Planprogram for Trosterud og Haugerud

I planprogrammet for Trosterud og Haugerud er det synliggjort et vesentlig boligpotensial.

Hva skjer på Trosterud og Haugerud?

Planprogrammet og veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Trosterud og Haugerud legger de overordnede rammene for nye byrom og forbindelser (gatetun, vei, gang- og sykkelvei, park), samt utvikling av boliger, skole- og idrettsanlegg. Planprogrammet avklarer hva som er nødvendig for å sikre en helhetlig og god utvikling på Trosterud og Haugerud.
VPOR gir overordnete rammer for utforming av viktige offentlige rom.

Planprogrammet med VPOR vil bli fulgt opp av flere delprosjekter.

Område Trosterud og Haugerud er også omfattet av Oslos områdeløftsatsing. Les mer om denne satsingen.

Hvorfor skal vi utvikle området?

Oslo kommune eier et stort sammenhengende område på Trosterud og Haugerud. Dette gir kommunen et godt utgangspunkt i områdeutviklingen. I dag er en stor del av den kommunale bygningsmassen i dårlig teknisk stand og tomtene er lavt utnyttet.

I planprogrammet er det synliggjort et vesentlig boligpotensial, noe som kan bidra til å sikre en bedre balanse mellom offentlige bygninger og boliger, samt finansiering til å utvikle området.

Hvor ligger utviklingsområdet?

Planområdet ligger i Bydel Alna i Groruddalen og grenser til Østmarka.

Bildet viser planområdet, som er på 190 dekar, og omfatter hovedsakelig kommunal eiendom. Planområdet grenser til etablerte boligområder.

Hva skjer når?

Det vedtatte planprogrammet med VPOR beskriver følgende oppfølgingsoppgaver:

 • Detaljregulering av ulike delområder
 • Utvikling av Lille Wembley
 • Ny lokalisering av Trosterud parsellhage
 • Trosterudparken
 • Annekset

​​​​Oversikt over hovedgrepene i planprogram med VPOR

 • 1a: Videreutvikling av Haugerud senter (felt A1)
 • 1b: Ny boligbebyggelse (felt A2)
 • 2: Ny boligbbebyggelse (Felt B)
 • 3: Utvidelse av Solfjellet barnehage
 • 4: Utvikling av området Lille Wembley
 • 5: Ny ungdomsskole med ny 7-er bane
 • 6: Ny flerbrukshall
 • 7: Ny barneskole med kulturstasjon
 • 8: Ny 11-er bane
 • 9: Dedichenparken
 • 10: Ny boligbebyggelse (Felt C)
 • 11: Utvikling av Trosterud park
 • 12: Ny plassering for eksisterende parsellhager
 • 13: Annekset
 • Ny allmenning
 • Ny gangbro
 • Oppgradering av Dr. Dedichensvei
 • Oppgradering av strøksgaten sør for senteret
 • Gjenåpning av bekken

Kart som viser de samme områdene som i listen ove.r
Bilde: Oslo kommune

Detaljregulering for Tvetenveien 183 med flere

Dette planarbeidet er igangsatt 3. kvartal 2019. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for ny barneskole og ny ungdomsskole, nye kulturfunksjoner/-stasjon, ny flerbrukshall, ny 7-er og 11-er bane, utvikling av Dedichenparken, oppgradering av Dr. Dedichens vei og etablere deler av ny allmenning med ny broforbindelse for gående og syklende over Dr. Dedichens vei opp mot Trosterudområdet.

Planen blir utarbeidet av Undervisningsbygg og er forventet å bli vedtatt før sommeren 2023. Deretter er det planlagt å komme i gang med å etablere de ulike tiltakene planen legger til rette for.

Kontakt oss:

Detaljregulering for Haugerudsenteret 45 med flere

Planarbeidet er igangsatt mai 2021. Planen legger til rette for ny boligbebyggelse og Omsorg+boliger rundt Haugerud senter, utvidelse av Solfjell barnehage og oppgradering av gangveien sør for dagens senter. I planarbeidet konkretiseres det også programmering for deler av ny allmenning. Lille Wembley er tatt med i planområdet for å vurdere plassering av to til tre friluftsbaser for barnehagen i dette området.

