Tilskudd til kulturhus

Frist for å søke

Søknadsfrist er 1. mars.

Kort om tilskuddet

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunst-lokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturhus.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Søker kan være andelslag, kommuner, stiftelser eller organisasjoner. Aksjeselskap kan søke forutsatt at det sikres i vedtekter at det ikke kan gis aksjeutbytte fra arealer som mottar tilskuddsmidler.


Kriterier og prioriteringer

Kulturhusene eller -lokalene skal være kulturelle møtested i lokalmiljøet. Midlene kan benyttes til

 • nybygg, ombygging eller modernisering av kulturlokaler og uteareal.
 • biblioteklokaler.
 • universell tilgjengelighet

Tilskudd kan ikke brukes til ordinært vedlikehold eller drift.

Krav til søknaden og retningslinjer

Krav til søknaden finner du under punkt 3 i retningslinjer for tilskudd til kulturhus i Oslo (PDF, 0,1MB)

Krav om rapportering

Søker sender anmodning om utbetaling av tildelte midler til Oslo kommune ved Kulturetaten, sammen med en statusrapport. Statusrapporten skal inneholde:

 • Bekreftelse fra huseier på at bygget skal benyttes til kulturformål i 20 år.
 • Redegjørelse for hvor langt arbeidet med byggingen er kommet
 • Regnskap over allerede utført arbeid, oppsatt etter en kontoplan som skal være lik hovedpostene i kostnadsoverslaget i søknaden.

Inntil revidert regnskap foreligger, skal Oslo kommune holde tilbake minst 10 % av tilskuddsmidlene. 
Sluttutbetaling skjer etter ferdigattest og revidert regnskap. Søknadsskjema for ferdigattest finner du her.

Tidligere tildelinger

Byrådens vedtak om tildeling av kulturhusmidler 2021 (PDF)
Kulturetatens vedtak om tildeling av kulturhusmidler 2020 (PDF)
Byrådens tildeling til kulturhus 2019 (PDF 8MB)

Byrådens tildeling til kulturhus 2017 (PDF 8MB)
Byrådens tildeling til kulturhus 2016 (PDF 7,7MB)

Kontaktinformasjon

Geir Rege, Kulturetaten
E-post: geir.rege@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du tilskudd til kulturhus

 1. 1Fyll ut søknaden

  Søknadsskjema for tilskudd til kulturhus (anleggregisteret.no).

  For å kunne sende inn en søknad på vegne av en organisasjon, må denne organisasjonen være registrert i Enhetsregisteret. I tillegg må anlegget man skal søke tilskudd til være registrert i Anleggsregisteret av kommunen. Den enkelte organisasjon må ta kontakt med kommunen for å få anlegget oppført i registeret.

 2. 2Legg ved obligatoriske vedlegg

  Oversikt over obligatoriske vedlegg finner du i søknadsskjema. 

 3. 3Send inn søknad og vedlegg

  Søknader kan sendes løpende og senest innen 1. mars for første tildeling og 1. oktober for andre tildeling til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller postboks 1453 Vika, 0116 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Skriftlig tilbakemelding

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed om utfallet. Tildelinger vil bli lagt ut på denne siden.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Kulturdepartementet er klageinstans for vedtak truffet av fylkeskommunene i saker vedrørende forvaltningen av denne ordningen.