Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til idrettstiltak

Nye tiltak for arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer i Oslo.

Tilskudd til idrettstiltak for 2020

Frist for å søke

1. desember 2019.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til å legge til rette for en aktiv og attraktiv by til glede og nytte for byens befolkning. Tilskudd kan gis til organisasjoner som bidrar til å fremme kvalitet og mangfold i Oslos tilbud på idrettsområdet. Tilskuddet har en totalramme på 9 364 000 kroner. Dette med forbehold om bevilgning som angitt i byrådsforslag.

Det gis ikke midler til bankett, deltagelse, reise og opphold for utøvere.

Vi oppfordrer alle aktører som skal gjennomføre idrettstiltak i 2020 til å tenke grønt. 

For miljøveiledning, se følgende linker:

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner som skal planlegge eller gjennomføre idrettstiltak i Oslo kommune. Andre søkere som feks. aksjeselskap og stiftelser vurderes særskilt.

Forutsetninger og vilkår som legges til grunn for tildelingen:

 • Du kan kun søke om midler til bruk for planlegging og gjennomføring av idrettsarrangement og andre idrettstiltak innenfor året 2020.
 • Informasjon om tilskuddsformålet må komme tydelig frem av søknad og finansieringsplan.
 • Søker er selv ansvarlig for at det foreligger nødvendige tillatelser for utøvelse av tiltak.
 • Tilskudd fra Oslo kommune kan kun dekke opptil 1/3 av tiltakets totale utgifter. 
 • Tilskudd fra Oslo kommune skal ikke finansiere et eventuelt overskudd.
 • Tilskudd til drift gis ikke til organisasjoner som faller inn under andre tilskuddsordninger i Oslo kommune. Tilskudd til tiltak kan innvilges på tross av at det faller inn under andre tilskuddsordninger, såfremt tiltaket er i tråd med denne ordningens formål.
 • Tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt skal som hovedregel avslås.
 • Søknad avslås dersom fristen ikke overholdes eller søknaden er mangelfull.
 • Tilskuddet skal anvendes i samsvar med det omsøkte formål.
 • Dersom det inntreffer forhold som gjør at tiltaket ikke kan gjennomføres som planlagt, skal dette straks tilbakemeldes Bymiljøetaten.
 • Formålet må ikke omfatte aktivitet i strid med lov eller politivedtekter.
 • Idrettstiltak som mottar tilskudd skal følge det internasjonale antidopingregelverket til WADA.

Eventuelt overførte midler skal tilbakeføres Oslo kommune dersom de ikke har blitt anvendt som forutsatt eller vilkårene ikke oppfylles.

Forskrift

Forskrift om tildeling av tilskudd til idretts-, frilufts-, og naturvernsorganisasjoner.

Krav om rapportering

Det skal avlegges regnskap og rapport for tilskuddsformålet senest tre måneder etter at arrangementet/tiltaket er avsluttet, som viser hvordan tilskuddet fra Oslo kommune er brukt. Leder av virksomheten, samt ytterligere en person må undertegne regnskap og rapport.

Dersom søker tidligere har mottatt tilskudd, må krav fra tidligere år i forhold til regnskap og rapport være oppfylte.  

Slik søker du

 • 1Fyll ut søknadsskjema og finansieringsplan

  Søknadsskjema for tilskudd og skjema for finansieringsplan (ODT 0,1MB)

  Alle punktene må fylles ut. I tillegg må du skrive inn forklarende tekst under skjema om de forskjellige postene i finansieringsplanen. Dugnadsinnsats kan ikke regnes som en utgiftspost. 

 • 2Legg ved obligatoriske vedlegg
  • Du må legge ved skatteattest som ikke er eldre enn seks måneder når du søker. Du trenger ikke å legge ved skatteattest hvis du kan dokumentere at organisasjonen ikke er skatte- og merverdiavgiftpliktig.
  • Tillatelse til bruk av arealer.
 • 3Send inn søknaden

  Søknaden sendes elektronisk til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller per post til Bymiljøetaten Postboks 636 Løren, 0507 Oslo. 

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknader

  Bymiljøetaten behandler søknader og avgir forslag om innstilling til byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagen må fremsettes innen tre uker fra underretningen om vedtaket. Klagen sendes elektronisk til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller per post til Bymiljøetaten Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.