Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak og byjubileumsmidler

Tilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling.

Frist for å søke

Søknadsfristen er senest 8 uker før tiltaket skal gjennomføres. Du kan søke for tiltak i 2025 fra og med 1. november.

Frist for å søke byjubileumsmidler utløp 15. januar, og avsetningen er brukt opp.

Kriterier for å søke

Du kan søke om tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo presentert av profesjonelle kunstnere.

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

Vilkår for tilskudd

Vi gir tilskudd til kunst- og kulturtiltak av høy kvalitet og hvor tiltaket bidrar til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtter formidling av kulturarven og stimulerer til nytenkning og utvikling.

Vi vurderer tiltakene etter skjønn med vekt på:

 • at tiltaket er åpent og publikumsrettet
 • at profesjonelle kunstnere/utøvere medvirker
 • tiltakets kunstneriske og faglige nivå

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Ordinær drift
 • Tiltak utenfor Oslo kommune
 • Tiltak som har en utpreget kommersiell karakter
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Tiltak med en profil avgrenset til lokalmiljøet
 • Rene amatørtiltak
 • Forprosjekter, konseptutvikling, manusutvikling og annet utviklingsarbeid (gjelder ikke byjubileumstiltak)
 • Produksjon av bøker, publikasjoner eller filmer (gjelder ikke byjubileumstiltak)
 • Arrangementer i regi av politiske partier

Normalt gis ikke løpende tilskudd til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. Det gjøres unntak for byjubileumstiltak. Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift og som har særskilt interesse for Oslo.

Byjubileumstiltak (avsetningen er brukt opp)

I 2024 er det 400 år siden middelalderbyen Oslo brant og den nye byen ved Akershus festning; Christiania, ble etablert. Det er også 100 år siden byen fikk tilbake sitt gamle navn Oslo tilbake. Byjubileet gir Oslo en anledning til å feire byen, dens historie og menneskene som til enhver tid utvikler den og fyller den med liv.

Det er satt av 2,3 mill. kroner i 2024 til formålet. Tilskudd til markering av byjubileet skal:

 • øke Oslofolks forståelse for byens historie, utvikling og mulige framtider
 • øke Oslofolks kunnskap og engasjement for, og stolthet over, byen
 • bidra til at barn, unge og eldre bruker byen mer.

I motsetning til vanlige søknader om løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak, gjøres følgende unntak for byjubileustiltak:

 • Det kan gis tilskudd til både utvikling, produksjon og gjennomføring av byjubileumstiltak i 2024.
 • Kulturinstitusjoner, -organisasjoner og virksomheter som mottar offentlig driftstilskudd kan søke om tilskudd.
 • Det kan gis tilskudd til produksjon av publikasjoner, bøker og filmer.

Frivillige organisasjoner og lokale kulturaktører, kan søke om midler til prosjekter, tiltak og arrangement rettet mot barn og unge for markering av byjubileet 2024 med frist 15. mars. Trykk her for å gå til ordningens hjemmeside.

Forskrift

Reglene om tilskuddsordningen følger av forskrift for løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Vi anbefaler at de som søker leser hele forskriften.

Forskrift om løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  1. Prosjektbeskrivelse (obligatorisk)

  2. Informasjon om de profesjonelle kunstnerne/utøverne i tiltaket (obligatorisk)

   Søknaden skal inneholde informasjon om de profesjonelle kunstnerne/utøverne i tiltaket. Dette kan være relevant informasjon om kunstnerisk og annen kulturell yrkesaktivitet og utdannelse.

  3. Attest for skatt og merverdiavgift (obligatorisk)
   Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder når dere sender inn søknaden. Attesten bestilles fra Skatteetaten (lenke her), og du vil motta den i meldingsboksen din i Altinn i løpet av få minutter. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag mv. og nyetablerte, som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige.

  4. Årsregnskap for fjoråret og eventuelt årsrapporter (for regnskapspliktige organisasjoner).
   Organisasjoner som er regnskapspliktige skal levere årsregnskap for fjoråret. Du kan lese mer om regnskapsplikt på Altinns nettside.

