Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Støtte til tiltak mot plastforsøpling i Oslo

Støtteordningen skal bidra til å styrke innsatsen for å minimere plast- og marin forsøpling i Oslo.

Søknadsfrist

18. oktober 2019.

Kort om støtteordningen

Mål

 • Redusere unødvendig bruk av plast og engangsartikler i Oslo
 • Forhindre marin forsøpling i indre Oslofjord
 • Rydde opp plast og marin forsøpling i Oslo

Aktører kan søke om støtte til aktiviteter og tiltak som bidrar til å nå målsettingene over. Vi legger vekt på å støtte et bredt spekter av tiltak og bidragsytere slik at summen av tiltakene bidrar til bred mobilisering og oppnåelse av hele målbildet til Oslo kommune.

Kriterier for å søke

Det er kun mulig å søke om midler til tiltak som bidrar til å nå målene for Oslos arbeid med å forhindre plast- og marin forsøpling. Tiltakene/aktivitetene må gjennomføres og midlene brukes innen utgangen av 2019 for 2018 søknader og innen 2020 for søknader som sendes inn i 2019.

Følgende krav stilles for at midler skal kunne tildeles:

 • Prosjektet/tiltaket skal være i Oslo.
 • Søknaden må vise hvordan prosjektet fører til redusert plastforurensning, forhindrer marin forsøpling eller bidrar til opprydding av marin forsøpling.
 • Prosjektet må ha en plan for gjennomføring.

Prosjekter som prioriteres tildeling for søknader i 2019:

 • Samarbeidsprosjekter mellom flere aktører.
 • Langsiktige prosjekter eller pilotprosjekter med potensiale for utvidelse. 
 • Prosjekter med nyskapende tiltak og innovative samarbeid.
 • Prosjekter som bidrar til økt kunnskap gjennom forskning, spesielt om kilder til spredning av mikroplast i Oslofjorden.
 • Prosjekter som gjelder innsamling og håndtering av marin forsøpling.
 • Tiltak for opprydding, spesielt fokus på tiltak for effektiv opprydding og rydding av fjordbunnen ved Oslo by.
 • Prosjekter med stort potensiale og helhetlige planer for å redusere plastforurensning i Oslo.

Søknad kan avslås dersom søker har mottatt midler til samme formål fra en annen ordning.

Hvem kan søke

Alle aktører med organisasjonsnummer kan søke om støtte.

Tildeling

Oversikt over mottakere av støtte til tiltak mot plastforsøpling i 2019 (PDF 0,5MB).
Oversikt over mottakere av støtte til tiltak mot plastforsøpling i 2018 (PDF 0,5MB).

Krav om rapportering

Søker må levere signert sluttrapport i eget sluttrapportskjema senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført eller avsluttet. 

 • Siste frist for søknader sendt inn i 2018 er 1. april 2020.
 • Siste frist for søknader sendt inn i 2019 er 1. april 2021.

Skjema for sluttrapport for tiltak mot plastforsøpling i Oslo (ODT)

Tilbakebetaling

Innvilgede midler må tilbakebetales Oslo kommune snarest og uoppfordret dersom:

 • Midlene ikke er brukt.
 • Midlene ikke er benyttet til formålet det ble søkt om.
 • Midlene ikke er fullt ut benyttet innen utløpet av 2019 for søknader sendt inn i 2018, og innen utgangen av 2020 for søknader sendt inn i 2019.
 • Søker har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Oslo kommune kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen etter skriftlig og begrunnet anmodning fra mottaker.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt.

  Bymiljøetaten behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får midler.

  Fordeling av midler skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene med utgangspunkt i de kriterier som nevnt over og i henhold til tilgjengelig budsjett.

 • 2Motta svar

  Du mottar svarbrev med informasjon om du får midler eller avslag. Mottaker sender utbetalingsanmodning etter at tilsagnsbrev og innkjøpsordre er mottatt.

 • 3Motta midler

  Utbetaling kan foretas når betingelsene som er satt i tilsagnsbrevet er oppfylt.

Klage

Ved avslag på søknaden, eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage på vedtaket. Klagen må sendes innen tre uker etter mottatt brev fra oss. Klagen må nevne den endring som ønskes. De grunner som klagen støtter seg til bør oppgis. Klagen sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk eposten med «Spørsmål til søknad om midler til gjennomføring av tiltak mot plastforsøpling i Oslo» i emnefeltet.