Delprogram nærmiljø

Vi jobber for å styrke nærmiljøet i utvalgte nabolag i Oslo, slik at de oppleves som trygge, gode og inkluderende.

Hva gjør vi?

Delprogram nærmiljø er en nabolagssatsing som gjennomføres i seks bydeler i Oslo.

Hovedmålet er at nærmiljøkvaliteter i utsatte lokalområder i Oslo skal styrkes. Arbeidet skal bidra til inkluderende lokalsamfunn.

I tillegg er det seks delmål, som du kan lese mer om i handlingsprogrammet for 2023.

Arbeidet i delprogrammet gjennomføres i form av områdeløft. Dette er en metode som er utviklet av områdesatsingene. Stedene som får områdeløft velges ut med bakgrunn i levek¨årsdata.

De utvalgte områdene får ekstra ressurser over en lengre periode, slik at man kan ta tak i utfordringer i fysiske omgivelser eller i det sosiale miljøet.

Hva skjer når?

Staten og Oslo kommunes avtaler om områdesatsinger gjelder til 2026.

Hvert år lager bydelene handlingsprogrammer for det som skal gjøres i hvert av de utvalgte områdene. Planene lages i samarbeid med beboerne.

Medvirkning

Bydelene inviterer til ulike former for medvirkning med beboere, organisasjoner og næringsliv.

Hvor er det områdeløft?

Du finner de ulike programplanene i dokumentarkivet.

Hvordan jobber vi med områdeløft som metode?

Arbeidet innenfor delprogrammet tar utgangspunkt i områdeløftmetodikken, som ble utviklet gjennom de første ti årene av Groruddalssatsingen (2007-2016).

Innsatsen består av et koordinert, systematisk og tverrsektorielt krafttak fra kommune og stat, og mye samarbeid med beboerne, lokalt organisasjonsliv og næringsinteresser.

De viktigste metodiske grepene handler om systematikken i arbeidet:

Kartlegging, analyse og medvirkning

Prosessen starter med at bydeler og etater gjør et grundig kartleggingsarbeid. Gjennom analyser og bred lokal medvirkning legges grunnlaget for videre planlegging.

Planlegging og gjennomføring

I planleggings- og gjennomføringsfasen mobiliserer bydelene både private og offentlige aktører, slik at lokale behov og utfordringer møtes med et bredt sett av virkemidler.

Områdeløft-metodikken videreutvikles og dokumenteres kontinuerlig. Erfaringene fra arbeidet deles med andre bydeler og kommuner.

Hvem er ansvarlig?

Arbeidet i delprogram nærmiljø ledes av et bredt sammensatt programstyre. Mange er involvert for å bidra til at bydelene har best mulig arbeidsbetingelser og tilgang til mange virkemidler.

Programstyreleder

 • Hege Farnes Hildrum

Representanter i programstyret

 • Bydel Alna
 • Bydel Bjerke
 • Bydel Grorud
 • Bydel Stovner
 • Bydel Gamle Oslo
 • Bydel Søndre Nordstrand
 • Plan- og bygningsetaten
 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
 • Bymiljøetaten
 • Velferdsetaten
 • Kulturetaten
 • Boligbygg Oslo KF
 • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
 • Miljødirektoratet
 • Husbanken
 • Kulturtanken
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Utdanningsetaten
 • Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
 • Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
 • Byrådsavdeling for arbeid, inkludering og sosiale tjenester

Programutvalg

Mellom programstyremøtene har et eget programutvalg kontakt med bydelene om neste års programplaner. Programutvalget består av:

 • Programstyreleder
 • Representant for sekretariatet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
 • Husbanken
 • Bymiljøetaten
 • Plan- og bygningsetaten
 • Kulturetaten

Sekretariat

 • Byrådsavdeling for byutvikling, ved seksjon for områdeutvikling

Kontakt oss

Byrådsavdeling for byutvikling

Spesialrådgiver
Kristine Høglund Solgaard
Mobil

Byrådsavdeling for byutvikling

Kommunikasjonsrådgiver
Roy Tjomsland
Mobil

Søk om bomiljøtilskudd

Bomiljøtilskudd skal bidra til bedre bo- og oppvekstmiljøer i områder der det gjennomføres områdeløft. Borettslag, sameier og velforeninger, samt andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer kan søke.

Rapporter og andre dokumenter

Finn andre publikasjoner fra områdesatsingene i dokumentarkivet vårt.