Planprogram for Trosterud og Haugerud

I planprogrammet for Trosterud og Haugerud er det synliggjort et vesentlig boligpotensial.

Hva skjer på Trosterud og Haugerud?

Planprogrammet og veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Trosterud og Haugerud legger de overordnede rammene for nye byrom og forbindelser (gatetun, vei, gang- og sykkelvei, park), samt utvikling av boliger, skole- og idrettsanlegg. Planprogrammet avklarer hva som er nødvendig for å sikre en helhetlig og god utvikling på Trosterud og Haugerud.
VPOR gir overordnete rammer for utforming av viktige offentlige rom.

Planprogrammet med VPOR vil bli fulgt opp av flere delprosjekter.

Område Trosterud og Haugerud er også omfattet av Oslos områdeløftsatsing. Les mer om denne satsingen.

Hvorfor skal vi utvikle området?

Oslo kommune eier et stort sammenhengende område på Trosterud og Haugerud. Dette gir kommunen et godt utgangspunkt i områdeutviklingen. I dag er en stor del av den kommunale bygningsmassen i dårlig teknisk stand og tomtene er lavt utnyttet.

I planprogrammet er det synliggjort et vesentlig boligpotensial, noe som kan bidra til å sikre en bedre balanse mellom offentlige bygninger og boliger, samt finansiering til å utvikle området.

Hvor ligger utviklingsområdet?

Planområdet ligger i Bydel Alna i Groruddalen og grenser til Østmarka.

Bildet viser planområdet, som er på 190 dekar, og omfatter hovedsakelig kommunal eiendom. Planområdet grenser til etablerte boligområder.

Hva skjer når?

Det vedtatte planprogrammet med VPOR beskriver følgende oppfølgingsoppgaver:

 • Detaljregulering av ulike delområder
 • Utvikling av Lille Wembley
 • Ny lokalisering av Trosterud parsellhage våren 2023
 • Trosterudparken
 • Annekset

​​​​Oversikt over hovedgrepene i planprogram med VPOR

 • 1a: Videreutvikling av Haugerud senter (felt A1)
 • 1b: Ny boligbebyggelse (felt A2)
 • 2: Ny boligbebyggelse (Felt B)
 • 3: Utvidelse av Solfjellet barnehage
 • 4: Utvikling av området Lille Wembley
 • 5: Ny ungdomsskole med ny 7-er bane
 • 6: Ny flerbrukshall
 • 7: Ny barneskole med kulturstasjon
 • 8: Ny 11-er bane
 • 9: Dedichenparken
 • 10: Ny boligbebyggelse (Felt C)
 • 11: Utvikling av Trosterud park
 • 12: Ny plassering for eksisterende parsellhager
 • 13: Annekset
 • Ny allmenning
 • Ny gangbro
 • Oppgradering av Dr. Dedichensvei
 • Oppgradering av strøksgaten sør for senteret
 • Gjenåpning av bekk

Kart som viser de samme områdene som i listen over
Bilde: Oslo kommune

Se hele planområdet her.

Detaljregulering for Tvetenveien 183 med flere

Dette planarbeidet er i gangsatt 3. kvartal 2019. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for ny barneskole og ny ungdomsskole, nye kulturfunksjoner/-stasjon, ny flerbrukshall, ny 7-er og 11-er bane, utvikling av Dedichenparken, oppgradering av Dr. Dedichens vei og etablere deler av ny allmenning med ny broforbindelse for gående og syklende over Dr. Dedichens vei opp mot Trosterudområdet.

Planen blir utarbeidet av Oslobygg og er forventet å bli vedtatt sommeren 2025. Deretter er det planlagt å komme i gang med å etablere de ulike tiltakene planen legger til rette for.

Kontakt oss:

Detaljregulering for Haugerudsenteret 45 med flere

Planarbeidet er igangsatt mai 2021. Planen legger til rette for ny boligbebyggelse og omsorg+boliger rundt Haugerud senter, oppgradering av kryss Tvetenveien / veien Haugerudsenteret, utvidelse av Solfjellet barnehage, oppgradering av gangveien sør for dagens senter og gjenåpning av bekk. I planarbeidet konkretiseres det også programmering for deler av ny allmenning.

