å redusere unødvendig bruk av plast og engangsartikler i Oslo, og til å forhindre marin forsøpling. Bymiljøetaten forvalter ordningen.

Innovasjon i kunst- og kulturnæringene

Tilskuddsordningen støtter tiltak som bidrar til innovasjon og nyskaping i kulturfeltet og kulturnæringene i Oslo. Søknadsfristen er løpende og ordningen forvaltes av Kulturetaten.

Tilskudd til kulturhus

Tilskuddet skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging eller modernisering av kulturhus, og fordeles to ganger i året. Ordningen forvaltes av Kulturetaten.

Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd til administrasjon og aktiviteter som ligger i institusjonens, organisasjonens eller virksomhetens formål. Det kan unntaksvis gis tilskudd til større enkelttiltak. Kulturetaten forvalter ordningen.

Tilskudd til profilering av Oslo som reiselivsdestinasjon

Gjennom ordningen kan du få støtte til prosjekter eller tiltak som bidrar til generell profilering av Oslo som reiselivsdestinasjon. Ordningen forvaltes av Byrådsavdeling for næring og finans.

Søk om kinokonsesjon

Med kinokonsesjon menes tillatelse til å fremvise film offentlig i Oslo kommune. Det er ikke nødvendig med kinokonsesjon for visning uten billettinntekter.

Kontakt oss