Samarbeid med nærings- og organisasjonslivet og forskning

Vi oppfordrer alle næringslivsaktører til å bidra til å finne mer miljøvennlige løsninger, slik at vi sammen kan oppnå et mer bærekraftig og redusert forbruk.

Bli en del av løsningen

Oslo kommune samarbeider med næringslivsaktører i Oslo for å øke kunnskap om og engasjement for bærekraftig og redusert forbruk, samt for å bidra til å skape grønne arbeidsplasser gjennom nye sirkulære løsninger.

Næringslivet har en særlig viktig posisjon for å kunne bidra til endringer innenfor design, produksjon, salg og forbruksmønster, med mulighet for å påvirke bærekraft i hele verdikjeden. Næringslivet i Oslo har en unik mulighet til å bidra til sirkulære løsninger og teknologi knyttet til bærekraftig og redusert forbruk.

Oslo kommune ønsker å tilrettelegge for at næringslivet i Oslo har tilgjengelige ressurser og nettverk til å oppfylle forpliktelser og inspirere til tiltak innenfor bærekraftig og redusert forbruk. Derfor er det utviklet nettverk og støtteordninger som bidrar til økt samarbeid mellom næringsliv og kommunen på klima- og miljøutfordringene.

Næring for klima

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Oslo og omegn. Gjennom nettverksmøter og fagfora inviterer de til samarbeid for å nå målet om at Oslo skal bli en klimarobust nullutslippsby i 2030. Nettverket har fire ulike fagfora som samler interesserte aktører fra kommunen og næringslivet, for sammen å gå i dybden og diskutere muligheter, barrierer og løsninger innen spesifikke fagfelt.

Les mer om Næring for klima

Smart Oslo

SmartOslo-ordningen er en tilskuddsordning for kommunale virksomheter, og må utføres i samarbeid med næringslivsaktører. Tilskuddsmidlene skal brukes til å teste og demonstrere nye løsninger, produkter og tjenester som løser utfordringer i Oslo kommune.

Les mer om Smart Oslo

Bykuben

Bykuben er Oslo kommunes senter for byøkologi. Bykuben arbeider for bedre forutsetninger for byøkologi i byutviklingen og flere samarbeid og initiativ på tvers av etablerte sektorer, gjennom samarbeid med alle som bruker, bor i og bygger byen.

Les mer om Bykuben

FutureBuilt

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og attraktive nullutslippsbyen. FutureBuilt eies av kommunene Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo og Lillestrøm. I tillegg har programmet 7 partnere: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Norske arkitekters landsforbund og DOGA.

Les mer om FutureBuilt

Europas største ombrukssentral skal etableres på Økern i Oslo. Prosjektet er en innovasjonspilot i FutureBuilt og prosjektet vil være et viktig skritt på veien til å gjøre byggebransjen avfallsfri og helsirkulær.

Les mer om Sirkulær ressurssentral

Nettverk for bærekraftig forbruk og gjenbrukssentere (NBG)

Oslo kommune koordinerer et nasjonalt nettverk for bærekraftig forbruk og gjenbrukssentere. Nettverket ble i sin tid startet opp av Framtiden i våre hender, og siden koordinert av Tromsø kommune. Nettverket legger til rette for informasjonsutveksling og kontaktbygging mellom kommunale aktører, renovasjonselskaper, akademia, grønne gründere og organisasjoner som på ulikt vis jobber med bærekraftig og redusert forbruk og gjenbrukssentere.

Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon: postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Nettverk for bærekraftig og redusert forbruk i Oslo

Nettverket skal bidra til å forsterke kommunens satsninger og samarbeid på bærekraftig forbruk og sirkulær økonomi gjennom økt samarbeid på tvers av sektorer. Nettverket består av tidligere søkere av prosjektstøtteordningene til Oslo kommune på redusert forbruk, samt tidligere deltakere i Resourceful cities nettverket som videreføres her. Aktører uavhengig av sektor med prosjekter/tiltak/interesse for bærekraftig og redusert forbruk og sirkulær økonomi er velkomne til å delta i nettverket etter henvendelse eller invitasjon.

Les rapportene fra Resourceful cities.

Ta kontakt med Bymiljøetaten eller Renovasjons- og gjenvinningsetaten for mer informasjon: postmottak@bym.oslo.kommune.no eller postmottak@reg.oslo.kommune.no.

