Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Frist for å søke

Søknadsfristen for 2023 har utløpt. Søknadsfrist for påfølgende år er vanligvis 1. april hvert år.

Kort om tilskuddet

Driftstilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling. Tilskuddet skal også bidra til å realisere kommunens vedtatte kulturpolitiske mål og strategier.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd. Dere kan søke om tilskudd til administrasjon og aktiviteter som ligger i institusjonens, organisasjonens eller virksomhetens formål. Det kan unntaksvis gis tilskudd til større enkelttiltak.

Vi gir ikke støtte til

Institusjoner, organisasjoner og virksomheter som har drift av utpreget kommersiell karakter, innsamling som formål eller virkeområde og profil avgrenset til lokalmiljøet.

Vurdering av søknaden

Alle søknadene behandles etter forskrift om tildeling av driftstilskudd.

Når vi vurderer søknaden, legger vi vekt på kunstnerisk kvalitet, profesjonalitet og målsettinger.

Vi vurderer også søknaden i sammenhengen med byrådets prioriteringer:

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  Vedleggene kan være i word-, pdf- eller excel-format, men må være tilpasset A4-visning.

  • Beskrivelse av mål og planer for søknadsåret. Beskrivelsen skal være på maks 5 sider og blant annet inneholde:
   • Mål og langsiktige planer
   • Planer for søknadsåret
   • Målgrupper
   • Begrunnelse for økning av tilskudd fra Oslo kommune
  • Budsjett:
   • Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter knyttet til virksomheten, inkludert honorarer og lønnskostnader. Likeledes skal forventede inntekter spesifiseres, inklusiv private og/eller offentlige tilskudd og bidrag og eventuelle billett- og salgsinntekter.
   • Dere vil også bli bedt om å fylle ut nøkkeltall fra budsjettet i selve søknadsskjemaet.
  • Årsregnskap og rapport for fjoråret
   • For søkere som har mottatt drifttilskudd skal årsregnskap og rapport for fjoråret leveres ved å trykke på Rapport og regnskap i fjorårets søknad i organisasjonens meldingsboks. Dersom dokumentene ikke er ferdigstilt eller revidert, skal foreløpig versjon lastes opp med søknaden for 2023. Rapporten skal inneholde en omtale av aktiviteten i henhold til mål og planer.
   • For nye søkere skal ferdig eller foreløpig årsregnskap og årsrapport for fjoråret lastes opp med søknaden. Rapporten skal beskrive gjennomført aktivitet i fjoråret.
  • Attest for skatt og merverdiavgift. Bestill attest for skatt og merverdiattest.
   • Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder når dere sender inn søknaden.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  For å kunne sende inn søknad på vegne av virksomheten, må du ha rollene «Kommunale tjenester» og «Post/arkiv» for organisasjonen i Altinn. Du kan da samarbeide om å redigere og sende inn søknaden via Oslo kommune Min side. Dette gjelder styreleder og daglig leder, og andre personer som styreleder eller daglig leder gir riktig roller til i Altinn. Les mer om hvordan tilganger fordeles i Altinn.

  Om du ikke skulle ha disse rollene, så kan du trykke på nei på spørsmålet Kan du representere organisasjonen din i Altinn. Du kan da oppgi organisasjonsnummeret.

  Søknadsfristen for 2023 har utløpt.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Bekreftelse

  Vi sender dere en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Dere kan finne en kopi av søknaden i organisasjonens meldingsboks på Min side.

 2. Behandling av søknadene

  Søknadene behandles av Kulturetaten som innstiller til byrådet. Byrådet legger frem forslag til fordeling av driftstilskudd. Dette skjer vanligvis i september hvert år. Forslaget vil bli lagt ut på denne nettsiden.

  Etter at byrådets budsjettforslag er lagt frem, kan søkere be om møte med Kultur- og utdanningsutvalget for å argumentere for sin søknad. Fristen for å søke deputasjon pleier å være i begynnelsen av oktober hvert år.

 3. Vedtak

  Bystyret fatter det endelige vedtaket om tildeling av driftstilskudd i desember hvert år. Bystyrets vedtak vil bli lagt ut på denne nettsiden.

 4. Svar

  Alle søkere får skriftlig beskjed om utfallet, vanligvis i januar eller februar påfølgende år.

 5. Utbetaling

  For å få utbetalt pengene må organisasjonen du representerer ha registrert et kontonummer på Oslo kommune min side. Du må ha rollen "regnskapsmedarbeider" i organisasjonen hos Altinn for å kunne legge inn eller endre kontonummer.

  Dere legger til eller endrer kontonummer slik:

  • logg inn på Min side
  • velg organisasjonen du vil representere
  • gå til Min profil, for å legge inn kontonummeret eller endre til et annet kontonummer

  Dersom søknaden blir innvilget, vil tilskuddet bli utbetalt til kontonummeret dere har registrert på Min side etter at det endelige vedtaket er fattet. Dere er selv ansvarlig for at kontonummeret er oppdatert og riktig.

  Rapport og regnskap

  Dersom dere mottok driftstilskudd for 2021, skal dere levere årsrapport og årsregnskap for tilskuddet senest 1. juni 2022. Dette gjøres på følgende måte:

  Rapporten skal inneholde en omtale av aktiviteten i henhold til de mål og planer som fremgår av søknaden. Årsregnskapet må være revidert for tilskudd på kr 200 000 eller mer.

  Tildelinger og budsjettforslag

Klage

Dere kan klage på vedtaket. Klagen sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no senest tre uker etter at dere har mottatt vedtaket.

Kontaktinformasjon

Geir Rege
E-post: geir.rege@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80