Slik bygger vi Oslo

Planprogram for Trosterud og Haugerud

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune er i gang med planprogram og områdesatsing på Trosterud og Haugerud. 

Planprogrammet skal avklare hva som er nødvendig for å sikre en helhetlig og god utvikling på Trosterud og Haugerud. Planprogrammet vil legge de overordnede rammene for nye byrom og forbindelser (vei, gang-/sykkelvei), samt utvikling av boliger, skole- og idrettsanlegg.

Planprogrammet skal i tillegg legge rammer for hvilke utredninger som må gjøres i etterfølgende planarbeid.

I planprogrammet er det synliggjort et vesentlig boligpotensial, noe som kan bidra til å sikre finansiering av utviklingen i området.

Medvirkning og lokal frivillighet

En forutsetning for bærekraftig byutvikling er god stedsforståelse. For å sikre dette ønsker Oslo kommune å gjennomføre utvidet medvirkning.

Ambisjonen er at de offentlige rommene blir aktivt brukt og svarer på de lokale forventningene og behovene. Oslo kommune håper å få til dette gjennom samarbeid med lokal frivillighet og ildsjeler.

Hva skjer når?

Planprogram på høring

Planprogram for Trosterud og Haugerud var på offentlig høring fra 29. mai-1. september 2017.

Parallelt med dette vil kommunen fortsette samarbeidet med lokalmiljøet for å planlegge innholdet i de offentlige rommene ut i fra lokale ønsker og behov.

Etter offentlig høring bearbeides planen med utgangspunkt i de innspillene som er kommet inn, og sendes over til politisk behandling.

Informasjonsmøte og medvirkningsuke

I forbindelse med offentlig høring og områdeløftet for Trosterud og Haugerud ble det holdt et informasjonsmøte 29. mai 2017. Det ble også arrangert medvirkningsuke for beboere, lokale lag og foreninger, grunneiere og andre interesserte i uke 22. 

Følg saken i saksinnsyn 

Planprogram for Trosterud og Haugerud, saksnummer 201610982

Hvor ligger planområdet?

Flyfoto av planområdet Haugerud-Trosterud.Flyfoto av planområdet Haugerud-Trosterud.. Fotograf: Eiendoms- og byfornyelsesetatenBildet viser planområdet, som er på 190 daa, og omfatter hovedsakelig kommunal eiendom. Området er avgrenset av etablerte boligområder.

Planområdet ligger i bydel Alna i Groruddalen og grenser til Østmarka.

Hvorfor lager vi planprogram?

Oslo kommune eier et stort sammenhengende område på Haugerud/Trosterud. Dette gir kommunen et godt utgangspunkt i områdeutviklingen. I dag er en stor del av den kommunale bygningsmassen i dårlig teknisk stand og tomtene er lavt utnyttet. For å sikre at de enkelte eiendommene utvikles i sammenheng er det behov for en felles plan.

Lokal frivillighet er meget godt organisert på Haugerud/Trosterud. Dette gir et godt utgangspunkt for samarbeid mellom lokalbefolkning og kommune. 

Hvem er ansvarlig?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Bydel Alna. 

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
958 82 631

E-post

Prosjektansvarlig

Lars Marius Hestnes Olsen

Mobilnummer
466 60 534

E-post