Sentrale planer og styringsdokumenter

Oversikten viser planer byrådet og bystyret har vedtatt på ulike fagområder, og som er gjeldende for Oslo kommune. Planene er sentrale styringsdokumenter i kommunen.

Kommuneplan og økonomiplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 "Vår by vår framtid – En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle" (PDF)

 • Vedtatt av bystyret 2019

Økonomiplan 2023-2026 (PDF)

Planstrategi for Oslo kommune 2020-2023 (PDF)

 • Vedtatt av bystyret 2020

Kommuneplan 2015. «Oslo mot 2030 – Smart, trygg, grønn». Juridisk arealdel (PDF 20,7MB)

Sentrale oppgaver

Stolt og fri - Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2024-2028 (PDF)

Oslo kommunes overordnende tiltaksplan mot korrupsjon 2024-2027 (PDF)

Byrådssak 1097/23: Handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn 2023-2027 (PDF)

Vedtatt handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn 2023-2027 (PDF)

Strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi for Oslo kommune (PDF)

Strategi for universell utforming, revisjon av felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune (PDF)

Strategi for etterlevelse av reglene om offentlighet og journalføring i Oslo kommune (PDF)

Handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger (PDF)

Oslo kommunes anskaffelsesstrategi (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2017

Mangfoldets muligheter. Om OXLO, Oslo Extra Large (PDF)

Juridisk strategi

Internasjonalt arbeid

Strategi for Oslo kommunes internasjonal arbeid (PDF)

Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen (PDF)

Kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for Oslo kommune

Informasjonspolitikk for Oslo kommune

Barn, unge og utdanning

Strategi for å fremme gode oppvekstvilkår i Oslo (PDF)

Strategi for utvikling av Oslo som traumeinformert by 2022-2030 (PDF)

Strategi for digital praksis og læringsteknologi i barnehager og skoler (PDF)

 • Tatt til orientering av bystyret 2021, se bystyrets vedtak sak (PDF)

Klubben vår! Bydelenes fritidsklubber og fritidsaktiviteter for barn og ungdom (PDF)

Motivasjon for læring - byrådets strategi for økt motivasjon og læringsglede (PDF)

Byrådets strategi for økt gjennomføring i videregående opplæring (PDF)

Barnehjernevernet - strategier og tiltak 2017-2019 (PDF)

Skolebehovsplan 2022-2031 (PDF)

Studieveien – byrådets strategi for de studieforberedende utdanningsprogrammene (PDF)

Grenseløs kunnskap – Byrådets strategi for internasjonalisering i oppvekst- og kunnskapssektoren (PDF)

Språk for læring. Byrådets strategi for å styrke norskferdighetene til assistenter i barnehager, skoler og aktivitetsskoler i Oslo (PDF)

Yrkesveien – byrådets strategi for fag- og yrkesopplæringen (PDF)

Byrådets strategi for aktivitetsskolen i Oslo (PDF)

Osloskolens arbeid for elever med dysleksi og dyskalkuli (PDF)

Voksenopplæringsmeldingen (PDF)

Barnevern i Oslo - bystyremelding (PDF)

Byutvikling og infrastruktur

Kulturmiljøstrategi 2023-2034. Kulturmiljø i den grønne byen (PDF)

Gåstrategi for Oslo (PDF)

Strategi for høyhus i Oslo (PDF)

 • Behandlet av bystyret 2023

Nye veier til egen bolig (PDF)

Arkitekturpolitikk for Oslo (PDF)

Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2021-2024 (PDF)

Ruters plan M2016 (PDF)

Konseptvalgsutredning Oslonavet (PDF)

Plan for sykkelveinettet (PDF 87,7 MB)

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum 2018-2027 (PDF 5,9MB)

Temaplan for Oslo kommunes behov for kommunale boliger 2021-2030 (PDF)

Strategi for grønne tak og fasader (PDF)

Rekkefølgebestemmelser i indre by. Prinsipper og tiltaksliste (PDF)

Parkeringsnorm for bolig og næring (PDF)

Handlingsplan for økt boligbygging i Oslo (PDF)

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus m/ handlingsprogram 2015-2018

Etablering av trikkeprogram (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2014

Prinsipplan for balansering av byliv og terrorsikringstiltak (PDF)

Sykkelstrategi 2015-2025 (PDF)

Leilighetsfordeling i indre Oslo – normer (PDF)

Belysningsplan for Oslo sentrum (PDF 12MB)

Kommunedelplan for torg og møteplasser (PDF)

Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner (PDF 3,8MB)

Estetisk plan 2005 – Designhåndbok Oslo sentrum (PDF 1,4MB)

Skilt- og reklameplan for Oslo (PDF 4,9MB)

Strategi for vern av maritime kulturminner (PDF)

Flerkjerneutvikling - Om strategier for byutvikling rundt større knutepunkter i Oslo (PDF)

