Næring for klima

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen.

Hvorfor har vi dette?

Oslos har ambisiøse klimamål. Byen skal kutte utslippene av klimagasser med 95 prosent innen 2030. Dette er ikke noe Oslo kommune klarer alene, vi er avhengige av å ha med både næringsliv og befolkning på laget.

Formålet med Næring for klima-nettverket er å skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet om å nå klimamålene, og å mobilisere næringsliv og andre virksomheter til aktivt å bidra til å nå Oslos klimamål mot 2030 i tråd med klimastrategien. Dette skal gjøres både ved at medlemmene og partnerne i nettverket forplikter seg til å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet, og at de gjennom innovasjon og kjøp av tjenester fremmer klimavennlige løsninger utenfor egen virksomhet.

Næring for klima består av over 130 virksomheter som jobber for å redusere Oslos klimagassutslipp i tråd med byens klimamål. Medlemmene er små og store bedrifter fra en rekke ulike bransjer, samt flere organisasjoner.

Oversikt over virksomheter som har signert Oslos klimakontrakt og blitt medlemmer i Næring for klima.

Hva forplikter medlemmene seg til?

Virksomheter blir medlemmer i Næring for klima ved å signere en klimakontrakt (PDF) med byråd for miljø og samferdsel. Gjennom å signere klimakontrakten viser medlemmene at de vil arbeide aktivt for at byens utslipp skal gå ned. Klimakontrakten er en intensjonsavtale, men understøttes av et sett med medlemskriterier som medlemmene forplikter seg til ved signering.

  • Intensjon: Bedriften støtter Oslos klimamål og vil arbeide aktivt for utslippsreduksjon hos seg selv og andre i henhold til klimakontrakten.
  • Geografisk relevans: Bedriften må ha virksomhet i Oslo eller indre deler av Stor-Oslo. Bedrifter fra hele Osloregionen kan søke opptak hvis de har eller har planer for virksomhet i Oslo.
  • Lederforankring: Bedriftens klimaarbeid og medlemskap i Næring for klima må være forankret i toppledelsen, synliggjort gjennom at toppleder eller dennes stedfortreder signerer klimakontrakten samt prioriterer deltakelse på toppledermøter.
  • Handling: Bedriften må ha gjennomført eller lagt planer for gjennomføring av tiltak for å redusere klimagassutslipp.
  • Rapportering: Bedriften må årlig fylle ut og levere årsrapport til Næring for klima
  • Deltakelse: Bedriften prioriterer deltakelse på minst ett møte i nettverket årlig.

Hva forventes av medlemmene i Næring for klima?

Medlemsbedrifter i Næring for klima forventes å jobbe aktivt med å redusere sine utslipp av klimagasser, og å jobbe for å ha gode styringssystemer for klimaledelse. Forventningene under oppsummerer noen beste praksis-punkter for klimaledelse som vi anbefaler medlemmene i nettverket å jobbe for:

  • at klimaarbeidet er forankret i virksomhetens strategi
  • at bedriften er miljøsertifisert
  • at bedriften fører utslippsregnskap og har kvantifisert målene for utslippsreduksjon
  • at bedriften stiller klima- og miljøkrav til leverandører.

Medlemskap eller partnerskap

Alle virksomheter som oppfyller medlemskriteriene i nettverket er velkomne til å søke medlemskap. Det skal være en lav terskel for samarbeid med Oslo kommune på klimafeltet, og medlemskap i Næring for klima er derfor kostnadsfritt.

Partnerskap er for bedrifter som ønsker å vise en forpliktelse til god klimaledelse, og rapportere på dette. Partnere oppfyller eller jobber aktivt for å oppfylle forventningene til god klimaledelse nevnt over, og rapporterer mer omfattende på klimaregnskap og klimatiltak til nettverket. Rapporteringen gjennomføres i samarbeid med vår nasjonale samarbeidspartner Klimapartnere.

Partnere betaler en partnerkontingent som dekker system for klimaregnskap, samt bistand til utarbeidelse av klimaregnskap og øvrig rapportering. Gjennom partnernettverket kan bedrifter dele erfaringer og utfordringer med klimarapportering og klimaregnskap med andre bedrifter og eksperter på feltet.

Bedrifter velger selv om de ønsker å delta som medlemmer eller partnere. Både medlemmer og partnere får tilgang til de samme møteplattformene i nettverket, med unntak av partnersamlinger. Vi oppfordrer imidlertid bedrifter som har ambisjoner om å være klimaledere til å bli med som partnere. Partnerskap i Næring for klima ble lansert i 2022. Les mer om Partnerskap i Næring for klima (klimaoslo.no).

Hvordan bli medlem/partner

Ta kontakt med oss på nfk@kli.oslo.kommune.no dersom du ønsker å vite mer om medlemskap i Næring for klima. Ønsker du å søke medlemskap for virksomheten, kan du fylle inn vårt digitale søknadskjema.

Alle nye medlemmer inviteres til en høytidelig signeringslunsj med byråd for miljø og samferdsel i Oslo rådhus. Lunsjen varer i rundt halvannen time, og klimaavtalen signeres i to eksemplarer. Antall virksomheter per gang er begrenset slik at det skapes en stemning som inviterer til hyggelige samtaler rundt lunsjbordet. Dette er også en fin anledning for en engasjert byråd til å bli bedre kjent med de nye medlemmene og arbeidet det gjør for å redusere Oslos klimagassutslipp. Signeringslunsjer for nye medlemmer avholdes flere ganger i året.

Dokumenter

Kontakt oss

Sekretariatet for Næring for klima

Ingunn Lie
Telefon: 95184544
E-post: nfk@kli.oslo.kommune.no

Film fra toppledersamling i 2019