Bylivsgata Grønland 2022

Fra juli til oktober ble gata Grønland en midlertidig bylivsgate for å gi en smakebit på hva et fremtidig gateareal kan brukes til med mer plass til mennesker, opphold og grønt.

8. juli, 2022 ble gata Grønland åpnet som bylivsgate, ombygget og tilrettelagt for økt aktivitet i byrommet. Det ble mer plass til både salg og uteservering for private aktører, i tillegg til ikke-kommersielt opphold og økt gangareal. Arealet ved Grønland torg fikk små skoger med oppholdsmuligheter.

Hva ble gjort i gata Grønland?

Det ble satt ut trær og planter langs torget og i gata, og det ble laget plass til uteserveringer og varehandel. Bjørketrær og rognetrær i plantekasser fikk selskap av spiselige planter som oregano, mynte, salvie og amerikanske blåbær. Alle ble invitert til å ta i bruk gatearealet.

På strekningen Lakkegata til Motzfeldts gate ble det innført enveiskjøring i østgående retning, og bilkjøring ble forbudt på strekningen Motzfeldts gate til Tøyenbekken.  Kjøreretningen i Motzfeldts gate, Breigata og Lakkegata ble snudd.    

Sykkelfeltet på sørsiden av gaten, i østgående retning, har ble fjernet, men syklistene kunne sykle i veibanen.  Sykkelfelt på nordsiden av gaten, i vestgående retning, ble tatt i bruk til ulike typer bylivstiltak. Et nytt nytt sykkelfelt ble etablert lenger inn i gata.   

Taxiholdeplassen ved Grønlands torg ble flyttet 60 meter vestover i gata. HC-parkeringen ble samlet på sørsiden av gata.

Hva skjedde når?

Prøveprosjektet varte frem til 15. oktober 2022, da vinterdriften av Oslos gater startet opp. Den midlertidige byggetillatelsen med to års varighet gjorde det mulig å gjenopprette tiltaket sommeren etter om evalueringen tilsa det. Materialer og vegetasjon ble gjenbrukt i andre prosjekter i byen etter bruk.

Kart over omkjøringsruter på Grønland (JPG). Bilde: Sweco.

Kart over omkjøringsruter på Grønland
Bilde: Sweco

16. august ble det gjennomført en midtveisevaluering med blant annet Politiet, Brann- og redningsetaten, Ambulansetjenesten, Vann- og avløpsetaten og Byantikvaren. Da ble det besluttet at tiltakene kunne fungere i samme form ut prøveperioden 15. oktober.

Det ble imidlertid iverksatt ressurser til å påse at utrykningstraseen for nødetatene over Grønland torg ble holdt åpen. I tillegg ble det besluttet å gjennomføre en ekstra overvåking av hvordan skolestart påvirket bruken av gatene. Det medførte ingen endringer i etterkant.

Uken 10-15. oktober ble bylivsgaten rigget ned. Skilting ble iverksatt og kjøremønsteret ble endret lørdag morgen 15. oktober. Trafikkdirigenter var til stede for å bistå med trafikkflyten.

Beplantningen i taxilommen ble besluttet videreført på siden av Grønland torg. Det medførte at alternativ taxiholdeplass lenger vest i gateløpet ble opprettholdt.

Hvorfor laget vi bylivsgater?

I byrådssak 284/11 vedrørende Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum ble det vedtatt at gågatenettet i Oslo sentrum skulle utvides med bl.a. gata Grønland fra Brugata til Tøyenbekken. Gata Grønland skulle etableres som miljøgate med god sykkelfremkommelighet og gode forhold for fotgjengere. I Tiltaksplan 2022 for Bilfritt byliv er det ønske om å etablere midlertidig bylivsgate i deler av gata Grønland med sikte på å etablere flere sitteplasser og mer beplantning.  

Bynatur er konstruert natur i byen, laget for å løse menneskeskapte utfordringer. Den midlertidige bylivsmøbleringen i gata Grønland med trær og frodig bynatur tar i bruk naturens egne økosystemtjenester. Den skapte en ny sanselig opplevelse og la til rette for økt opphold i et område som vanligvis er trafikkert av biler. Men den er ikke natur. Bynatur er resultatet av en bevisst designhandling, og dens suksess måles på om den gjør byene våre mer levevennlige.

Hvem var ansvarlig for prosjektet?

Bylivsgater gjennomføres som en del av programmet Bilfritt byliv. Bymiljøetaten hadde ansvaret for geografisk avgrensing av tiltakene, sikring av mobilitetsbehov, trafikale konsekvenser og skilting. Plan- og bygningsetaten ved Bykuben hadde ansvaret for bygging av de fysiske tiltakene, aktivisering og medvirkning i gata. SLA, Fragment og Sweco var samarbeidspartnere og leverandører i prosjektet.

Kontaktinformasjon

Bymiljøetaten