Områdeløft Trosterud og Haugerud 2017–2026

Hva skal vi gjøre?

Områdeløftet på Trosterud og Haugerud foregår i perioden fra 2017 til 2026.

Trosterud og Haugerud ble i Kommuneplan 2015, «Oslo mot 2030», utpekt som prioriterte områder for byutvikling. Samtidig med dette har Groruddalssatsingen 2017 – 2026 utpekt Trosterud og Haugerud som nytt satsingsområde.

Hovedmålet til Områdeløft Trosterud og Haugerud er at Trosterud og Haugerud skal være et inkluderende lokalsamfunn preget av deltakelse og engasjement. Området blir utviklet med gode løsninger for bærekraftig byutvikling, der lokalbefolkningen har blitt tatt med i reelle medvirkningsprosesser.

Vi skal gjøre dette ved å:

 • legge til rette for frivillighet, kulturaktiviteter og aktive lokalsamfunn
 • fremme lokalt friluftsliv og øvrig fysisk aktivitet, blant annet gjennom å utvikle parker og andre grøntområder
 • koble arbeidet i delprogrammet sterkere opp mot byutviklingsfeltet
 • oppgradering av Haugerudparken

Følg Områdeløft Trosterud og Haugerud på Facebook

Hvordan gjør vi det?

Områdeløftet retter seg mot innbyggerne, og skal skape nye samarbeidsformer som fremmer deltakelse i lokalmiljøet. Det er et mål å skape lavterskelmøteplasser som fremmer inkludering og varer utover innsatsperioden.

Områdeløftet skal bidra til å skape varige endringer i fysiske og sosiale bomiljø, samtidig som det er et mål å bevare og videreutvikle eksisterende kvaliteter.

Vi vil også jobbe videre med å få bedre innsikt i hva innbyggerne ønsker, når de etterlyser flere møteplasser. Det er et mål å nå ut til de «stille stemmene» i området. Byutviklingsprosessene er avhengig av lokal medvirkning i form av innspill og deltakelse fra berørte interessenter, og tar hensyn til innspillene.

Medvirkning

Medvirkning skal sikre at lokalbefolkningen kan komme med innspill til nærmiljøsatsingen. På Trosterud og Haugerud bor det engasjerte innbyggere, som det er viktig å inkludere i området.

I Eiendoms- og byfornyelsesetatens (EBY) arbeid med Planprogram for Trosterud og Haugerud har medvirkning stått sentralt. I forbindelse med utvikling av området har EBY vært åpne, involverende og spilt på lag med innbyggerne i området.

Bydel Alna har gjennom Områdeløft Trosterud og Haugerud fasilitert for reell medvirkning i utviklingen av området. Disse prosessene har åpnet for at innbyggerne på Trosterud og Haugerud har gått sammen om å utvikle Innbyggerinitiativet. Innbyggerinitiativet er nå hovedforslag for utvikling av området i den politiske behandlingen.

De overordnede rammene for nye byrom og forbindelser (vei, gang- og sykkelvei), samt utvikling av boliger, skole- og idrettsanlegg, er nå laget av innbyggerne på Trosterud og Haugerud. Det er innbyggerne som legger føringer for hvordan området skal utvikles, noe som er helt avgjørende for trivsel og trygghet i nærmiljøet.

Analyser

Områdeløft Trosterud og Haugerud har engasjert NIBR (By- og regionforskningsinstituttet) til å gjennomføre en nullpunktsanalyse av området i oppstartsfasen, hvor NIBR har kartlagt innbyggernes bruk og opplevelse av nærområdet. Rapporten skal fungere som et kunnskapsgrunnlag for den senere kartleggingen av måloppnåelse i områdeløftet. NIBR vil følge opp med en midtveis- og sluttrapport.

For å få mer kunnskap om innbyggernes ønsker og behov, har områdeløftet også engasjert konsulenter fra Asplan Viak og Itera for supplerende innsikt i innbyggernes ønsker og behov.

Konsulentene har pekt ut barnas opplevelser av skoleområder, skoleveier og fritidstilbud, og dokumentert behovet for nye møteplasser. Barnetråkk og seniortråkk er gode eksempler på medvirkning der områdeløftet har blitt bedre kjent med nærmiljøet, gjennom innspill fra innbyggerne.

Hvor skjer det?

Områdeløft Trosterud og Haugerud ligger til delbydel Trosterud i Bydel Alna.

Hvem er ansvarlig?

Leder for styringsgruppa

 • Waqas Sarwar (AP), utnevnt av bydelsutvalget

Øvrige medlemmer av styringsgruppa

 • Dag Endal, styreleder for Haugerud idrettsforening
 • Carsten Schuerhof, sogneprest i Østre Aker menighet
 • Vidar Solberg (FRP), utnevnt av bydelsutvalget
 • Per Kristian Løken, leder for Haugerud og Trosterud vel
 • Uzma Khan, leder for Pakistansk kvinnegruppe

Vararepresentanter for de politisk oppnevnte medlemmene av styringsgruppa

 • Nina Øystad-Larsen (MDG), utnevnt av bydelsutvalget
 • Seceragic Sabahudin (SV), utnevnt av bydelsutvalget

Satsingen koordineres av Byrådsavdeling for byutvikling ved Seksjon for områdeutvikling. Seksjonen koordinerer arbeidet internt i Oslo kommune og mellom staten og kommunen. Kommunal- og moderniseringsdepartmentet koordinerer arbeidet på statlig side.

Kontaktinformasjon - Områdeløft Trosterud og Haugerud

Seksjonsleder

Sarah Jahangiry
Mobil

Prosjektleder for Områdeløft Trosterud og Haugerud

Idil Mohamed
Mobil

Daglig leder for Trosterudlåven, Områdeløft Trosterud og Haugerud

Rein Ravnsbror
Mobil

Programplaner og rapporter

Programplaner

Analyser og rapporter