Oslostandarder

Oslostandard er et verktøy for kommunens virksomheter som skal sørge for god kvalitet, gode rutiner, strukturer og likeverdige tjenester innenfor et tema/fagområde.

Dokumenttypen kan benyttes der andre dokumenttyper slik som veiledninger, fellesskriv, rundskriv, instrukser, reglement, vedtekter og forskrifter, hver for seg enten ikke er tilstrekkelige og/eller ikke er tilpasset målgruppen.

Bruk av Oslostandard gir mulighet til å styre på faglig kvalitet, mer enn på tall og indikatorer.

Arbeid og inkludering

Oslostandard for arbeid med integrering og inkludering av flyktninger (PDF)

Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom (PDF)

Oslostandard for SaLTo-samarbeid (PDF)

Barnehage og skole

Oslostandard for et inkluderende leke- og språkmiljø (PDF)

Oslostandard for tilvenning – en trygg barnehagestart for alle barn (PDF)

Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS (PDF)

Oslostandard for samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjeneste (PDF)

Oslostandard for tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager (PDF)

Oslostandard for godkjenning av barnehager – både kommunale og ikke-kommunale (PDF)

Oslostandard for samarbeid mellom skole og barneverntjeneste (PDF)

Oslostandard for samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring (PDF)

Barnevern

Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet (PDF)

Gate og transport

Oslostandard for sykkeltilrettelegging (PDF 53,4MB)

Helse og omsorg

Oslostandard for pårørendesamarbeid (PDF)

Oslostandard for pårørendesamarbeid. Kort fortalt (PDF)

Oslostandard for rusfaglig arbeid (PDF)

Oslostandard for pårørendesamarbeid (PDF)

Overordnet standard for tjenester i hjemmet (PDF)

Oslostandard for innhold og kvalitet i langtidshjem (PDF)

Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene (PDF)

Sosiale tjenester

Oslostandard for bomiljø i kommunale boliger (PDF)

Oslostandard for booppfølging (PDF)