Ferdigattest

Når det du har søkt om er utført, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker søkt om før 1998.

Har byggesøknaden ferdigattest?

Hvis søknaden har fått ferdigattest, kan du finne den i Saksinnsyn.

Ferdigattest for søknadspliktige tiltak

Tiltak som er søkt om skal avsluttes med ferdigattest. Ferdigattest markerer den formelle avslutningen av byggesaken og skal vise at arbeidet er utført i tråd med tillatelsen og regelverket.

Se hvilke tiltak som er søknadspliktige.

Hvordan søker du om ferdigattest?

Du kan søke selv

Du kan sende inn søknad om ferdigattest på egen hånd, dersom byggesaken din er uten ansvarsrett. Det betyr at det er du som tiltakshaver som har sendt inn byggesøknaden på egen hånd. Det er altså den som er oppgitt som tiltakshaver som kan sende inn søknaden om ferdigattest. Det må meldes fra i saken dersom tiltakshaver skal endres.

Bruk skjemaet for søknad om ferdigattest fra Direktoratet for byggkvalitet.

Skjemaet kan sendes inn i byggesaken via Saksinnsyn eller sendes på epost til postmottak@pbe.oslo.kommune.no.

Fagfolk kan søke

Fagfolk må sende inn søknad om ferdigattest for byggesaker med ansvarsrett. Hvis foretaket som var ansvarlig søker ikke lenger er tilgjengelig, må tiltakshaver hente inn et annet foretak som kan overta som ansvarlig søker.

Fagfolk kan søke om ferdigattest via digitale søknadsløsninger eller skjema.

Søknadsløsninger finner du på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Gjelder det en henlagt sak?

Dersom byggesaken er søkt om mellom 1. januar 1998 og 30. juni 2010, og henlagt uten ferdigattest, er det eget skjema for søknad om ferdigattest.

Med henlagt sak mener vi at saken er avsluttet og arkivert uten ferdigattest.

Skjema for ferdigattest for en henlagt sak.

Du kan også bruke skjemaet fra Direktoratet for byggkvalitet.

Behandlingstid for ferdigattest

Behandlingstid for søknad om ferdigattest er 3 uker. For søknad om ferdigattest på henlagt sak, er det ingen lovpålagt frist. Med henlagt sak, mener vi at saken er avsluttet og arkivert uten ferdigattest.

Les mer om saksbehandlingstid.

Gebyr for ferdigattest

Gebyret består av et administrasjonsgebyr og eventuelt et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret legges til dersom ferdigattesten søkes om mer enn fem år etter at byggetillatelsen er gitt. Dette er fordi behandling av søknader om ferdigattest i eldre saker generelt er mer arbeidskrevende.

Du finner fullstendig prisoversikt i vår gebyrforskrift.

Det er tiltakshaver i byggesaken som får gebyret, uavhengig av hvem som i dag eier eiendommen. Hvis tiltaket er ansvarsbelagt er det derfor viktig at ansvarlig søker påser at kontaktopplysningene til tiltakshaver er riktige før dere søker om ferdigattest.

Når trenger du ikke ferdigattest?

Det er noen tiltak og saker som ikke krever ferdigattest.

Tiltak unntatt søknadsplikt skal ikke ha ferdigattest

Vi skal ikke behandle eller gi ferdigattest for tiltak som ikke er søknadspliktige. Vi kan heller ikke godkjenne tegninger for tiltak som ikke er søknadspliktige.

Du må melde fra dersom du har bygget en ny bygning eller et tilbygg som er unntatt søknadsplikt. Dersom du har bygget en frittliggende bygning eller et tilbygg som er unntatt søknadsplikt, skal du informere kommunen senest fire uker etter bygningen er ferdigstilt.

Grunnen til at du skal informere kommunene, er at vi skal oppdatere kart og eiendomsregisteret (matrikkelen). Fyll ut skjemaet og send til postmottak@pbe.oslo.kommune.no.

DIBK – Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (PDF).

Meldingssaker skal ikke ha ferdigattest

Etter tidligere regelverk kunne man sende inn mindre tiltak som “melding om tiltak”. Disse sakene skulle avsluttes med at det ble sendt inn en ferdigmelding, men vi ga ikke ferdigattest. Så lenge byggesaken har en “godkjent melding” anses saken som godkjent.

Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker søkt om før 1998

Det er ikke lenger mulig å gi ferdigattest for byggesaker som er søkt om før 1. januar 1998. Dersom tiltaket er omsøkt, godkjent og det er gitt brukstillatelse, vil det ikke være ulovlig å bruke byggverket, selv om ferdigattesten mangler. Hvis byggesaken også mangler brukstillatelse, kan du lese mer om hvordan du kan søke om dette i ettertid, i avsnittet under.

Vi kan gi brukstillatelse for saker fra før 1998

Dersom saken din er fra før 1998 og mangler brukstillatelse og ferdigattest, er det fremdeles mulig å søke brukstillatelse i ettertid. Det forutsetter at søknaden har byggetillatelse og at det ikke er utført søknadspliktige endringer ut over det som er søkt om. Hvis det er utført søknadspliktige endringer, må det sendes inn en ny søknad.

Det er ingen fastsatte krav til hvordan du skal søke. Vi trenger dokumentasjon på at tiltaket ble utført i tråd med tillatelse og de kravene som gjaldt på søknadstidspunktet. Dette kan for eksempel være en tilstandsrapport fra et kvalifisert firma. Vi anbefaler at du tar kontakt med et eller flere firmaer som kan dekke ansvarsområdene ansvarlig søker og uavhengig kontroll i de tiltaksklassene som ville vært naturlig i dag.

Søknad om brukstillatelse for disse sakene kan sendes på e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Husk å vise til saksnummer.