Plan for sykkelveinettet

Plan for sykkelveinettet i Oslo ble vedtatt av bystyret i 2018.

Hva er plan for sykkelveinettet?

Plan for sykkelveinettet beskriver hvor det planlegges sykkeltilrettelegging i Oslo. Planen er utarbeidet av Oslo kommune og Statens vegvesen, og er et resultat av grundig kartleggingsarbeid hvor det blant annet er tatt hensyn til viktige målpunkt, som skoler, kollektivholdeplasser, butikker og arbeidsplasser. Det er også sett på hvor folk sykler i dag og hvor de oppgir at de ønsker å sykle i fremtiden, og målet er å lage et tett og mest mulig tilgjengelig sykkelveinett.

Merk at planen er veiledende for utbygging, og at endrede forutsetninger kan føre til at andre løsninger blir valgt.

Bakgrunn

I 2015 vedtok bystyret Sykkelstrategi for Oslo 2015–2025, med en visjon om at Oslo skal bli en sykkelby for alle. Sykkelstrategien ligger til grunn for arbeidet med Plan for sykkelveinettet i Oslo.

Hovedmålene i strategien er:

1. Oslos sykkelandel skal økes til 16 prosent innen 2025. Dette målet ble i 2019 oppjustert til 25%.
2. Oslos sykkelveinett skal være tilgjengelig, fremkommelig og trafikksikkert
3. Innbyggerne skal oppleve Oslo som en trygg by å sykle i

Målet om en økning av sykkelandelen samsvarer med flere sentrale målsettinger for Oslo, blant annet målet i Stortingets klimaforlik om at veksten i persontransporten skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk, samt Nasjonal Transportplan (2014 – 2023), kommuneplan «Oslo mot 2030 – Smart – Grønn – Trygg» og Norges nasjonale sykkelstrategi.

Sykkelstrategien skal bidra til miljøvennlige transportløsninger, redusere press på byens transportsystem og gatearealer, skape mer byliv og bedre folkehelse. For å oppnå dette må sykkelveinettet i Oslo gjøres tilgjengelig, fremkommelig og trafikksikkert.

Trinnvis utbygging

Det er krevende å bygge i by, og sykkelveinettet bygges derfor trinnvis. Dette betyr at vi begynner med de enkleste forbedringene, og gjennomfører de større og mer krevende tiltakene etter hvert som planer er utarbeidet.

Selve tilretteleggingen utføres på mange forskjellige måter avhengig av trafikale og bymessige forhold:

  • Sykkelfelt på én eller begge sider av veien
  • Tilrettelegging for sykling i blandet trafikk
  • Separat sykkelvei med fortau
  • Sykkelbokser og egne trafikklys i signalregulerte kryss
  • Innsnevringer av kryss
  • Opphøyde gangfelt og fartshumper
  • Veivisningsskilt for sykkel

Oslo gatenormal

Når man skal planlegge sykkelveier i detalj i konkrete sykkelprosjekter, gjøres dette med utgangspunkt i Gatenormal for Oslo. Gatenormalen skal brukes ved planlegging av alle kommunale gater i Oslo og viser ønsket utforming av gater i nye byutviklingsområder. Gatenormalen dekker ikke alle løsninger, og suppleres i mange tilfeller av Oslostandarden for sykkeltilrettelegging.

I eksisterende gatestruktur gjelder også normalen, men det vil i noen tilfeller være behov for kompromisser og fravik fra normalen på grunn av begrenset areal til gatefunksjoner.

Roller og ansvar

Oslo kommune har ansvaret for investering i det kommunale veinettet og Bymiljøetaten har fått i oppdrag å planlegge og gjennomføre bygging av sykkelveier på vegne av Oslo kommune. Statens vegvesen har ansvaret for sykkelvei og sykkelfelt på og langs riksvegene i Oslo.

Les mer

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Send oss e-post

Oslo kommune

Telefon