Budsjettprosessen

Budsjettet er planen for hvordan kommunens inntekter skal brukes for å gi tjenester til befolkningen. Et krav til budsjettet er at kommunen ikke skal bruke mer penger til drift enn det kommunen mottar av inntekter samme år.

Budsjett og kommuneplanen

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument med visjoner for byens utvikling, mål og strategier. Budsjettet viser konkrete handlinger for å følge opp kommuneplanen.

Budsjettprosessen i løpet av et år

Budsjettprosessen involverer alle virksomheter i kommunen og foregår hele året. Budsjettprosessen er koplet til arbeidet med den enkelte virksomhets strategiske plan, årsplan og årsberetning.

Illustrasjon av budsjettprosessen.

Budsjett og økonomiplan

Budsjettet for det kommende året er det første året i en økonomiplan på fire år. Økonomiplanen rulleres ved neste års budsjettforslag. Det betyr at den oppdateres årlig og justeres mot endringer i rammevilkår, nye politiske prioriteringer og andre premisser som har økonomiske konsekvenser for kommunen i den kommende fireårsperioden.

Byrådets budsjettforslag

Byrådet legger normalt frem budsjettforslaget for bystyret i slutten av september. Byrådets budsjettforslag for Oslo kommune er det første trinnet i en budsjettprosess som blir avsluttet med bystyrets endelige budsjettvedtak.

Budsjettforslaget er tilgjengelig på oslo.kommune.no. Budsjettforslaget inneholder blant annet en presentasjon av kommunens hovedprioriteringer og profil, en langsiktig økonomiplan og et kapittel for hver sektor med drifts- og investeringsbudsjett.

Budsjettforslaget har flere vedlegg, blant annet Grønt Hefte som er en dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene, vedlegg til Klimabudsjettet og dokumentasjon av hvordan tilskudd er fordelt.

Se budsjettforslaget 2024 og tilhørende vedlegg

Tilleggsinnstilling

Etter at byrådet har lagt frem sitt budsjettforslag, fremmer regjeringen forslag til statsbudsjett for det kommende året. Dette skjer normalt i midten av oktober. Forslaget til statsbudsjett inneholder hvilke overføringer kommunene vil få.

Vanligvis endrer regjeringens forslag til statsbudsjett det byrådet hadde planlagt i sitt budsjettforslag for kommunen. Derfor lager byrådet en ekstra anbefaling til bystyret i en tilleggsinnstilling, hvor budsjettet blir justert etter hvordan regjeringens forslag påvirker kommunen. Tilleggsinnstillingen blir normalt lagt frem i begynnelsen av november.

Bystyrets behandling

Bystyret starter budsjettbehandlingen umiddelbart etter at byrådet har lagt frem budsjettforslaget, ved at det enkelte bystyreutvalg behandler budsjettforslaget for sitt ansvarsområde. Talspersoner for organisasjoner, spesielt interesserte grupper, og andre parter som har interesser i en sak, kan be om et møte med aktuelt utvalg for å legge frem sine synspunkter (også kalt en deputasjon).

Bystyrets vedtak

Bystyret behandler og vedtar budsjettet i midten av desember.

Byrådet får fullmakt til å oppdatere budsjett og økonomiplan på bakgrunn av bystyrets budsjettvedtak. Oppdatert budsjett og økonomiplan er tilgjengelig på oslo.kommune.no.

Med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak utarbeider byrådsavdelingene et tildelingsbrev til sine underliggende virksomheter. Tildelingsbrevet angir resultatmål for virksomheten.

Budsjettprosessen i løpet av et år

Budsjettprosessen involverer alle virksomheter i kommunen og foregår hele året. Budsjettprosessen er koplet til arbeidet med den enkelte virksomhets strategiske plan, årsplan og årsberetning.

Februar-mars

Vedtatt budsjett blir publisert (Dok. 3).

Budsjettrundskriv (Rundskriv 1) sendes ut til virksomhetene. Her blir formelle (budsjettekniske) rammebetingelser for det forberedende budsjettarbeidet presentert.

Mars

Byrådsavdelingene sender ut rammebrev til virksomhetene med beskjed om hva som er foreløpig økonomisk ramme for budsjettet (planleggingsramme). I rammebrevene kan det også bli gitt verbale premisser for budsjettarbeidet (styringssignaler).

Byrådet gjennomfører Rammekonferansen, en budsjettkonferanse som tar for seg langsiktige utfordringer og satsingsområder for de neste 4 årene (økonomiplanperioden). Hovedprioriteringer blir fastsatt og de økonomiske rammene blir gjennomgått. Byrådet tar stilling til hva som skal utredes videre i budsjettprosessen.

Mai

Virksomhetene sender inn budsjettforslag for videre bearbeiding i byrådsavdelingene.

Juni

Byrådet blir gitt en status for arbeidet med budsjett og økonomiplan, inkludert en orientering om innholdet i Norges regjerings kommuneproposisjon og revidert nasjonalbudsjett- og konsekvenser for kommunens økonomiplan.

August

Byrådet gjennomførersalderingskonferansen, en budsjettkonferanse med valg av mål, strategier og tiltak og endelig saldering av budsjettforslaget.

September

Byrådets budsjettforslag offentliggjøres (Sak 1). Etter fremleggelsen kan bystyret stille spørsmål til budsjettforslaget.

Oktober

Bystyrets fagutvalg behandler budsjettet. Norges regjerings forslag til statsbudsjett offentliggjøres, og som følge av det utarbeider byrådet en tilleggsinnstilling.

November

Byrådet legger frem Tilleggsinnstillingen for bystyret. Fagutvalgene i bystyret leverer sin budsjettinnstilling til bystyrets finansutvalg. Finansutvalget fremmer budsjettinnstilling til bystyret.

Desember

Bystyret behandler og vedtar budsjettet. Bydelsutvalgene behandler og vedtar sine budsjett basert på rammebevilgning fra bystyret.