Trosterudparken

Hva skal vi gjøre?

Trosterudparken skal bli et kreativt senter for beboerne i området, med fokus på kultur og urbant jordbruk. Området består av grøntområder og historiske bygg fra Dr. Dedichens private asyl og Nordre Trosterud gård.

Målet er at Trosterudparken skal bli et attraktivt sted før alle med inkluderende og trygge møteplasser ute og inne. Det skal finnes plasser før de som dyrker og de som ikke gjør det. Det er også et mål at ivareta og formidle områdets spennende kulturhistorie.

Innsatsen i Trosterudparken er en del av «delprogram nærmiljø» i Groruddalssatsingen og er utviklet på bakgrunn av Planprogrammet for Trosterud og Haugerud ogByantikvarens kulturminne-rapport (PDF)

Det pågår også en detaljregulering av området som skal videreutvikle planleggingen av Trosterudparken.

Planprogrammet for Trosterud og Haugerud ble vedtatt politisk 2019 og baserer seg på beboernes ønsker for området. Det legger føringer for detaljplaner i området. Les mer om Planprogrammet her.

Hva skjer når?

 • Høst 2023-sommer 2024:Kulturetaten oppgraderer hagen til Trosterudvillaen, for å sikre bedre tilgjengelighet og belysning.
 • Høst 2023: Oppstart av detaljregulering av Trosterudparken.
 • 2021-2024 Kulturetaten rehabiliterer Hovedhuset på Nordre Trosterud gård. Her skal det bli sambruk for lokalmiljøet.
 • Høsten 2021-2023: Etablering av gjenvinningsstasjon og sirkulær møteplass i Trosterudparken, i samarbeid med Renovasjons -og gjenvinningsetaten.
 • Høst-, vinter,- og sommerferier: Ungdom i sommerjobb bidrar til drift, kommunikasjon og medvirkning i prosjektene i parken.
 • Høsten 2021-vår 2023: Flytting av Trosterud Parsellhagelag for å lage plass til de nye skolene som skal bygges på Haugerud.
 • Høst 2022: Fjerning av gjerder og barrierer.
 • Våren 2021: Grusbanen på Trosterud ble oppgradert i samarbeid med Bymiljøetaten.
 • Sommeren 2021: Arbeid i grøntområdene sammen med ungdom i sommerjobb.

Hvordan skal vi gjøre det?

Trosterud parsellhagelag

Trosterud parsellhager har flyttet til området rundt Drivhuset ved Nordre Trosterud gård. Trosterud Parsellhagelager flytter for å gi rom til de kommende skolene på Haugerud. For å søke om å bli medlem kan man kontakte foreningen Trosterud parsellhager.

Hovedhuset på Nordre Trosterud gård

Hovedhuset på Nordre Trosterud rehabiliteres av Kulturetaten med støtte fra delprogram nærmiljø i Groruddalssatsingen. Huset som har stått tomt i flere år skal fylles med aktivitet i samarbeid med lokalmiljøet.

Hagen til Trosterudvillaen

Hagen til Trosterudvillaen oppgraderes høsten 2023.

Seksjon for områdeløft samarbeider med Kulturetaten om arbeidet.

Sirkulær møteplass

Sammen med Renovasjons- og gjenvinningsetaten jobber Bydel alna med å skape en sirkulær møteplass i Trosterudparken. Man kan finne informasjon om tilbudet på hjemmesiden til Trosterud gjenvinningsstasjon.

Detaljregulering

Planarbeidet er igangsatt mai 2023 og forventes pågå frem til og med 2025. Planleggingen skal tilrettelegge for ny bruk av kommunens tomme bygg, utvide barnehagekapasiteten og regulere boliger. Flere bygg har kulturminneverdier og det skal undersøkes hvordan Haukåsen skole (Dr. Dedichens vei 20), Annekset (Dr. Dedichens vei 28B) og låven (Dr. Dedichens vei 24B) kan transformeres. Parken og parsellhagerne skal reguleres formelt og Barneslottet barnehage skal sikres bevart. Barnehagekapasiteten for området skal utredes før å finne ut av hvordan flere barnehager kan innpasses i området.

Planen blir utarbeidet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten og det er forventet at den tidligst vil bli vedtatt 2026. Videre utvikling deretter er ennå ikke avklart.
Følg planprosessen i plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 202211309.

Medvirkning

 • Barnetråkk 2017 med Lutvann og Trosterud skole (PDF)
 • Medvirkningsuka 2017 (PDF)
 • Interessentmøter med Dr. Dedichens grønne torg, Trosterudvillaens venner, Naturvernforbundet, Kulturnettverk for Lindeberg, Trosterud og Haugerud:
 • 19. oktober 2020: Workshop med Kulturetaten i forbindelse med Hageanlegget til Trosterudvillaen. Det deltok representanter fra: Fagerholt borettslag, Stubberudlia borettslag, Trosterudklubben, Trosterudvillaens Venner, Dr. Dedichens grønne torg, Trosterud Parsellhager, Natur VGS, lokale kunstnere og Nordvoll skole.
 • 10. mars 2021: Aktørverksted med lokale aktører i forbindelse med sirkulær møteplass
 • 25. mars 2021: Beboerverksted med Stubberudlia og Fagerholt borettslag i forbindelse med sirkulær møteplass
 • 6.mai 2021: Informasjonsmøte om Trosterudparken med Stubberudlia borettslag
 • 21.okt.2022: Folkemøte om Trosterudparken. Områdeløftet i samarbeid med Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud.
 • 23.feb.2022: Dialogmøte med Trosterud Parsellhager på H2
 • April 2023: Medvirkning til Levende gater, stenging av deler av torget mellom låven og drivhuset

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kulturetaten, Byantikvaren, Bydel Alna og Oslobygg KF samarbeider om utviklingen av Trosterudparken.

Kontaktinformasjon - Områdeløft Trosterud og Haugerud

Avdelingsarkitekt i Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Lydia Johanna Alvina Winninge
Seksjonsleder i seksjon for Områdeløft
Sarah Jahangiry
Telefon