Planen blir utarbeidet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten og det er forventet at den tidligst vil bli vedtatt 2. kvartal 2025. Videre utvikling deretter er ennå ikke avklart.

Kontakt oss:

Detaljregulering for Haugerudsenteret 7 med flere

Planarbeidet er i gangsatt mai 2021. Planen legger til rette for å videreutvikle dagens Haugerudsenter. Dette innebærer blant annet næring og etablering av nye boliger.

Planen utarbeides av Meinich-arkitekter på vegne av privat grunneier.

Kontakt oss:

Detaljregulering for Dr. Dedichensvei 20 m.fl.

Planarbeidet er igangsatt mai 2023. Planen skal legge til rette for ny bruk av kommunens tomme bygg, utvide barnehagekapasiteten og regulere boliger. Da planområdet har flere bygg med kulturminnehensyn, skal det undersøkes transformasjon av Haukåsen skole (Dr. Dedichens vei 20), ny bruk av Annekset (Dr. Dedichens vei 28B) og låven (Dr. Dedichens vei 24B). Trosterudparken med parsellhager skal reguleres formelt og Barneslottet barnehage skal sikres bevart. Barnehagekapasiteten for området skal utredes og det skal vurderes utvidelse av Stubberudlia barnehage.

Planen blir utarbeidet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten og det er forventet at den tidligst vil bli vedtatt sommeren 2025. Videre utvikling deretter er ennå ikke avklart.

Kontakt oss:

Ny lokalisering av Trosterud parsellhage

Onsdag 7. juni 2023 markerte Bydel Alna åpningen av ny parsellhage på Trosterud. Parsellhagen lå tidligere på hjørnet mellom Dr. Dedichens vei og Tvetenveien, og måtte flytte på grunn av ny skole og flerbrukshall. Bydel Alna var oppdragsgiver for forprosjektet.

Kontakt oss:

Lille Wembley

Lille Wembley ble i 2020 tilrettelagt som en møteplass for lek og aktiviteter, med muligheter for grilling og sosialisering. I tillegg er skogen blitt ryddet og det er tilrettelagt for naturmiljø og insekter. Det er lagt opp til at flere ulike aktiviteter kan skje parallelt i området og Lille Wembley er nå et trivelig møtested ved inngangen til marka, både sommer og vinter. Prosjektet er gjennomført med bruk av naturmaterialer og gjenbruksstein, og har vært utviklet i samarbeid mellom Områdeløft Trosterud/Haugerud og Bymiljøetaten.

Området er et statlig sikret friluftsområde. Dette betyr at det offentlige har skaffet seg rådighet over området ved kjøp eller avtale om bruksrett. Staten har bidratt til at dette området blir sikret for allmennhetens bruk, og til istandsettingen.

Kontakt oss:

Trosterudparken

Parken er på omtrent 21 dekar og del av reguleringsplanen for Dr. Dedichens vei 20 m.fl. Det er utarbeidet en helhetsplan for videreutvikling av parken. Denne tas med videre i reguleringsplanen.

Annekset

Fremtidig bruk av annekset vil bli vurdert i reguleringplanen for Dr. Dedichensvei 20 m.fl.

Medvirkning og lokal frivillighet

En forutsetning for bærekraftig byutvikling er god stedsforståelse. For å sikre dette ønsker Oslo kommune å gjennomføre utvidet medvirkning.

Ambisjonen er at de offentlige rommene blir aktivt brukt og svarer til de lokale forventningene og behovene. Oslo kommune håper å få til dette gjennom samarbeid i flere omganger med lokal frivillighet og ildsjeler.

Lokal frivillighet er meget godt organisert på Trosterud og Haugerud. Dette gir et godt utgangspunkt for samarbeid mellom lokalbefolkning og kommune. Bydel Alna og områdeløftet vil bidra særlig til å nå ut til et bredt spekter av miljøer i området.

Hvem er ansvarlig?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Bydel Alna.

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Solveig Pettersen
Mobil

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Prosjektansvarlig
Ihlaq Shakoor
Mobil

Dokumenter og relaterte saker

Område Trosterud og Haugerud er også omfattet av Oslos områdeløftsatsing. Les mer om denne satsingen.