Tilskudd til profilering av Oslo

Frist for å søke

3. februar 2024.

Kort om tilskuddet

Tilskudd skal bidra til generell profilering av Oslo.

Du kan få støtte til prosjekter eller tiltak som støtter opp om Oslo som et bærekraftig reisemål og som relaterer seg til merkevare-filter og visjon i vedtatt internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen.

Kriterier for å søke

Virksomheter lokalisert i Oslo kommune kan søke om tilskuddet.

Se fullstendige retningslinjer (PDF)

Slik søker du

Søknad med nødvendige vedlegg sendes til: postmottak@byr.oslo.kommune.no.

NB: Emnefelt i e-post merkes med: Sak 23/5403 «navn på prosjekt».

Behandling av søknad

Byrådsavdeling for næring og eierskap behandler søknader og fatter vedtak om tildeling av tilskudd.

Vedtak om tildeling av tilskudd eller avslag på søknad sendes så snart som mulig etter at alle søknader er behandlet.

Klage

Du kan klage på vedtaket.

Klagen skal sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren. Klagen skal begrunnes.

Rapportering

Det skal leveres signert skjema for regnskap og rapport for bruken av midlene senest seks uker etter tiltaket er avsluttet.

Rapport og regnskap sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no og merkes med "Rapport - Tilskudd til profilering av Oslo som reiselivsdestinasjon».

Oslo kommune kan kreve tilbake midlene dersom det ikke leveres rapport og regnskap i tide.

Kontaktinformasjon

E-post: liss.steinbakk@byr.oslo.kommune.no