Planen blir utarbeidet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten og det er forventet at den tidligst vil bli vedtatt årskiftet 2023/2024. Videre utvikling deretter er ennå ikke avklart.

Informasjonsmøte

Oppstart detaljregulering onsdag 9. juni 2021 kl. 18:00-19:30

Kontakt oss:

Detaljregulering for Haugerudsenteret 7 med flere

Planarbeidet er igangsatt mai 2021. Planen legger til rette for å videreutvikle dagens Haugerudsenter. Dette innbærer blant annet næring og etablering av nye boliger.

Planen utarbeides av en Meinich-arkitekter på vegne av privat grunneier.

Kontakt oss:

Detaljregulering for felt C

Det er planlagt å sette i gang detaljregulering for felt C, som ligger nord for Dr. Dedichens vei. Fremdriften for dette arbeidet er ennå ikke avklart.

Ny lokalisering av Trosterud parsellhage

Parsellhagen ligger i dag på hjørnet mellom Dr. Dedichens vei og Tvetenveien, og må flyttes på grunn av ny skole og flerbrukshall. Forprosjektet er under arbeid og ny lokalisering er planlagt vest for drivhuset på Trosterud. Det er et mål at ny parsellhage står ferdig til bruk til vekstsesongen 2022. Bydel Alna er oppdragsgiver for forprosjektet.

Kontakt oss:

Lille Wembley

Området er blitt statlig sikret friluftsområde. Dette betyr at det offentlige har skaffet seg rådighet over området ved kjøp eller avtale om bruksrett. Staten har bidratt til at dette område blir sikret for allmennhetens bruk. Bydel Alna har utarbeidet et skisseprosjekt for Lille Wembley, som ser på ulike muligheter for å oppgradere og aktivisere området. I den forbindelse ble det gjennomført en medvirkningsprosess med ulike lokale interessegrupper. Dette skisseprosjektet er et forslag til programmering av området, det vil si hvilke funksjoner og aktiviteter området skal ha.

I løpet av sommer og høst 2020 ble det gjennomført noen strakstiltak på Lille Wembley. Blant annet ble Lille Wembley tilrettelagt som en møteplass ved å rydde og oppgradere området. Bymiljøetaten er også i gang med et forprosjekt for den langsiktige oppgraderingen av området.

Kontakt oss:

Trosterudparken

Parken er på omtrent 21 dekar. Det vil bli utarbeidet en helhetsplan for videreutvikling av parken. Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil starte arbeidet med reguleringen av Trosterudparken i løpet av våren 2023.

Annekset

Fremtidig bruk av annekset vil bli utredet med utgangspunkt i konseptvalgutredning(KVU)-metodikken. Arbeidet med en KVU vil bli satt i gang i 2022.

Medvirkning og lokal frivillighet

En forutsetning for bærekraftig byutvikling er god stedsforståelse. For å sikre dette ønsker Oslo kommune å gjennomføre utvidet medvirkning.

Ambisjonen er at de offentlige rommene blir aktivt brukt og svarer til de lokale forventningene og behovene. Oslo kommune håper å få til dette gjennom samarbeid i flere omganger med lokal frivillighet og ildsjeler.

Lokal frivillighet er meget godt organisert på Trosterud og Haugerud. Dette gir et godt utgangspunkt for samarbeid mellom lokalbefolkning og kommune. Bydel Alna og områdeløftet vil bidra særlig til å nå ut til et bredt spekter av miljøer i området.

Hvem er ansvarlig?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Bydel Alna.

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Solveig Pettersen
Mobil

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Prosjektansvarlig
Ihlaq Shakoor
Mobil

Dokumenter og relaterte saker

Område Trosterud og Haugerud er også omfattet av Oslos områdeløftsatsing. Les mer om denne satsingen.