Strategisk plan for Hovinbyen (PDF)

Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen. Strategier for bedre miljø mot 2030 (PDF)

(Her finner du flere planer og veiledere innenfor plan- og bygningsetatens område)

Renovasjon

Sammen om en ren by (PDF)

Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009 (PDF)

Kretsløpsbasert avfallssystem, energigjenvinning og fjernvarme i Oslo (PDF)

Helse, velferd og arbeid

Handlingsplan mot selvmord og selvskading i Oslo 2024 – 2028 (PDF)

Folkehelsestrategi for Oslo 2023 – 2030 (PDF)

Helhetlig plan for rehabilitering for voksne og eldre i Oslo kommune – Temaplan 2023-2033 (PDF)

Strategisk rekrutterings- og kompetanseplan for bærekraftige helse- og omsorgstjenester (PDF)

Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022- 2025 (PDF)

Legeplan for Oslo kommune 2020-2024 (PDF)

Rett kompetanse og arbeid til alle - handlingsplan for å møte kompetansebehovet og øke sysselsettingen i Oslo (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2019

Handlingsplan mot menneskehandel (PDF)

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2017 - 2020 (PDF)

Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av asylsøkere og integrering av nyankomne flyktninger (PDF)

Satsing på rehabilitering i helse- og omsorgstjenesten i Oslo (PDF)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF)

Oslo kommunes innsats for å hedre veteraner etter internasjonale operasjoner (PDF)

Eldre

«Forglem meg ei» - Demensplan for Oslo 2023 – 2027

Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov (PDF)

 • Vedlegg til tilleggsinnstilling til budsjett 2021

Handlingsplan for en aldersvennlig by (PDF)

Plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg (PDF)

Seniormeldingen: Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo - bystyremelding (PDF)

Rus og psykisk helse

Handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2024-2025 (PDF)

Institusjonsplan til rett tid og rett sted - Temaplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2021 - 2030 (PDF)

En psykt bra by - strategi for psykisk helse i Oslo (PDF)

Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo (PDF)

Den åpne narkotikaomsetningen i Oslos sentrumsområder (PDF)

Klima og miljø

Forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 2023-2033 (PDF).

Temaplan for sirkulær økonomi mot 2030 (PDF).

Handlingsplan for grønne tak og fasader mot 2023 (PDF).

Handlingsplan for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat i Oslo kommune (PDF).

Handlingsplan for biologisk mangfold i Oslo 2023-2030 (PDF)

Oslo kommunes handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark i løpet av 2025 (PDF)

Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo 2020-2025 (PDF)

Klimastrategi for Oslo mot 2030 (PDF)

Framtidens forbruk - strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030 (PDF)

Handlingsplan for overvannshåndtering (PDF)

Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2019

Klimabudsjett 2023 (PDF)

Spirende Oslo - strategi for urbant landbruk (PDF)

Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger 2018-2027 (PDF)

Handlingsplan Oslo havn som nullutslippshavn (PDF)

Sak om styrket forvaltning av Oslos biologiske mangfold (PDF 9MB)

Strategi for overvannshåndtering (PDF)

Kultur, idrett og frivillighet

Handlingsplan for å fase ut bruk av gummigranulat på kunstgressbaner i Oslo

 • Vedtatt av byrådet 2020

Barrierer for deltakelse i idretten for barn og unge i Oslo (PDF)

Kunstbyen - Oslo kommunes kunstplan (PDF)

Bibliotekplan for Oslo kommune 2019-2022 (PDF)

Sak om Oslo kulturskole (PDF)

Arrangementsstrategi for Oslo kommune (PDF)

Oslo kommunes kunstordning – evaluering og endringer i innretningen (PDF)

Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030 (PDF)

Oslo kommunes strategi – scenekunst for barn og unge (PDF)

Fremtidens gravplass – gode, grønne byrom (PDF)

Engasjement og deltakelse. Frivillighet i Oslo 2016 (PDF)

Filmhovedstaden (PDF)

Rullering av Handlingsplan for gatekunst i Oslo 2022-2025 (PDF)

Vekst og verdiskaping i kulturnæringen i Oslo (PDF)

Plan for utvikling av Middelalderbeltet (PDF)

Oslo kommunes strategi for det visuelle kunstfeltet (PDF)

Næring, eierskap og innovasjon

Strategi for Oslo som bærekraftig reisemål (PDF)

Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus (PDF)

Alkoholpolitisk handlingsplan 2021-2024 (PDF)

Oslo kommunes strategi for sosialt entreprenørskap (PDF)

 • Vedtatt av byrådet 2015

Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper (PDF)

Eierskapsmeldingen (PDF)

Campus Oslo - strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden (PDF)

Oslostandarder

Oslostandard er et verktøy for kommunens virksomheter som skal sørge for god kvalitet, gode rutiner, strukturer og likeverdige tjenester innenfor et tema/fagområde.