Tilskudd til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene

Frist for å søke

Det er løpende søknadsfrist.

Kort om tilskuddet

Ordningen skal bidra til at kultur- og næringslivet samarbeider, utforsker og prøver ut nye ideer. Du kan også søke om midler til forprosjekter og konseptutvikling.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Alle aktører som kan bidra til innovasjon i kulturfeltet og kulturnæringene i Oslo kan søke om midler. Dere kan søke sammen og i samarbeid med andre næringer.

Kriterier og prioriteringer

I vurderingen ser vi etter tiltak som:

 • utforsker, eksperimenterer og omhandler oppstart av prosjekter
 • skaper nye verdier som kan komme andre aktører eller tiltak til gode
 • bruker eksisterende kompetanse eller ressurser på nye måter
 • bidrar til økt internasjonalisering
 • utvikler bransjen og styrker samarbeid på tvers av fagfelt, kultursjangre og næringsliv
 • har en delt økonomisk risiko med andre bidragsytere

Vi gir ikke tilskudd til normal drift, gjennomførte tiltak eller tiltak basert på pengeinnsamling.

Du kan ikke søke andre ordninger i kommunen om å få midler til det samme tiltaket samme år. Som hovedregel kan du bare motta tilskudd til innovasjon i kulturnæringene én gang per prosjekt.

Forskrift

Forskrift om tildeling av tilskudd til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene i Oslo

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  • Prosjektbeskrivelse
   • Du må lage prosjektbeskrivelse for tiltaket. Den bør gi utfyllende informasjon om hvem dere er, hvorfor dere skal gjøre hva, og hvor dere planlegger å gjøre det. Prosjektbeskrivelsen bør også beskrive tiltakets relevans opp mot tilskuddsordningens formål. Prosjektbeskrivelsen skal lastes opp i søknaden.
  • Søkere som er regnskapspliktige må laste opp siste årsregnskap og årsberetning.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i Søknad og skjema. Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. Ettersending

  Hvis du trenger å ettersende informasjon, kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i Søknad og skjema, og velge "Ettersend informasjon".

 3. Behandlingstid og svar

  Behandlingstid kan være inntil 4 måneder.

  Du blir varslet på e-post når vedtaksbrevet er sendt ut.

 4. Utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn attest for skatt-og merverdiavgift. Først må du bestille attest for skatt-og merverdiavgift, så finner du igjen søknaden din i Søknad og skjema, og velger «Be om utbetaling». Du finner også informasjon om dette i vedtaksbrevet ditt.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sender du til postmottak@kul.oslo.kommune.no.

Krav om rapportering

Du skal rapportere for tilskuddet senest tre måneder etter at tiltaket har vært gjennomført. Finn igjen søknaden din i Søknad og skjema, og velg «Rapport og regnskap». Du finner også informasjon om dette i vedtaksbrevet ditt.

Tildelinger

2023

2022

2021

2020

Kontaktinformasjon

Sophie Barth, Kulturetaten
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80