Politikk

Sentrale planer og styringsdokumenter

Oversikten viser planer byrådet og bystyret har vedtatt på ulike fagområder, og som er gjeldende for Oslo kommune. Planene er sentrale styringsdokumenter i kommunen.

Om saksgangen

 • Når bystyret behandler en plan vedtar de ofte endringer, tillegg eller oppfølgingspunkter til planen. For å få et fullverdig bilde av planen, se både planen og bystyrevedtaket.
 • Hvis du ønsker en fullstendig oversikt over dokumenter og saksgang knyttet til den enkelte plan, kan du søke opp planen i eInnsyn.

Kommuneplan og økonomiplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 "Vår by vår framtid – En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle" (PDF)

Økonomiplan 2020-2023 (PDF)

Planstrategi 2016-2019

Sentrale oppgaver

Overordnet evakueringsplan for Oslo kommune 2019-2022 (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2018

Oslo kommunes anskaffelsesstrategi (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2017

Kommunalt risikobilde 2017 (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2017

Mangfoldets muligheter. Om OXLO, Oslo Extra Large (PDF)

Juridisk strategi

Arbeidsgiverrollen

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Oslo kommune (PDF)

Personalpolitisk strategi (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2005

Internasjonalt arbeid

Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen (PDF)

Strategi for Oslo kommunes internasjonale arbeid (PDF)

Kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for Oslo kommune

 • Vedtatt av byrådet 2018

Informasjonspolitikk for Oslo kommune (PDF)

Barn, unge og utdanning

  Motivasjon for læring - byrådets strategi for økt motivasjon og læringsglede (PDF)

  Byrådets strategi for økt gjennomføring i videregående opplæring (PDF)

  Barnehjernevernet - strategier og tiltak 2017-2019 (PDF)

  Skolebehovsplan 2019-2028 (PDF)

  Studieveien – byrådets strategi for de studieforberedende utdanningsprogrammene (PDF)

  Grenseløs kunnskap – Byrådets strategi for internasjonalisering i oppvekst- og kunnskapssektoren (PDF)

  Språk for læring. Byrådets strategi for å styrke norskferdighetene til assistenter i barnehager, skoler og aktivitetsskoler i Oslo (PDF)

  Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen 2016-2020 (PDF)

  Yrkesveien – byrådets strategi for fag- og yrkesopplæringen (PDF)

  Tiltaksplan for et trygt psykososialt miljø for barn og unge, etablering av mobbeombud (PDF)

  Byrådets strategi for å rekruttere og beholde lærere i Osloskolen (PDF)

  Byrådets strategi for aktivitetsskolen i Oslo (PDF)

  Osloskolens arbeid for elever med dysleksi og dyskalkuli (PDF)

  Teknologi for læring – byrådets strategi for bruk av læringsteknologi i Osloskolen 2017-2019 (PDF)

  De yngste barna i barnehagen - bystyremelding (PDF)

  Voksenopplæringsmeldingen (PDF)

  Barnevern i Oslo - bystyremelding (PDF)

  Byrådets strategi for sosial mobilitet gjennom barnehage og skole (PDF)

  Oslobarnehagen - bystyremelding (PDF)

  Byutvikling og infrastruktur

  Nye veier til egen bolig (PDF)

  Arkitekturpolitikk for Oslo (PDF)

  Ruters plan M2016 (PDF)

  Konseptvalgsutredning Oslonavet (PDF)

  Plan for sykkelveinettet (PDF 87,7 MB)

  Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum 2018-2027 (PDF 5,9MB)

  Boligbehovsplan for Oslo kommune 2017 – 2020 (PDF)

  Rekkefølgebestemmelser i indre by. Prinsipper og tiltaksliste (PDF)

  Parkeringsnorm for bolig og næring (PDF)

  Handlingsplan for økt boligbygging i Oslo (PDF)

  Kommuneplan 2015. «Oslo mot 2030 – Smart, trygg, grønn». Juridisk arealdel (PDF 20,7MB)

  Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus m/ handlingsprogram 2015-2018

  Etablering av trikkeprogram (PDF)

  • Vedtatt av byrådet 2014

  Prinsipplan for balansering av byliv og terrorsikringstiltak (PDF)

  Sykkelstrategi 2015-2025 (PDF)

  Leilighetsfordeling i indre Oslo – normer (PDF)

  Belysningsplan for Oslo sentrum (PDF 12MB)

  Kommunedelplan for torg og møteplasser (PDF)

  Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner (PDF 3,8MB)

