Behandlingstid for byggesak

Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.

Følg saken i Saksinnsyn

Du kan følge med på saken din i saksinnsyn.

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

2 uker

  • forhåndskonferanser

3 uker

  • igangsettingstillatelser
  • midlertidig brukstillatelser
  • ferdigattester
  • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.

12 uker

  • omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra reguleringsplan
  • felling av trær med dispensasjon fra reguleringsplan

Ingen lovpålagt frist

  • saker etter markaloven

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon. Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.