Planprogram for Trosterud og Haugerud

Hva skjer på Trosterud og Haugerud?

Oslo kommune har vedtatt planprogram og veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Trosterud og Haugerud.

Planprogrammet legger de overordnede rammene for nye byrom og forbindelser (gatetun, vei, gang- og sykkelvei, park), samt utvikling av boliger, skole- og idrettsanlegg. Planprogrammet avklarer hva som er nødvendig for å sikre en helhetlig og god utvikling på Trosterud og Haugerud.
VPOR gir overordnete rammer for utforming av viktige offentlige rom.

Planprogrammet med VPOR vil bli fulgt opp av flere delprosjekter.

Område Trosterud og Haugerud er også omfattet av Oslos områdeløftsatsing. Les mer om denne satsingen.

Hvorfor skal vi utvikle området?

Oslo kommune eier et stort sammenhengende område på Trosterud og Haugerud. Dette gir kommunen et godt utgangspunkt i områdeutviklingen. I dag er en stor del av den kommunale bygningsmassen i dårlig teknisk stand og tomtene er lavt utnyttet.

I planprogrammet er det synliggjort et vesentlig boligpotensial, noe som kan bidra til å sikre en bedre balanse mellom offentlige bygninger og boliger, samt finansiering til å utvikle området.

Hvor ligger utviklingsområdet?

Planområdet ligger i Bydel Alna i Groruddalen og grenser til Østmarka.

Bildet viser planområdet, som er på 190 dekar, og omfatter hovedsakelig kommunal eiendom. Planområdet grenser til etablerte boligområder.

Hva skjer når?

Det vedtatte planprogrammet med VPOR beskriver følgende oppfølgingsoppgaver:

 • Detaljregulering for skoler, idrett, kultur, barnehage, ny allmenning, Dr. Dedichens vei
 • Detaljregulering for felt A og B (boliger og Haugerud senter)
 • Detaljregulering for felt C (boliger)
 • Utvikling av Lille Wembley
 • Ny lokalisering av Trosterud parsellhage
 • Trosterudparken
 • Annekset

​​​​

Kart som viser de samme områdene som i listen ove.r

 • 1a: Felt A (Haugerud senter)
 • 1b: Felt A (sør for Haugerud senter)
 • 2: Felt B
 • 3: Solfjellet barnehage
 • 4: Lille Wembley
 • 5: Ny ungdomsskole
 • 6: Ny flerbrukshall
 • 7: Ny barneskole med kulturstasjon
 • 8: Ny 11-er bane
 • 9: Dedichenparken
 • 10: Felt C
 • 11: Trosterud park
 • 12: Ny parsellhage
 • 13: Annekset

Detaljregulering for skoler idrett, kultur, barnehage, ny allmenning, Dr. Dedichens vei

Dette planarbeidet er igangsatt. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for ny 3-parallell barneskole og ny 6-parallell ungdomsskole, kulturfunksjoner/-stasjon, flerbrukshall, ulike utendørs idrettsanlegg, utvidelse av Solfjell barnehage, oppgradering av Dr. Dedichens vei og etablere ny allmenning med broforbindelse for gående og syklende over Dr. Dedichens vei opp mot Trosterudområdet. I planarbeidet skal konsekvenser av en fremtidig utvidelse av barneskolen fra tre til fire paralleller undersøkes.

Planen blir utarbeidet av Undervisningsbygg og er forventet å bli vedtatt tidligst sommeren 2022. Deretter er det planlagt å komme i gang med å etablere de ulike tiltakene planen legger til rette for.

Kontakt oss:

Detaljregulering for felt A og B

Planarbeidet er forventet å bli igangsatt i september 2020. Planen innebærer å videreutvikle sentrumsområdet på Haugerud, utvikle tre delområder til boliger og eventuelle kommunale formål og oppgradere gangveien sør for dagens senter. Planen blir utarbeidet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten og det er forventet at den tidligst vil bli vedtatt i slutten av 2022.

Kontakt oss: 

Detaljregulering for felt C

Det er planlagt å sette i gang detaljregulering for felt C, som ligger nord for Dr. Dedichen vei. Fremdriften for dette arbeidet er ennå ikke avklart.

Ny lokalisering av Trosterud parsellhage

Parsellhagen ligger i dag på hjørnet mellom Dr. Dedichens vei og Tvetenveien, og må flyttes på grunn av ny skole og flerbrukshall. Forprosjektet er under arbeid og ny lokalisering er planlagt vest for drivhuset på Trosterud. Det er et mål at ny parsellhage står ferdig til bruk til vekstsesongen 2022. Bydel Alna er oppdragsgiver for forprosjektet.

Kontakt oss: 

Lille Wembley

Området er blitt statlig sikret friluftsområde. Dette betyr at det offentlige har skaffet seg rådighet over området ved kjøp eller avtale om bruksrett. Staten har bidratt til at dette område blir sikret for allmennhetens bruk. Bydel Alna har utarbeidet et skisseprosjekt for Lille Wembley, som ser på ulike muligheter for å oppgradere og aktivisere området. I den forbindelse ble det gjennomført en medvirkningsprosess med ulike lokale interessegrupper. Dette skisseprosjektet er et forslag til programmering av området, det vil si hvilke funksjoner og aktiviteter området skal ha.

I løpet av sommer og høst 2020 blir det gjennomført noen strakstiltak på Lille Wembley. Blant annet skal Lille Wembley bli tilrettelagt som en møteplass ved å rydde og oppgradere området. Bymiljøetaten er også i gang med et forprosjekt for den langsiktige oppgraderingen av området.

Kontakt oss: 

Trosterudparken

Parken har en størrelse på omtrent 21 dekar. Det vil bli utarbeidet en helhetsplan for videreutvikling av parken. Fremdriften er ennå ikke avklart.

Annekset

Fremtidig bruk av annekset vil bli utredet. Fremdriften for dette arbeidet er ennå ikke avklart.

Medvirkning og lokal frivillighet

En forutsetning for bærekraftig byutvikling er god stedsforståelse. For å sikre dette ønsker Oslo kommune å gjennomføre utvidet medvirkning.

Ambisjonen er at de offentlige rommene blir aktivt brukt og svarer til de lokale forventningene og behovene. Oslo kommune håper å få til dette gjennom samarbeid i flere omganger med lokal frivillighet og ildsjeler.

Lokal frivillighet er meget godt organisert på Trosterud og Haugerud. Dette gir et godt utgangspunkt for samarbeid mellom lokalbefolkning og kommune. Bydel Alna og områdeløftet vil bidra særlig til å nå ut til et bredt spekter av miljøer i området.  

Hvem er ansvarlig?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Bydel Alna. 

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
958 82 631

E-post

Prosjektansvarlig

Lars Marius Hestnes Olsen

Mobilnummer
466 60 534

E-post