Budsjettprosessen

Budsjettet er planen for hvordan kommunens inntekter benyttes for å gi tjenester til befolkningen. Et krav til budsjettet er at kommunen ikke benytter mer til drift enn det kommunen mottar av inntekter det samme året.

Budsjett og kommuneplanen

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument med visjoner for byens utvikling, mål og strategier. Budsjettet konkretiserer handlinger for å følge opp kommuneplanen.

Budsjett og økonomiplan

Budsjettet for det kommende året utgjør det første året i en økonomiplan for fire år, som rulleres ved neste års budsjettforslag.

Byrådets budsjettforslag

Byrådet legger frem budsjettforslaget, og bystyret vedtar budsjettet og økonomiplanen. Byrådets budsjettforslag for Oslo kommune er første trinn i en budsjettprosess som avsluttes med bystyrets endelige budsjettvedtak.

Budsjettforslaget har flere vedlegg:

Normalt legges budsjettforslaget frem for bystyret i slutten av september.

Tilleggsinnstilling

Etter at byrådet har lagt frem sitt budsjettforslag, fremmer regjeringen forslag til statsbudsjett for det kommende året. Dette skjer normalt i medio oktober. Forslaget til statsbudsjett omfatter de overføringer som kommunene vil få.

Vanligvis medfører forslaget til statsbudsjett avvik fra de forutsetninger byrådet har lagt til grunn i sitt budsjettforslag. Byrådet utarbeider derfor en tilleggsinnstilling til bystyret, hvor konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett er innarbeidet. Tilleggsinnstillingen legges normalt frem i begynnelsen av november.

Bystyrets behandling

Bystyret starter budsjettbehandlingen umiddelbart etter at byrådet har lagt frem budsjettforslaget, ved at det enkelte bystyreutvalg behandler budsjettforslaget for sitt ansvarsområde. Talspersoner for organisasjoner, spesielt interesserte grupper, og andre parter som har interesser i en sak, kan be om et møte med aktuelt utvalg (en deputasjon) for å legge frem sine synspunkter.

Bystyrets vedtak

Bystyret behandler budsjettet medio desember. Bystyrets vedtak publiseres i et eget budsjettdokument, kalt Dokument nr. 3. Med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak utarbeider byrådsavdelingene tildelingsbrev til sine underliggende virksomheter. Tildelingsbrevet angir resultatmål for virksomheten.

Budsjettprosessen i løpet av et år

Budsjettprosessen involverer alle virksomheter i kommunen og foregår hele året. På virksomhetsnivå er budsjettprosessen koplet til arbeidet med virksomhetens strategiske plan, årsplan og årsberetning. Bystyret vedtar økonomiplanen og årsbudsjettet i desember hvert år, og det forberedende budsjettarbeidet har pågått hele kalenderåret.

Januar - februar

Budsjettrundskriv (Rundskriv 1) sendes ut til virksomhetene. Her blir formelle (budsjettekniske) rammebetingelser for det forberedende budsjettarbeidet klarlagt.

Mars

Byrådets startkonferanse med fokus på langsiktige utfordringer og satsingsområder i de nærmeste 4 årene (økonomiplanperioden). Hovedprioriteringer fastsettes og de økonomiske rammene gjennomgås. Byrådet tar stilling til hva som skal utredes videre i budsjettprosessen.

Byrådet fastsetter foreløpige budsjettrammer for sektorene. Deretter sender byrådsavdelingene ut rammebrev til etater, bedrifter og bydeler med beskjed om hva som er foreløpig økonomisk ramme for budsjettet (planleggingsramme). I rammebrevene kan det også gis verbale premisser for budsjettarbeidet (styringssignaler).

Mai

Virksomhetene sender inn budsjettforslag for videre bearbeiding i byrådsavdelingene.

Juni

Byrådets rammekonferanse hvor det er en gjennomgang av status for arbeidet. Det blir orientert om innholdet i Norges regjerings kommuneproposisjon og revidert nasjonalbudsjett.

August

Byrådets salderingskonferanse med valg av mål, strategier og tiltak og endelig saldering av budsjettforslaget.

September

Byrådets budsjettforslag offentliggjøres.

Oktober

Bystyrets fagutvalg behandler budsjettet. Norges regjerings forslag til statsbudsjett offentliggjøres, og byrådet arbeider med en revidert budsjettinnstilling (tilleggsinnstillingen) som avgis i månedsskiftet oktober/november.

November

Fagutvalgene leverer sin budsjettinnstilling til bystyrets finansutvalg. Finansutvalget fremmer budsjettinnstilling til bystyret.

Desember

Bystyret behandler og vedtar budsjettet. Bydelsutvalgene behandler og vedtar sine budsjett basert på rammebevilgning fra bystyret.