  Estetisk plan 2005 – Designhåndbok Oslo sentrum (PDF 1,4MB)

  Skilt- og reklameplan for Oslo (PDF 4,9MB)

   Strategi for vern av maritime kulturminner (PDF)

   Flerkjerneutvikling - Om strategier for byutvikling rundt større knutepunkter i Oslo (PDF)

   Høyhus i Oslo – strategi for videre arbeid

   Kulturminnevern i Oslo, bystyremelding

   Strategisk plan for Hovinbyen

   Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen. Strategier for bedre miljø mot 2030

   (Her finner du flere planer og veiledere innenfor plan- og bygningsetatens område)

    

   Renovasjon

   Sammen om en ren by (PDF)

   Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009 (PDF)

   Kretsløpsbasert avfallssystem, energigjenvinning og fjernvarme i Oslo (PDF)

   Helse, velferd og arbeid

   Rett kompetanse og arbeid til alle - handlingsplan for å møte kompetansebehovet og øke
   sysselsettingen i Oslo

   • Vedtatt av byrådet 2019

   Handlingsplan mot menneskehandel (PDF)

   Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2017 - 2020 (PDF)

   Folkehelseplanen for Oslo 2017 – 2020 (PDF)

   Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av asylsøkere og integrering av nyankomne flyktninger (PDF)

   Satsing på rehabilitering i helse- og omsorgstjenesten i Oslo (PDF)

   Felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune (PDF)

   Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF)

   Handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort (PDF)

   Oslo kommunes innsats for å hedre veteraner etter internasjonale operasjoner (PDF)

   Eldre

   Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov (PDF)

   • Vedlegg til budsjett 2018

   Handlingsplan for en aldersvennlig by (PDF)

   Plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg (PDF)

   Seniormeldingen: Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo - bystyremelding (PDF)

   Demensplan for Oslo 2014 – 2019 – «LEV VEL – med demens i Oslo» (PDF)

   Forebyggings- og rehabiliteringstilbudet til eldre (PDF)

   Rus og psykisk helse

   Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo (PDF)

   Handlingsplan psykisk helsearbeid 2015-2018 (PDF)

   Den åpne narkotikaomsetningen i Oslos sentrumsområder (PDF)

   Klima og miljø

   Framtidens forbruk - strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030

   Handlingsplan for overvannshåndtering

   Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden (PDF)

   • Vedtatt av byrådet 2019

   Klimabudsjett 2020 (PDF 541 KB)

   Revidert handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo 2018-2020 (PDF)

   Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger 2018-2027 (PDF)

   Handlingsplan Oslo havn som nullutslippshavn (PDF)

   Klima- og energistrategi for Oslo (PDF)

    Sak om styrket forvaltning av Oslos biologiske mangfold (PDF 9MB)

    Klimatilpasningsstrategi for Oslo kommune 2014 - 2030 (PDF)

    Strategi for overvannshåndtering (PDF)

    "Grønn kommune: Innføring av miljøeffektivitet i Oslo kommune" - bystyremelding (PDF)

    Spirende Oslo - strategi for urbant landbruk (PDF)

    Kultur, idrett og frivillighet

    Kunstbyen - Oslo kommunes kunstplan (PDF)

    Bibliotekplan for Oslo kommune 2019-2022 (PDF)

    Sak om Oslo kulturskole (PDF)

    Arrangementsstrategi for Oslo kommune (PDF)

    Oslo kommunes kunstordning – evaluering og endringer i innretningen (PDF)

    Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 (PDF)

     Oslo kommunes strategi – scenekunst for barn og unge (PDF)

     Fremtidens gravplass – gode, grønne byrom (PDF)

     Engasjement og deltakelse. Frivillighet i Oslo 2016 (PDF)

     Filmhovedstaden (PDF)

     Handlingsplan for gatekunst i Oslo 2016-2020 (PDF)

     Vekst og verdiskaping i kulturnæringen i Oslo (PDF)

     Plan for utvikling av Middelalderbeltet (PDF)

     Oslo kommunes strategi for det visuelle kunstfeltet (PDF)

     Næring, eierskap og innovasjon

     Åpningstidsforskriften

     Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus (PDF)

     Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 (PDF)

     Oslo kommunes strategi for sosialt entreprenørskap (PDF)

     • Vedtatt av byrådet 2015

     Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper (PDF)

     Eierstrategi, de kommunale eiendomsforetakene (PDF)

     • Vedtatt av byrådet 2005

     Campus Oslo - strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden (PDF)