Sentrale planer og styringsdokumenter

Oversikten viser planer byrådet og bystyret har vedtatt på ulike fagområder, og som er gjeldende for Oslo kommune. Planene er sentrale styringsdokumenter i kommunen.

Om saksgangen

 • Når bystyret behandler en plan vedtar de ofte endringer, tillegg eller oppfølgingspunkter til planen. For å få et fullverdig bilde av planen, se både planen og bystyrevedtaket.
 • Hvis du ønsker en fullstendig oversikt over dokumenter og saksgang knyttet til den enkelte plan, kan du søke opp planen i eInnsyn.

Kommuneplan og økonomiplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 "Vår by vår framtid – En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle" (PDF)

 • Vedtatt av bystyret 2019

Økonomiplan 2021-2024 (PDF)

Planstrategi for Oslo kommune 2020-2023 (PDF)

 • Vedtatt av bystyret 2020

Kommuneplan 2015. «Oslo mot 2030 – Smart, trygg, grønn». Juridisk arealdel (PDF 20,7MB)

Sentrale oppgaver

Strategi for etterlevelse av reglene om offentlighet og journalføring i Oslo kommune (PDF)

Stolt og fri - handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2020-2023 (PDF)

Overordnet evakueringsplan for Oslo kommune 2019-2022 (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2018

Oslo kommunes anskaffelsesstrategi (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2017

Kommunalt risikobilde 2017 (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2017

Mangfoldets muligheter. Om OXLO, Oslo Extra Large (PDF)

Juridisk strategi

Arbeidsgiverrollen

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Oslo kommune (PDF)

Personalpolitisk strategi (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2005

Internasjonalt arbeid

Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen (PDF)

Strategi for Oslo kommunes internasjonale arbeid (PDF)

Kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for Oslo kommune

 • Vedtatt av byrådet 2018

Informasjonspolitikk for Oslo kommune (PDF)

Barn, unge og utdanning

  Strategi for digital praksis og læringsteknologi i barnehager og skoler (PDF)

  • Tatt til orientering av bystyret 2021, se bystyrets vedtak sak (PDF)

  Klubben vår! Bydelenes fritidsklubber og fritidsaktiviteter for barn og ungdom (PDF)

  Motivasjon for læring - byrådets strategi for økt motivasjon og læringsglede (PDF)

  Byrådets strategi for økt gjennomføring i videregående opplæring (PDF)

  Barnehjernevernet - strategier og tiltak 2017-2019 (PDF)

  Skolebehovsplan 2019-2028 (PDF)

  Studieveien – byrådets strategi for de studieforberedende utdanningsprogrammene (PDF)

  Grenseløs kunnskap – Byrådets strategi for internasjonalisering i oppvekst- og kunnskapssektoren (PDF)

  Språk for læring. Byrådets strategi for å styrke norskferdighetene til assistenter i barnehager, skoler og aktivitetsskoler i Oslo (PDF)

  Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen 2016-2020 (PDF)

  Yrkesveien – byrådets strategi for fag- og yrkesopplæringen (PDF)

  Tiltaksplan for et trygt psykososialt miljø for barn og unge, etablering av mobbeombud (PDF)

  Byrådets strategi for å rekruttere og beholde lærere i Osloskolen (PDF)

  Byrådets strategi for aktivitetsskolen i Oslo (PDF)

  Osloskolens arbeid for elever med dysleksi og dyskalkuli (PDF)

  Teknologi for læring – byrådets strategi for bruk av læringsteknologi i Osloskolen 2017-2019 (PDF)

  De yngste barna i barnehagen - bystyremelding (PDF)

  Voksenopplæringsmeldingen (PDF)

  Barnevern i Oslo - bystyremelding (PDF)

  Byrådets strategi for sosial mobilitet gjennom barnehage og skole (PDF)

  Oslobarnehagen - bystyremelding (PDF)

  Byutvikling og infrastruktur

  Nye veier til egen bolig (PDF)

  Arkitekturpolitikk for Oslo (PDF)

  Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2021-2024 (PDF)

  Ruters plan M2016 (PDF)

  Konseptvalgsutredning Oslonavet (PDF)

  Plan for sykkelveinettet (PDF 87,7 MB)

  Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum 2018-2027 (PDF 5,9MB)

  Boligbehovsplan for Oslo kommune 2017 – 2020 (PDF)

  Rekkefølgebestemmelser i indre by. Prinsipper og tiltaksliste (PDF)

  Parkeringsnorm for bolig og næring (PDF)

  Handlingsplan for økt boligbygging i Oslo (PDF)

  Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus m/ handlingsprogram 2015-2018

  Etablering av trikkeprogram (PDF)

  • Vedtatt av byrådet 2014

  Prinsipplan for balansering av byliv og terrorsikringstiltak (PDF)

  Sykkelstrategi 2015-2025 (PDF)

  Leilighetsfordeling i indre Oslo – normer (PDF)

  Belysningsplan for Oslo sentrum (PDF 12MB)

  Kommunedelplan for torg og møteplasser (PDF)

  Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner (PDF 3,8MB)

  Estetisk plan 2005 – Designhåndbok Oslo sentrum (PDF 1,4MB)

  Skilt- og reklameplan for Oslo (PDF 4,9MB)

   Strategi for vern av maritime kulturminner (PDF)

   Flerkjerneutvikling - Om strategier for byutvikling rundt større knutepunkter i Oslo (PDF)

   Høyhus i Oslo – strategi for videre arbeid (PDF)

   Kulturminnevern i Oslo, bystyremelding (PDF)

   Strategisk plan for Hovinbyen (PDF)

   Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen. Strategier for bedre miljø mot 2030 (PDF)

   (Her finner du flere planer og veiledere innenfor plan- og bygningsetatens område)

   Renovasjon

   Sammen om en ren by (PDF)

   Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009 (PDF)

   Kretsløpsbasert avfallssystem, energigjenvinning og fjernvarme i Oslo (PDF)

   Helse, velferd og arbeid

   Legeplan for Oslo kommune (PDF)

   Rett kompetanse og arbeid til alle - handlingsplan for å møte kompetansebehovet og øke
   sysselsettingen i Oslo (PDF)

   • Vedtatt av byrådet 2019

   Handlingsplan mot menneskehandel (PDF)

   Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2017 - 2020 (PDF)

   Folkehelseplanen for Oslo 2017 – 2020 (PDF)

   Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av asylsøkere og integrering av nyankomne flyktninger (PDF)

   Satsing på rehabilitering i helse- og omsorgstjenesten i Oslo (PDF)

   Felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune (PDF)

   Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF)

   Oslo kommunes innsats for å hedre veteraner etter internasjonale operasjoner (PDF)

   Eldre

   Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov (PDF)

   • Vedlegg til tilleggsinnstilling til budsjett 2021

   Handlingsplan for en aldersvennlig by (PDF)

   Plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg (PDF)

   Seniormeldingen: Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo - bystyremelding (PDF)

   Demensplan for Oslo 2014 – 2019 – «LEV VEL – med demens i Oslo» (PDF)

   Rus og psykisk helse

   Institusjonsplan til rett tid og rett sted - Temaplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2021 - 2030 (PDF)

   En psykt bra by - strategi for psykisk helse i Oslo (PDF)

   Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo (PDF)

   Den åpne narkotikaomsetningen i Oslos sentrumsområder (PDF)

   Klima og miljø

   Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo 2020-2025 (PDF)

   Klimastrategi for Oslo mot 2030 (PDF)

   Framtidens forbruk - strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030 (PDF)

   Handlingsplan for overvannshåndtering (PDF)

   Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden (PDF)

   • Vedtatt av byrådet 2019

   Klimabudsjett 2020 (PDF 541 KB)

   Spirende Oslo - strategi for urbant landbruk (PDF)

   Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger 2018-2027 (PDF)

   Handlingsplan Oslo havn som nullutslippshavn (PDF)

   Sak om styrket forvaltning av Oslos biologiske mangfold (PDF 9MB)

   Strategi for overvannshåndtering (PDF)

   "Grønn kommune: Innføring av miljøeffektivitet i Oslo kommune" - bystyremelding (PDF)

   Kultur, idrett og frivillighet

   Handlingsplan for å fase ut bruk av gummigranulat på kunstgressbaner i Oslo
   •    Vedtatt av byrådet 2020

   Barrierer for deltakelse i idretten for barn og unge i Oslo (PDF)

   Kunstbyen - Oslo kommunes kunstplan (PDF)

   Bibliotekplan for Oslo kommune 2019-2022 (PDF)

   Sak om Oslo kulturskole (PDF)

   Arrangementsstrategi for Oslo kommune (PDF)

   Oslo kommunes kunstordning – evaluering og endringer i innretningen (PDF)

   Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030 (PDF)

    Oslo kommunes strategi – scenekunst for barn og unge (PDF)

    Fremtidens gravplass – gode, grønne byrom (PDF)

    Engasjement og deltakelse. Frivillighet i Oslo 2016 (PDF)

    Filmhovedstaden (PDF)

    Handlingsplan for gatekunst i Oslo 2016-2020 (PDF)

    Vekst og verdiskaping i kulturnæringen i Oslo (PDF)

    Plan for utvikling av Middelalderbeltet (PDF)

    Oslo kommunes strategi for det visuelle kunstfeltet (PDF)

    Næring, eierskap og innovasjon

    Åpningstidsforskriften (PDF)

    Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus (PDF)

    Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 (PDF)

    Oslo kommunes strategi for sosialt entreprenørskap (PDF)

    • Vedtatt av byrådet 2015

    Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper (PDF)

    Eierstrategi, de kommunale eiendomsforetakene (PDF)

    • Vedtatt av byrådet 2005

    Campus Oslo - strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden (PDF)

    Oslostandarder

    Oslostandard er et verktøy for kommunens virksomheter som skal sørge for god kvalitet, gode rutiner, strukturer og likeverdige tjenester innenfor et tema/fagområde.

    Se Oslostandarder her.