Tilskudd, legater og stipend

Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Nye tiltak for arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer i Oslo.

Frist for å søke

Ny frist: 15. april. Dere kan kun søke driftstilskudd for påfølgende år. Forventet behandlingstid er 10 måneder.

Kort om tilskuddet

Driftstilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling. Tilskuddet skal også bidra til å realisere kommunens vedtatte kulturpolitiske mål og strategier.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd. Dere kan søke om tilskudd til administrasjon og aktiviteter som ligger i institusjonens, organisasjonens eller virksomhetens formål. Det kan unntaksvis gis tilskudd til større enkelttiltak.

Vi gir ikke støtte til

Institusjoner, organisasjoner og virksomheter som har drift av utpreget kommersiell karakter, innsamling som formål eller virkeområde og profil avgrenset til lokalmiljøet.

Vurdering av søknaden

Når vi vurderer søknadene, legger vi vekt på kvalitet, profesjonalitet, målsettinger, kunstnerisk nivå og faglig nivå. Vi vurderer også søknaden i sammenhengen med byrådets prioriteringer:

Alle søknadene behandles etter en egen forskrift om tildeling av driftstilskudd

 

Slik søker du

 1. 1Finn fram vedlegg
  • Beskrivelse av mål og planer for søknadsåret. Beskrivelsen skal være på maks 5 sider og blant annet inneholde:
   • Mål og langsiktige planer
   • Planer for søknadsåret
   • Målgrupper
   • Begrunnelse for økning av tilskudd fra Oslo kommune
  • Årsrapport og årsregnskap for fjoråret
   • Dersom dokumentene ikke er ferdigstilt eller revidert, skal midlertidig versjon lastes opp. 
  • Attest for skatt og merverdiavgift. Bestill attest for skatt og merverdiattest.
   • Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder når dere sender inn søknaden.
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema for driftstilskudd til kunst- og kulturorganisasjoner

  Alle endringene dere gjør i søknadsskjemaet lagrer seg i utkastet i meldingsboksen din.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Vi sender dere en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Dere kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Dere må velge riktig forening eller organisasjon dere har søkt på vegne av.

 2. 2Behandling av søknadene

  Søknadene behandles av Kulturetaten som innstiller til byrådet. Byrådet legger frem forslag til fordeling av driftstilskudd. Dette skjer vanligvis i september hvert år. Forslaget vil bli lagt ut på denne nettsiden.

  Etter at byrådets budsjettforslag er lagt frem, kan søkere be om møte med Kultur- og utdanningsutvalget for å argumentere for sin søknad. Fristen for å søke deputasjon pleier å være i begynnelsen av oktober hvert år. Kontaktinformasjon til utvalget finnes i lenkene under.

  • 3Vedtak blir fattet

   Bystyret fatter det endelige vedtaket om tildeling av driftstilskudd i desember hvert år. Bystyrets vedtak vil bli lagt ut på denne nettsiden.

  • 4Motta svar

   Alle søkere får skriftlig beskjed om utfallet, vanligvis i januar eller februar påfølgende år.

  • 5Få utbetalt pengene

   For å få utbetalt pengene må organisasjonen du representerer ha registrert et kontonummer hos Oslo kommune. Du må ha rollen "regnskapsmedarbeider" i organisasjonen hos Altinn for å kunne legge inn eller endre kontonummer.

   Dere legger til eller endrer kontonummer slik: 

   • logg inn på Min side
   • velg organisasjonen du vil representere
   • gå til Min profil, for å legge inn kontonummeret eller endre til et annet kontonummer

   For dere som har mottatt driftstilskudd for 2020: For å få utbetalt tilskuddet må dere også sende inn følgende dokumenter til postmottak@kul.oslo.kommune.no:

   • Utbetalingsanmodning i utfylt form. Skjemaet blir lagt ved vedtaksbrevet deres.
   • Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder og kan bestilles på Altinn.

   For dere som søker driftstilskudd for 2021: Dersom søknaden blir innvilget vil tilskuddet bli utbetalt til kontonummeret dere har registrert på Min side etter at det endelige vedtaket er fattet. Dere er selv ansvarlig for at kontonummeret er oppdatert og riktig.

   Rapport og regnskap

   For dere som skal rapportere for 2019 og 2020

   Dere må levere rapport og regnskap for driftstilskuddet til postmottak@oslo.kommune.no senest 1. juni året etter at dere har mottatt tilskuddet. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av aktiviteten i henhold til målene og planene i søknaden, og en oversikt over publikumstall, inkludert totalt antall besøkende og antall solgte billetter. Regnskapet skal være satt opp slik at det er mulig å sammenligne tallene med dem i søknadsbudsjettet. For tilskudd på 200 000 kroner eller mer, må årsregnskapet være revidert

   For dere som skal rapportere for 2021

   Dersom dere mottar driftstilskudd for 2021, skal dere levere årsrapport og årsregnskap for tilskuddet senest 1. juni året etter at dere har mottatt tilskuddet. Når dere skal rapportere, må dere først gå inn på søknaden deres i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap". 

   Rapporten skal inneholde en omtale av aktiviteten i henhold til de mål og planer som fremgår av søknaden. For tilskudd på 200 000 kroner eller mer, må årsregnskapet være revidert.

   Tildelinger og budsjettforslag

  Klage

  Dere kan klage på vedtaket. Klagen sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no senest tre uker etter at dere har mottatt vedtaket.

  Kontaktinformasjon

  Geir Rege 
  E-post: geir.rege@kul.oslo.kommune.no
  Telefon: 926 43 856