Til innhold

Bilfritt byliv

Bilfritt byliv

Byrådet ønsker økt byliv i et grønnere Oslo sentrum.

Bilfritt byliv

  • Byrådet vil skape økt byliv i Oslo sentrum
  • Det fokuseres på seks pilotområder i 2018
  • Det er satt av nye tilskuddsmidler til bylivsaktiviteter

Hva er Bilfritt byliv?

Oslo er i ferd med å bli en grønnere og mer levende by. Det skal bli plass til mer liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. Gjennom programmet Bilfritt byliv vil Oslo kommune aktivisere flere områder i byen og bidra til økt byliv i sentrum.

Et av virkemidlene for å oppnå økt byliv er å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser langs gatene og redusere gjennomgangstrafikk. På den måten skapes det mer plass til flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser, arrangementer og aktiviteter, uteservering, handel og kunst- og kulturtiltak. 

I 2017 ble det etablert seks ulike pilotområder som markerte starten på Bilfritt byliv i Oslo sentrum. Blant annet ble det sommeren 2017 fjernet om lag 350 gateparkeringsplasser i sentrumssonen. I 2018 vil de resterende ikke regulerte kommunale parkeringsplassene fjernes, og den frigjorte plassen vil kunne disponeres til tiltak for økt byliv eller nødvendig handicap-parkering, varelevering eller næringsparkering.

Bidra til byliv

Når vi fjerner parkeringsplasser gir vi plass til andre aktiviteter og møteplasser i gatene. Enten du er beboer, næringsdrivende eller aktiv i Oslo sentrum på en annen måte vil vi gjerne ha deg med i arbeidet for et mer levende byliv. 

Les mer om de ulike måtene du kan komme med innspill og bidra på her.

Hvor i sentrum blir det mer bilfritt?

Det markerte området under er definert som sonen for Bilfritt byliv. 

Parkering og gjennomkjøring

Parkering 

Bylivsaktiviteter og parkering for varelevering, håndverkere og HC overtar alle offentlige parkeringsplasser i pilotområdene. Alle avgiftsbelagte-, elbil- og MC-plasser, samt plasser hvor det kun er tillatt å parkere i visse tidsperioder, blir erstattet med bylivsaktiviteter og nytteparkering.

Bilfritt byliv har ikke planlagt å fjerne noen HC-plasser. Noen plasser blir flyttet, men ikke mer enn noen meter. Alle med HC-parkeringsbevis utstedt av kommunen vil fremdeles kunne parkere på de oppmerkede områdene på gateplan. 

Se kart over HC-parkeringsplasser (kartet er veiledende, og det kan komme mindre endringer)

Alle parkeringshus innenfor og rundt Ring 1 fortsetter å være åpne for parkering (ca. 9000 plasser), siden det bare er gateparkeringen som gradvis fjernes. Se oversikt over parkeringshus hos VisitOslo.

Gode vareleveringsmuligheter og tilgang for håndverkere er en viktig faktor for bylivet, handel og næringsliv. Når vanlige kommunale parkeringsplasser fjernes blir det også satt av flere plasser til nødvendig varelevering og næringsparkering.

Se kart over varelevering og håndverkerparkering i 2017 (PDF 2MB)

Det vil bli flere av disse når et større område innenfor Ring 1 gjennomgår endringer i 2018. Løsningene evalueres fortløpende og tilbakemeldinger kan sendes til bilfrittbyliv@pbe.oslo.kommune.no.

Nytt kjøremønster fra 4. juni 2018

  • Du kan ikke lenger kjøre bil på Fridtjof Nansens plass (varelevering er tillatt).
    • Turistbusser kan ikke kjøre inn på Fridtjof Nansens plass. Det blir av- og påstigningssone i Rosenkrantz gate, og bussene skal derfra videre til vente/oppstillingsplasser. Les mer om kjøreruter for turistbuss.
  • Du kan ikke lenger kjøre gjennom Christiania torv. Inn- og utkjøring til Christiania Torv må skje fra øst.

Endringene innebærer at det ikke lenger vil være mulig å kjøre fra vest til øst og omvendt gjennom sentrum. Det blir fremdeles muligheter for varelevering i hele sentrum.

Hva skjer når?

Sommeren 2017 startet arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum, og byrådet valgte ut seks pilotområder hvor det er et stort potensial til å øke bylivet. Pilotområdene skal bidra til byliv utover Karl Johans gate, og flere av dem vil være med å trekke bylivet ned mot fjorden.

Seks områder er utpekt som pilotområder i 2017. Les mer om de seks pilotområdene her.

Høsten 2017 ble Handlingsprogrammet for økt byliv i Oslo sentrum sendt fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling for videre behandling. Handlingsprogrammet for økt byliv gir et grunnlag for valg av konkrete tiltak, og skal inspirere og motivere kommunen og private til felles innsats for økt byliv. 

Dette skjer i 2018

Arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum fortsetter og det etableres flere pilotområder. Handlingsplanen for 2018 består av både fysiske tiltak og aktiviteter. Bilfritt byliv vil jobbe for medvirkning med relevante aktører for å sikre engasjement og deltakelse i utviklingen som skjer i området.

Av konkrete tiltak fra handlingsplanen 2018 kan nevnes utvikling av Dronningens gate til fotgjengerprioritert kulturstrøk, gatene rundt Youngstorget legges til rette for økt byliv, etablering av aktivitets- og lekeområde for barn og unge i Myntgata 2, og flere benker og mer grønt i områder hvor parkeringsplasser fjernes. 

Du kan lese mer fra Handlingsplanen for 2018 her (PDF 3MB)

Dette skjer i 2019

Handlingsplan for 2019 vil bli lagt fram for byrådet 2018, blant annet med forslag til hvilke gater som kan opparbeides permanent, samt forslag til tiltak som kan bygge opp under Bilfritt bylivs rolle i markering av Oslo som miljøhovedstad 2019.

Kontakt

Bilfritt byliv

E-post

Dokumenter og lenker

Se også