Budsjettprosessen

Budsjettet er planen for hvordan kommunens inntekter benyttes for å gi tjenester til befolkningen. Et krav til budsjettet er at kommunen ikke benytter mer til drift enn det kommunen mottar av inntekter det samme året.

Budsjett og kommuneplanen

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument med visjoner for byens utvikling, mål og strategier. Budsjettet konkretiserer handlinger for å følge opp kommuneplanen.

Budsjett og økonomiplan

Budsjettet for det kommende året utgjør det første året i en økonomiplan for fire år, som rulleres ved neste års budsjettforslag.

Byrådets budsjettforslag

Byrådet legger normalt frem budsjettforslaget for bystyret i slutten av september. Byrådets budsjettforslag for Oslo kommune er første trinn i en budsjettprosess som avsluttes med bystyrets endelige budsjettvedtak.

Budsjettforslaget er tilgjengelig på oslo.kommune.no. Budsjettforslaget inneholder bl.a. en presentasjon av hovedprioriteringer og profil, en langsiktig økonomiplan og et kapittel for hver sektor med drifts- og investeringsbudsjett.

Budsjettforslaget har flere vedlegg, som også er tilgjengelig på oslo.kommune.no, bl.a. Grønt Hefte som er en dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene, vedlegg til Klimabudsjettet og dokumentasjon av hvordan tilskudd er fordelt.

Tilleggsinnstilling

Etter at byrådet har lagt frem sitt budsjettforslag, fremmer regjeringen forslag til statsbudsjett for det kommende året. Dette skjer normalt i medio oktober. Forslaget til statsbudsjett omfatter de overføringer som kommunene vil få.

Vanligvis medfører forslaget til statsbudsjett avvik fra de forutsetninger byrådet har lagt til grunn i sitt budsjettforslag. Byrådet utarbeider derfor en tilleggsinnstilling til bystyret, hvor konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett er innarbeidet. Tilleggsinnstillingen legges normalt frem i begynnelsen av november.

Bystyrets behandling

Bystyret starter budsjettbehandlingen umiddelbart etter at byrådet har lagt frem budsjettforslaget, ved at det enkelte bystyreutvalg behandler budsjettforslaget for sitt ansvarsområde. Talspersoner for organisasjoner, spesielt interesserte grupper, og andre parter som har interesser i en sak, kan be om et møte med aktuelt utvalg (en deputasjon) for å legge frem sine synspunkter.

Bystyrets vedtak

Bystyret behandler og vedtar budsjettet medio desember.

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere budsjett og økonomiplan på bakgrunn av bystyrets budsjettvedtak. Oppdatert budsjett og økonomiplan er tilgjengelig på oslo.kommune.no.

Med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak utarbeider byrådsavdelingene tildelingsbrev til sine underliggende virksomheter. Tildelingsbrevet angir resultatmål for virksomheten.

Budsjettprosessen i løpet av et år

Budsjettprosessen involverer alle virksomheter i kommunen og foregår hele året. På virksomhetsnivå er budsjettprosessen koplet til arbeidet med virksomhetens strategiske plan, årsplan og årsberetning.

Februar-mars

Budsjettrundskriv (Rundskriv 1) sendes ut til virksomhetene. Her blir formelle (budsjettekniske) rammebetingelser for det forberedende budsjettarbeidet klarlagt.

Mars

Byrådsavdelingene sender ut rammebrev til virksomhetene med beskjed om hva som er foreløpig økonomisk ramme for budsjettet (planleggingsramme). I rammebrevene kan det også gis verbale premisser for budsjettarbeidet (styringssignaler).

Byrådet gjennomfører en budsjettkonferanse med fokus på langsiktige utfordringer og satsingsområder i de nærmeste 4 årene (økonomiplanperioden). Hovedprioriteringer fastsettes og de økonomiske rammene gjennomgås. Byrådet tar stilling til hva som skal utredes videre i budsjettprosessen.

Mai

Virksomhetene sender inn budsjettforslag for videre bearbeiding i byrådsavdelingene.

Juni

Byrådet gis en status for arbeidet med budsjett og økonomiplan, inkludert en orientering om innholdet i Norges regjerings kommuneproposisjon og revidert nasjonalbudsjett.

August

Byrådet gjennomfører en salderingskonferanse, med valg av mål, strategier og tiltak og endelig saldering av budsjettforslaget.

September

Byrådets budsjettforslag offentliggjøres.

Oktober

Bystyrets fagutvalg behandler budsjettet. Norges regjerings forslag til statsbudsjett offentliggjøres, og som følge av det utarbeider byrådet en tilleggsinnstilling.

November

Byrådet legger frem Tilleggsinnstillingen for bystyret. Fagutvalgene i bystyret leverer sin budsjettinnstilling til bystyrets finansutvalg. Finansutvalget fremmer budsjettinnstilling til bystyret.

Desember

Bystyret behandler og vedtar budsjettet. Bydelsutvalgene behandler og vedtar sine budsjett basert på rammebevilgning fra bystyret.