Behandlingstid for byggesak

Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.

Følg saken i Saksinnsyn

Du kan følge med på saken din i saksinnsyn.

Kommunens behandlingsfrist

2 uker

 • forhåndskonferanser

Forhåndskonferanser har i utgangspunktet to ukers behandlingstid, men i perioder med mange saker kan behandlingstiden være lenger.

Les mer om forhåndskonferanser.

3 uker

 • igangsettingstillatelse
 • midlertidig brukstillatelse
 • ferdigattest
 • byggesøknader der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd er oppfylt
 • endringssøknader der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd er oppfylt

Vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd:

 • Søknad med ansvarsrett (med hjelp fra fagfolk) der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig.
 • Søknad uten ansvarsrett (på egen hånd) der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig.

12 uker

 • rammetillatelse
 • byggesøknader der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd ikke er oppfylt
 • endringssøknader der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd ikke er oppfylt
 • dispensasjon utenom byggesøknad, som felling av trær med dispensasjon fra reguleringsplan

Ingen lovpålagt frist

 • søknader på eiendommer som er omfattet av midlertidig forbud mot tiltak (MFT)
 • søknader etter markaloven
 • ferdigattest på henlagt sak. Med henlagt sak mener vi at saken er avsluttet og arkivert uten ferdigattest.

Behandlingstid for klagesaksbehandling

Les om tidsfrist for klagesaksbehandling.

Hvordan beregnes behandlingstiden?

Behandlingstiden regnes i utgangspunktet fra vi mottar søknaden, dersom den er komplett. Ved mindre mangler regnes ikke tiden du bruker på å komplettere søknaden med i behandlingstiden. Dersom manglene er avgjørende for vår vurdering av søknaden, blir behandlingstiden beregnet fra den datoen vi mottar denne dokumentasjonen.

Hva skjer hvis kommunen ikke overholder behandlingsfristen?

Ved byggesøknader med 3-ukers frist anses tillatelsen som gitt og tiltaket kan igangsettes, hvis vi ikke har behandlet en komplett søknad innen fristen. Vi gjør oppmerksom på at dette er på egen risiko. Du kan fremdeles få mangelbrev, avslag eller anmodning om omprosjektering.

Ved byggesøknader med 12-ukers frist reduseres gebyret, hvis vi ikke har behandlet en komplett søknad innen fristen. Gebyret reduseres med 25 prosent av det totale gebyret per påbegynte uke over fristen.

Dersom ferdigattest ikke er gitt innen tre uker, kan bygningen tas i bruk.