Støtte til tiltak mot plastforsøpling i Oslo

Støtteordningen skal bidra til å styrke innsatsen for å minimere plast- og marin forsøpling i Oslo.

Søknadsfrist

1. desember 2020.

Kort om støtteordningen

Mål

 • Redusere unødvendig bruk av plast og engangsartikler i Oslo
 • Forhindre marin forsøpling i indre Oslofjord
 • Rydde opp plast og marin forsøpling i Oslo

Aktører kan søke om støtte til aktiviteter og tiltak som bidrar til å nå målsettingene over. Vi legger vekt på å støtte et bredt spekter av tiltak og bidragsytere slik at summen av tiltakene bidrar til bred mobilisering og oppnåelse av hele målbildet til Oslo kommune. Samarbeid mellom aktører vurderes positivt.

Kriterier for å søke

Det er kun mulig å søke om midler til tiltak som bidrar til å nå målene for Oslos arbeid med å redusere unødvendig bruk av plast og engangsartikler og forhindre marin forsøpling. Tiltakene/aktivitetene må som hovedregel gjennomføres og midlene brukes innen utgangen 2021. Det kan søkes om midler til prosjekter av lenger varighet, men da må behovet for dette begrunnes spesifikt.

Følgende krav stilles for at midler skal kunne tildeles:

 • Prosjektet/tiltaket skal gjennomføres i Oslo kommune.
 • Søknaden må vise hvordan prosjektet vil føre til redusert plastforurensning, forhindre eller bidra til opprydding av marin forsøpling.
 • Prosjektet må ha en plan for gjennomføring.

Oslo kommune vil i 2020 prioritere prosjekter som bidrar til   

 • økt kunnskap om kilder til spredning av makro- og mikroplast i Oslofjorden
 • opprydding, og spesielt effektiv opprydding av fjordbunnen ved Oslo by
 • kunnskap om bygg- og anleggsavfall, spesielt med tanke på å forebygge spredning av plast utenfor byggeplasser

Søknad kan avslås dersom søker har mottatt midler til samme formål fra en annen ordning.

Hvem kan søke

Alle aktører med organisasjonsnummer kan søke om støtte.

Tildeling

Oversikt tildeling av støtte til  tiltak mot plastforsøpling i 2021 (PDF 0,2MB)
Oversikt tildeling av støtte til tiltak mot plastforsøpling i 2020 (PDF 0,2MB)
Oversikt tildeling av støtte til tiltak mot plastforsøpling i 2019 (PDF 0,2MB)

Krav om rapportering

Søker må levere signert sluttrapport i eget sluttrapportskjema senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført eller avsluttet. 

 • Siste frist for rapportering av 2021-støtte er 1. april 2022.
 • Siste frist for rapportering av 2020-støtte er 1. april 2021.

Skjema for sluttrapport for tiltak mot plastforsøpling i Oslo (ODT)

Tilbakebetaling

Innvilgede midler må tilbakebetales Oslo kommune snarest og uoppfordret dersom:

 • midlene ikke er benyttet til formålet det ble søkt om.
 • midlene ikke er fullt ut benyttet innen utgangen av året som midlene er tildelt for.
 • søker har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Oslo kommune kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen etter skriftlig og begrunnet anmodning fra mottaker.

Slik søker du

 1. 1Fyll ut søknadsskjema
 2. 2Send inn søknadsskjema

  Søknadsskjema sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk eposten med «Søknad om midler til gjennomføring av tiltak mot plastforsøpling i Oslo 20/28383» i emnefeltet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt.

  Bymiljøetaten behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får midler.

  Fordeling av midler skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene med utgangspunkt i de kriterier som nevnt over og i henhold til tilgjengelig budsjett.

 2. 2Motta svar

  Du mottar svarbrev med informasjon om du får midler eller avslag. Mottaker sender utbetalingsanmodning etter at tilsagnsbrev og innkjøpsordre er mottatt.

 3. 3Motta midler

  Utbetaling kan foretas når betingelsene som er satt i tilsagnsbrevet er oppfylt.

Klage

Ved avslag på søknaden, eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage på vedtaket. Klagen må sendes innen tre uker etter mottatt brev fra oss. Klagen må nevne den endring som ønskes. De grunner som klagen støtter seg til bør oppgis. De grunner som klagen støtter seg til bør oppgis. Klagen sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk eposten med «Spørsmål til søknad om midler til gjennomføring av tiltak mot plastforsøpling i Oslo» i emnefeltet.