Levende gater

Prosjektet Levende gater har som mål å skape en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Gjennom ulike pilotgater har vi utforsket mulighetene for å bruke gate- og byromsareal til å skape sterkere nabolag og en mer inkluderende by.

Hva har vi gjort?

Levende gater har tilrettelagt for at nabolag skal kunne aktivisere gaten sin gjennom ulike midlertidige tiltak.

Prosjektet har hatt en utforskende arbeidsmetode hvor vi både har undersøkt hvordan kommunen skal rigge seg for å ta imot lokale initiativ og hvilken rolle kommunen skal ha i gjennomføringen av prosjektene. Initiativene har kommet fra lokale krefter, og det har vært viktig at folk i nabolaget involverer seg, kommer med ideer og gjennomfører prosjektet sammen, med kommunen som støttespiller. I tillegg har vi tilbudt støtte til gatemøbler, lekeapparater, beplantning og lignende. Initiativtakerne har vært enkeltpersoner, beboergrupper, sameier, borettslag, næringsdrivende og organisasjoner.

Vi har gjennomført 12 pilotgater i hele byen i prosjektperioden, i tillegg til at vi har undersøkt en mulig løsning for et søknadssystem som skal gjøre det enklere å søke kommunen om midlertidig bruk av gateareal.

Sterke naboskap og lokalt eierskap

Hensikten bak prosjektet har vært å bidra til å bedre det sosiale naboskapet og å styrke eierskapet til eget nærmiljø. Gjennom samarbeidet med initiativtakerne har vi erfart viktigheten av at kommunen bidrar til å sikre god involvering og medvirkning i nabolaget.

Vi har også sett at kommunen, ved å bli en aktiv samarbeidspartner, kan være med å underbygge engasjementet og bidra til lokalt eierskap i gjennomføringen av prosjektene.

Prosjektet har vist hvordan gatearealer kan brukes til ulike aktiviteter og som attraktive og inviterende møteplasser, ved å legge til rette for økt menneskelig aktivitet fremfor bilbruk.

Flere mennesker som oppholder seg på et fortau. Det er fint vær. To mennesker spiller sjakk rundt et bord med flere brettspill.
Bilde: Halfrid Hagemoen / Oslo kommune

Kommunen som støttespiller for innbyggerengasjement

Levende gater har som mål å redusere avstanden mellom kommunen og innbyggerne. Prosjektet skal bidra til å gjøre kommunen mer tilgjengelig og legge til rette for god medvirkning og involvering.

I pilotperioden har vi sett viktigheten av å få til god dialog med både initiativtakere og andre beboere som blir påvirket av initiativet, i tillegg til aktuelle bydeler, etater og private aktører.

Levende gater har utforsket hvordan kommunen kan støtte opp om lokalt engasjement, og slik hjelpe innbyggere med å utvikle og forme sitt eget nærmiljø. Ved å la lokale krefter få utfolde seg med støtte fra kommunen, kan vi sammen bygge fremtidens nabolag - med stort engasjement og sterkt lokalt eierskap.

Les mer om pilotgatene

Vi har i 2022 og 2023 gjennomført til sammen 12 pilotgater spredt utover hele byen. Pilotene har vært gjennomført i tett dialog med initiativtakerne, bydeler og andre aktører i nærområdene. Prosjektene har variert i skala, type tiltak og bystrøk.

Les mer om de ulike pilotgatene.

Flere barn som leker i en Nissens gate på Grünerløkka.
Bilde: Anna Skibevaag / Oslo kommune

Bakgrunn for prosjektet

Forprosjektet Levende gater var en politisk bestilling fra byrådsavdeling for byutvikling.

Prosjektet skulle gjennom pilotgatene utforske hvordan man kan få til vellykkede levende gater. Vi skulle også utvikle et forslag til løsning for et søknadssystem, for å gjøre det enkelt for initiativtakere å søke kommunen om midlertidig stenging og bruk av gateareal.

Pilotene skulle bidra til å skape oppmerksomhet om ordningen, motivere og inspirere befolkningen til å ta ordningen i bruk. Gjennom pilotgatene har vi utforsket hva som skal til for at vi som kommune skal kunne legge til rette for at innbyggere lettere skal kunne engasjere seg i eget nabolag og for eksempel gjennomføre nye levende gater i fremtiden.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder – Levende gater
Arvild Bruun
Telefon