Haugerudparken

Hva skal vi gjøre?

Haugerudparken eies av Oslo kommune, er regulert som friområde og forvaltes av Bydel Alna. De første tiltakene i parken ble gjennomført i 2017 og 2018, og i løpet av 2021 håper vi å kunne ferdigstille arbeidene i parken.

I 2020 gjennomførte vi en midtveisundersøkelse for Områdeløft Trosterud og Haugerud. Funnene i midtveisundersøkelsen viser til at Haugerudparken blir brukt av mange, samtidig som det er flere som etterlyser mer innhold og aktivitetsmuligheter; «mer park».

Dette gjelder spesielt for området der det tidligere har stått et lagerbygg. Det som står igjen fra dette lagerbygget er en stor betongplate som skal flates ut og gjøres trygg og fin slik at den kan brukes som for eksempel dansegulv. I tillegg blir det en del sitteplasser som kranser seg rundt plattingen som en tribune.

I det området av parken der det har vist seg å være vanskelig med vegetasjon på grunn av fylling og bygningsrester i grunnen, skal det bygges en sykkelbane. Sykkelbanen skal bygges som grusbane, og det vil ikke bli belysning.

Det skal også også etableres biladkomst til Stjernemyra barnehage i tråd med gjeldende regulering. Dette vil bidra til mindre uønsket parkering og bilkjøring i området.

Miljøhensyn og landskapspleie

I forprosjektet til Haugerudparken ble det gjort grundige gjennomganger av naturgrunnlag og kulturspor. Det ble gjennomført registrering av biomangfold og vegetasjonstyper, gjort analyser av vann- og avrenningsforhold, i tillegg til at det geologiske naturgrunnlaget ble undersøkt. Les funnene samlet i rapporten fra forprosjektet (PDF 13MB)

Rapporten danner grunnlaget for vurderingen om å ivareta og styrke eksisterende naturverdier og tilrettelegge for mer bruk. I samarbeid med fagfolk utarbeidet man en skjøtselsplan som på sikt gir mer lysinnslipp i deler av området som opplevdes som utrygge, men også gir tilvekst av nye trær og planter i bunnsjiktet.

Bydel Alna har inngått en fem-årig avtale med anleggsgartnerfirmaet Hageform AS om skjøtsel som skal tilrettelegge for en tilstand tett opp mot det opprinnelige kulturlandskapet. En kombinasjon av rydding, trepleie og slått er skjøtselstiltakene som gir best forutsetning for å oppnå dette. Deler av området var tidligere preget av krattskog som gir mye skygge. I tillegg til at det kan oppleves som skummelt, gjør det at trærne må strekke seg stadig høyere for å få tak i nok lys.

En opplevelsesrik skog byr på et mangfold av planter og trær i ulik alder. Derfor tynner man ut deler av området over en periode for å slippe lys til og gi unge individer av ulike arter mulighet til å vokse. Det blir ikke felt flere trær med mindre det blir vurdert at de kan utgjøre en fare for sikkerheten. Eventuelle fellinger utføres i samråd med arborist i Bymiljøetaten og det jobbes kontinuerlig med å bevare friske trær. Noen gamle stammer og greiner blir liggende for å gi ly til insekter og småkryp.

Alt annet biologisk materiale leveres til kompostering hos Oslokompost eller flises opp og brukes som underlag på gangstiene. Engområdene klippes årlig og blomstene blir liggende for å slippe frø før de kjøres til kompostering. Fjerning av dette avfallet er viktig for å for å hindre næringsopphopning og dermed tilrettelegge for et rikt mangfold av blomster- og gressarter. Arter som utgjør en økologisk risiko (som for eksempel skvallerkål) fjernes i henhold til anbefalingene for dette

Hvorfor skal vi bygge sykkelbane?

Oslo Bystyre vedtok i 2015 «Sykkelstrategi for Oslo 2015-2025». Oslo er en av Europas raskest voksende byer det er et mål at vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Andel reiser med sykkel skal økes til 16 % i 2025. Andelen barn og unge som går eller sykler til skolen skal være 90 %.

I følge Reisevaneundersøkelsen var sykkelandelen i Bydel Ana i 2018, 1 %. Til tross for betydelige investeringer i sykkelveier senere år, er Bydel Alna den bydelen i Oslo der det sykles minst. For å nå målet om sykkelandel er det viktig å legge til rette for lavterskel øvelsesmuligheter for barn og nybegynnere på sykkel.

