Delprogram nærmiljø

Vi jobber for å styrke nærmiljøet i utvalgte nabolag i Oslo, slik at de oppleves som trygge, gode og inkluderende.

Hva gjør vi?

Delprogram nærmiljø er en nabolagssatsing som gjennomføres i seks bydeler i Oslo.

Hovedmålet for delprogrammet er at nærmiljøkvaliteter i utsatte lokalområder i Oslo skal styrkes og at innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn. I tillegg er det seks delmål, som du kan lese mer om i handlingsprogrammet for 2023.

Arbeidet i delprogrammet gjennomføres i form av områdeløft, som er en metode utviklet av områdesatsingene. Stedene som får områdeløft velges ut med bakgrunn i levek¨årsdata.

De utvalgte områdene får ekstra ressurser over en lengre periode, slik at man kan ta tak i utfordringer i fysiske omgivelser eller i det sosiale miljøet.

Hvor skjer det?

I disse bydelene i Oslo foregår det områdeløft:

Du finner de ulike programplanene i dokumentarkivet.

Hva skjer når?

Staten og Oslo kommunes avtaler om områdesatsinger gjelder til 2026.

Hvert år lager bydelene handlingsprogrammer for det som skal gjøres i hvert av de utvalgte områdene. Planene lages i samarbeid med beboerne, og medvirkningen skjer på ulike måter.

Som hovedregel varer hvert områdeløft i 3-10 år, avhengig av utfordringene i området.

Medvirkning

Bydelene inviterer til ulike former for medvirkning med beboere, organisasjoner og næringsliv.

Hvordan jobber vi med områdeløft som metode?

Innsatsen består av et koordinert, systematisk og tverrsektorielt krafttak fra kommune og stat, og mye samarbeid med beboerne, lokalt organisasjonsliv og næringsinteresser.

Arbeidet innenfor delprogrammet tar utgangspunkt i områdeløftmetodikken, som ble utviklet gjennom de første ti årene av Groruddalssatsingen (2007-2016).

De viktigste metodiske grepene handler om systematikken i arbeidet:

Kartlegging, analyse og medvirkning

I en tidlig fase gjennomføres et grundig kartleggingsarbeid, der man gjennom analyser og bred lokal medvirkning legger et grunnlag for videre planlegging.

Planlegging og gjennomføring

I planleggings- og gjennomføringsfasen skal lokale aktører og andre samarbeidspartnere mobiliseres, både private og offentlige, for å kunne møte de lokale behovene og utfordringene med et bredt sett av virkemidler.

Innenfor delprogrammet har bydelene ansvar for planlegging og gjennomføring av de lokale nærmiljøinnsatsene, eventuelt i samarbeid med andre offentlige eller private partnere.

Metodikken videreutvikles og dokumenteres, og erfaringene fra arbeidet deles med andre bydeler og kommuner.

Prosjekter

Utforsk våre prosjekter

Dokumenter om områdesatsingene i Oslo

Finn dokumenter om områdesatsingene i Oslo

Hvem er ansvarlig?

Arbeidet i Delprogram nærmiljø ledes av et bredt sammensatt programstyre. Mange er involvert for å bidra til at bydelene har best mulig arbeidsbetingelser og tilgang til mange virkemidler.

Programstyreleder

 • Bydelsdirektøren i Bydel Bjerke, Bovild Tjønn

Representanter i programstyret

 • Bydel Alna
 • Bydel Bjerke
 • Bydel Grorud
 • Bydel Stovner
 • Bydel Gamle Oslo
 • Bydel Søndre Nordstrand
 • Plan- og bygningsetaten
 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
 • Bymiljøetaten
 • Velferdsetaten
 • Kulturetaten
 • Boligbygg Oslo KF
 • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
 • Miljødirektoratet
 • Husbanken
 • Kulturtanken
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Utdanningsetaten
 • Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
 • Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
 • Byrådsavdeling for arbeid, inkludering og sosiale tjenester

Programutvalg

Mellom programstyremøtene har et eget programutvalg kontakt med bydelene om neste års programplaner. Programutvalget består av:

 • Programstyreleder
 • Representant for sekretariatet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
 • Husbanken
 • Bymiljøetaten
 • Plan- og bygningsetaten
 • Kulturetaten

Sekretariat

 • Byrådsavdeling for byutvikling, ved seksjon for områdeutvikling

Kontakt oss

Byrådsavdeling for byutvikling

Kommunikasjonsrådgiver
Roy Tjomsland
Mobil

Byrådsavdeling for byutvikling

Spesialrådgiver
Kristine Høglund Solgaard
Mobil

Søk om bomiljøtilskudd

Bomiljøtilskudd skal bidra til bedre bo- og oppvekstmiljøer i områder der det gjennomføres områdeløft. Borettslag, sameier og velforeninger, samt andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer kan søke.