 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i Dine skjemaer. Merk at du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. Ettersending

  Hvis du har behov for å ettersende informasjon kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i Dine skjemaer, og velge "ettersend informasjon".

 3. Behandlingstid og svar

  Forventet behandlingstid er 12 uker, men i overgangen til nytt år kan det ta noe lenger tid.

 4. Utbetaling

  Tilskuddet vil i sin helhet bli utbetalt til kontonummeret du har registrert på våre nettsider i løpet av kort tid etter at vedtaket er fattet. Trykk her for å endre kontonummer. Du behøver ikke sende inn utbetalingsanmodning. Kommunale søkere skal internfakturere tilskuddsbeløpet i tråd med informasjonen oppgitt i vedtaksbrevet som sendes ut.

 5. Rapportering

  Du skal rapportere for tilskuddet senest seks uker etter at tiltaket er gjennomført. Dette gjør du ved å fylle ut rapporteringsskjemaet digitalt.

  1. Gå inn i Dine skjemaer og trykk på søknaden du sendte inn. Pass på at du velger riktig søknad.
  2. Trykk på knappen "Rapport og regnskap", og fyll ut skjemaet.

  Rapportering skal beskrive hvordan gjennomføringen av tiltaket har gått, og være satt opp slik at Kulturetaten kan sammenholde rapporteringen mot ambisjonene i søknaden. Dersom det i løpet av tilskuddsperioden i dialog med Kulturetaten har blitt godkjent omdisponering til endret eller ny aktivitet, skal dette komme tydelig frem i rapporteringen.

  Regnskapsrapportering for tilskudd på kr 200 000 eller mer skal leveres signert og med revisorbekreftet revisjon av regnskapet. For tilskudd under kr 200 000 er det tilstrekkelig at leder av virksomheten og én til undertegner regnskap og rapport. For tiltak hvor tilskudd er gitt til enkeltpersoner, skal hovedansvarlig for tiltaket sammen med en annen undertegne regnskap og rapport. Revisjonskravet gjelder per tilskudd.

  Dersom rapporteringen ikke er levert innen fristen, eller ikke er tilfredsstillende, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt. Rapport og regnskap skal være satt opp i samsvar med oppsettet i budsjett og søknad, og skal vise at tilskuddet er benyttet i henhold til forskriften, vedtaket og vilkårene i tilsendt vedtaksbrev.

  Dere vil ikke motta kvittering for godkjent rapportering, men vi vil ta kontakt dersom vi skulle ha spørsmål, eller behov for ytterligere dokumentasjon.

Klage

De som har søkt om tilskudd, har rett til å klage på vedtaket. Klagen sendes på e-post til postmottak@kul.oslo.kommune.no. Merk at klagen må sendes innen tre uker etter at dette brevet er mottatt. Det er anledning til å be om innsyn i saksdokumenter i e-innsynsportalen. Klage- og innsynrett følger av forvaltningsloven.

Kontaktinformasjon

Henvendelser knyttet til konkrete søknader eller tilsagn skal sendes inn som ettersending ved at dere finner igjen søknaden i Dine skjemaer, og velger "ettersend informasjon". Nedenfor finner dere kontaktinformasjon utover dette.

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Guro Juul Wikström
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Byjubileumsmidler

Sophie Barth
E-post: sophie.barth@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Tildelinger

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

2024
15.03.2024 - Første tildeling av løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak 2024 (PDF)

2023
03.10.2023 - Fjerde tildeling av løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak 2023 (PDF)
28.06.2023 - Tredje tildeling av løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak 2023 (PDF)
12.05.2023 - Andre tildeling av løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak 2023 (PDF)
15.03.2023 - Første tildeling av løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak 2023 (PDF)

Byjubileumsmidler

29.02.2024 - Tildeling av byjubileumstilskudd 2024
21.06.2023 - Andre tildeling av tilskudd til byjubileumstiltak 2023 (PDF)
12.05.2023 - Første tildeling av tilskudd til byjubileumstiltak 2023 (PDF)