Boost Haugerud og Bymiljøetaten samarbeidet sommeren 2015 om en midlertidig, mobil sykkelbane på den tidligere grusbanen på Lille Wembley. Dette var samtidig som Bydel Alna gjennomførte forprosjekt for det som fra 2017 ble Områdeløft Trosterud og Haugerud, og i den forbindelse ble det tatt opp ønske om et permanent tilbud. Dette ble senere diskutert i styringsgruppen for Områdeløft Trosterud og Haugerud, og ble tatt med i Programplanen for områdeløft i Bydel Alna for 2020. Programplanen med disse planlagte tiltakene i Haugerudparken ble behandlet i Alna bydelsutvalg i desember 2019.

Hva skjer når?

Deler av tomta til Haugerudparken har tidligere vært i privat eie, og byggetrinn 1 dreide seg blant annet om overtakelse av eiendommen fra privat til kommunal eie. Staten har bidratt til at disse områdene har blitt sikret for allmennhetens bruk etter at Oslo kommuner har søkt om dette.

Byggetrinn 2 har tatt for seg vegetasjonsarbeider som uttynning av trær, etablering av hovedgangvei og tverrgående stier, og flere sitteområder med griller og med bålpanne. Parken har også fått lyspullerter langs hovedgangveien. Byggetrinn 2 er finansiert med midler fra Miljødirektoratet, og området ble da tinglyst som statlig sikret for friluftslivsformål. Statlig sikrede friluftslivsområder er områder der det offentlige har skaffet seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett.

Byggetrinn 3 i prosjektet handler om aktiviserende tiltak i parken og opparbeidelse av vei og parkering for Stjernemyra barnehage som går gjennom Haugerudparken. Stjernemyra barnehage ligger på naboeiendommen til Haugerudparken. Tiltaket er viktig for å kunne gi et bedre tilbud til foreldre og ansatte i barnehagen og hindre feilparkering i og ved parken.

Fremdriftsplan

  • I 2019 ble byggetrinn 2 ferdigstilt og parken ble erklært åpnet som et samarbeid mellom staten og Oslo kommune av daværende klima- og miljøminister, Ola Elvestuen og byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen. Det ble også gjort flere medvirkningsprosesser gjennom 2019 der områdeløftet fikk viktige innspill til planene for det neste byggetrinnet.
  • Gjennom 2020 har det blitt gjort en del skjøtselsarbeider i parken av anleggsgartnerfirmaet Hageform AS. Innspillene fra innbyggerne er blitt jobbet videre med, og det er gjort omfattende planlegging av byggetrinn 3.
  • I 2021 skal betongflaten utbedres, det skal bygges en gang- og sykkelsti som passer til terrenget i parken, og vei til Stjernemyra barnehage skal bygges i tråd med reguleringene for området.
  • Mellom 2021-2023 skal det i samarbeid med Omsorgsbygg etableres biladkomst til Stjernemyra barnehage.

Tidligere innspillsrunder

I april 2019 ble gjennomførelsen av byggetrinn 2 feiret med en storslått åpningsfest i parken. Under arrangementet var landskapsarkitektkontoret Bar Bakke og bydelens samfunnsplanlegger tilstede og det ble samlet inn innspill fra beboerne om hva man ønsket seg til byggetrinn 3. Vi hadde mange gode diskusjoner som først og fremst viste oss at vi behøver å snakke med flere folk.

I juni 2019 inviterte Områdeløft Trosterud og Haugerud til et medvirkningsmøte med arkitekter fra Bar Bakke i forbindelse med byggetrinn 3, og ønsker for den gjenværende betongflaten i parken. Invitasjon til møtet ble gjort via borettslagene, annonsert på Facebook og i Akers avis.

I august 2020 ble områdeløftet invitert til et beboermøte i Haugerud kirke i forbindelse med utviklingen av Haugerudparken. I møtet ble planer og prosesser i dette prosjektet presentert og det var anledning til å stille direkte spørsmål til bydelen om utviklingen av parken, og ivarektakelse av biomangfoldet i området.

Hvem er ansvarlig?

Byggherre: Bydel Alna
Prosjekterende: Bar Bakke
Entreprenører anskaffes i 2021.

Kontaktinformasjon - Områdeløft Trosterud og Haugerud

Seksjonsleder
Sarah Jahangiry
Mobil
Seniorkonsulent
Halvor Voldstad
Mobil
Prosjektleder for Områdeløft Trosterud og Haugerud
Idil Mohamed
Mobil
Prosjektleder i Trosterudparken
Ane Brevik
Mobil

Dokumenter og lenker