Prosjekter med næringslivet

Oslo kommune har i samarbeid med næringslivsaktører i Oslo igangsatt prosjekter for å finne bedre løsninger som kan bidra til et mer bærekraftig og redusert forbruk. Her kan du lese mer om aktive prosjekter med næringslivet.

Take away uten throw away

Vi har som mål å forhindre at plastemballasje havner i fjorden og vassdragene i Oslo, ved å erstatte engangsprodukter som ofte brukes ved take-away med sirkulære gjenbruksløsninger og brukervennlige retursystemer.

Les mer om Take away uten throw away

Prosjekter med organisasjonslivet

Oslo kommune har i samarbeid med organisasjonslivet i Oslo igangsatt prosjekter for å finne bedre løsninger som kan bidra til et mer bærekraftig og redusert forbruk. Her kan du lese mer om aktive prosjekter med organisasjonslivet.

Pilotanlegg for sirkulær ressursbruk i Trosterudparken

Bydel Alna jobber sammen med Renovasjons- og gjenvinningsetaten, samt lokale tjenester, foreninger og borettslag for å skape en sirkulær møteplass i Trosterudparken. Ulike løsninger for ombruk vil bli testet ut, og deler av låven i Trosterudparken vil bli tatt i bruk.

Les mer om prosjektet i Trosterudparken

Se rapport: Pilotanlegg for sirkulær ressursbruk i Trosterudparken (PDF)

Prosjekter med forskningsaktører

Oslo kommune har i samarbeid med akademia igangsatt prosjekter for å øke kunnskap og utvikle løsninger som kan bidra til et mer bærekraftig og redusert forbruk. Her kan du lese mer om aktive prosjekter med akademia.

Indikatorer for bærekraftig og redusert forbruk

Det arbeides med oppfølgingen av et FoU-prosjekt i regi av Bymiljøetaten og Klimaetaten, som etablerte et indikatorsett for å følge utviklingen av et bærekraftig og redusert forbruk i Oslo over tid. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Forbruksforskningsinstituttet SIFO v/OsloMet storbyuniversitet, Senter for klimaforskning (CICERO) og Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS). Indikatorsettet inkluderer indikatorer innenfor de fem utvalgte kategoriene i Framtidens forbruk - strategi for bærekraftig og redusert forbruk; mat, plast, elektronikk, tekstiler og bygg- og anleggsmaterialer (inkludert møbler og interiør), samt klimaregnskap for indirekte/forbruksbaserte utslipp, inkludert mobilitet. Indikatorsettet inkluderer i hovedsak indikatorer for kommunens egen virksomhet, samt noen for næringslivet og innbyggere.

Se rapporter om indikatorer og indirekte/forbruksbaserte utslipp her.

Oslo kommunes Klimabudsjett for 2024 inkluderer for første gang indirekte (forbruksbaserte) utslipp. Les mer om Klimasatsprosjektet «Styringssystem for å redusere indirekte utslipp».

Include – Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling

Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor. Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo (UiO) er vertsinstitusjon for Include og Oslo kommune v/Bymiljøetaten er en av 23 partnere fra offentlig, privat og frivillig sektor som er sentrale i Includes forskning og aktiviteter.

Les mer om Include

Program for storbyrettet forskning

Program for storbyrettet forskning er et samarbeid mellom åtte storbykommuner og KS. Oslo kommune deltar sammen med kommunene Stavanger, Bergen, Kristiansand og Trondheim i et prosjekt der Drammen kommune er oppdragsgiver. I prosjektet undersøkes befolkningens perspektiv på bærekraftig, sirkulært og redusert forbruk, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til bedre tjenesteutvikling i storbykommuner.

Les mer om program for storbyrettet forskning

Strategi for bærekraftig og redusert forbruk

Les om Oslo kommunes strategi for bærekraftig og redusert forbruk med tilhørende tiltaksliste her.

Støtte til tiltak for bærekraftig og redusert forbruk

Oslo kommune har flere typer tilskuddsordninger som støtter både innbyggere, kommunale, frivillige og næringslivsaktører i å oppnå et mer bærekraftig og redusert forbruk.

Gjør deg bedre kjent med tilgjengelige støtteordninger

Kontakt oss

Bymiljøetaten koordinerer Oslo kommunes arbeid med bærekraftig og redusert forbruk: postmottak@bym.oslo.kommune.no.