Bylivsgata Kirkegata 2022

Fra juli til oktober ble Kirkegata en midlertidig bylivsgate for å gi en smakebit på hva et fremtidig gateareal kan brukes til med mer plass til mennesker, opphold og grønt.

1. juli, 2022 åpnet bylivsgata Kirkegata, ombygget og forsterket som Kvadraturens grønne gate. Kirkegata har spennende nisjebutikker og spesialforretninger, og et historisk sus over hus og serveringssteder. Med flere planter, små trær og bedre oppholdsmuligheter ble bylivsgata etablert for at flere skulle oppdage den og alle kvalitetene som finnes her.

Hva ble gjort i Kirkegata?

Bylivsgata i Kirkegata strakk seg fra Rådhusgata til Stortorvet. Her ble det laget nye sitteplasser og rom for uteserveringer, det ble plantet skogplanter som furu, rogn og bjørk. Nordiske engmatter dekket plantebedene med bregner, blåbær og lyng.

For å begrense gjennomgangstrafikken ble det innført forbud mot gjennomkjøring fra Prinsens gate til Stortorvet. For å ivareta behovet for kjøring til området rundt Stortorvet, ble det etablerte forbudet mot kjøring i Kirkeristen opphevet. Behov for varelevering og kjøring til eiendommene ble ivaretatt.

Taxiplassene ved Stortorvet ble flyttet bak langs torvet, og arealet utenfor kirken ble i tiltaksperioden beplantet. For å skape tilstrekkelig bredde til å gjennomføre bymiljøtiltak på gatestrekningen ble sykkelfeltet på østsiden av gaten midlertidig fjernet. Sykkelfeltet på vestsiden av gaten var åpent og fungerte som i tidligere. Fortauene langs bebyggelsen var åpne, slik at fremkommelighet for gående blir ivaretatt.

Hva skjedde når?

Prøveprosjektet varte fra juli til 15. oktober 2022, når vinterdriften av Oslos gater startet opp. Med en midlertidig byggetillatelse gjeldende for to år var det mulig å gjenomopprette tiltaket neste sommer 2023 om evalueringen tilsa det. Alt av materialer og vegetasjon ble gjenbrukt i andre prosjekter i byen etter at prøveprosjektet var avsluttet.  

16. august ble det gjennomført en midtveisevaluering med blant annet Politiet, Brann- og redningsetaten, Ambulansetjenesten, Vann- og avløpsetaten og Byantikvaren. Da ble det besluttet at tiltakene kunne fungere uten endringer ut prøveperioden.

Uken 10-15. oktober ble bylivsgaten rigget ned. Skilting ble iverksatt og kjøremønsteret ble endret lørdag morgen 15. oktober. En trafikkvakt var til stede mens gatens dekorelementer ble tatt ned og trafikkmønsteret ble reetablert.

Hvorfor laget vi bylivsgater?

I områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum, vedtatt i 2019, ble Kirkegata regulert til gågate. I tråd med dette er det i Tiltaksplan 2022 for Bilfritt byliv et ønske om å etablere midlertidig bylivsgate i deler av Kirkegata, med inspirasjon fra lommeskogen foran Deichman i Bjørvika sommeren 2021.  

Bynatur er konstruert natur i byen, laget for å løse menneskeskapte utfordringer. Den midlertidige byskogen i Kirkegata besto av frittstående trær og frodig bynatur som tar i bruk naturens egne økosystemtjenester. Den bidro til å skape en ny sanselig opplevelse og legge til rette for økt opphold i et område som vanligvis oppfattes som ensartet grått og fullt av tette overflater. Men den er ikke natur. Bynatur er resultatet av en bevisst designhandling, og dens suksess måles på om den gjør byene våre mer levevennlige.

Hvem var ansvarlig for prosjektet?

Bylivsgaten ble etablert som en del av programmet for Bilfritt byliv. Bymiljøetaten hadde ansvaret for geografisk avgrensing av tiltakene, sikring av mobilitetsbehov, trafikale konsekvenser og skilting. Plan- og bygningsetaten ved Bykuben hadde ansvar for bygging av de fysiske tiltakene, aktivisering og medvirkning i gata. SLA, Fragment og Sweco var samarbeidspartnere og leverandører i prosjektet.

Ta kontakt

Bymiljøetaten