Nærmiljøsatsing på Linderud, Sletteløkka og Veitvet

Hva skal vi gjøre?

Gjennom områdeløft samarbeider kommunen, staten og lokale aktører om at Linderud, Veitvet og Sletteløkka skal være inkluderende, trivelige og trygge lokalsamfunn preget av deltakelse og engasjement.

I løpet av en tiårig satsing (2017-2026) skal vi sammen med de som bor og driver virksomheter i området skape varige sosiale og fysiske forbedringer i bo- og nærmiljø gjennom ulike prosjekter.

Prosjekter og tiltak er særlig knyttet til de strategiske fokusområdene:

  • Deltakelse og engasjement: Målet er at flere deltar aktivt i lokalmiljøet og i fritidsaktiviteter, og at beboerne i større grad tar ansvar for utviklingen i lokalsamfunnet
  • Bolig og bomiljø: Målet er å skape stabile og trygge bomiljøer hvor folk bor godt i egnede boliger, det finnes gode møteplasser hvor naboer kan være sammen og beboerne deltar aktivt i skape et godt nabolag.
  • Fysisk nærmiljø: Målet er at det skal være trygt og trivelig å ferdes og oppholde seg ute, at viktige møteplasser er lett tilgjengelige og at utviklingen av boligområder og offentlige funksjoner bidrar til å styrke lokale kvaliteter og svarer på befolkningens behov.

Hvordan gjør vi det?

Tett samarbeid med lokalsamfunnet

For å lykkes med nærmiljøsatsingen er det helt avgjørende at de som bor i området deltar med lokalkunnskap, planlegging og gjennomføring.

  • Kunnskap: Bydel Bjerke har laget en stedsanalyse av Linderud, Sletteløkka og Veitvet (2020) som beskriver befolkning, organisasjoner, steder, utfordringer og utviklingsmuligheter. I filmen Vårt nærmiljø forteller beboerne om hva som er viktig for dem i lokalmiljøet.
  • Planlegging og gjennomføring av prosjekter: Prosjekter og programplaner lages sammen med folk som bor i områdene. Det er kontinuerlig dialog mellom bydelens prosjektledere og innbyggere, organisasjoner og virksomheter i områdene, organisert gjennom medvirkningsprosesser, møter og jevn kontakt. Beboere, organisasjoner og lokale virksomheter jobber sammen med prosjektledere fra bydelen om å gjennomføre prosjektene.

Tett samarbeid med kommunen for øvrig

Bydelen samarbeider med ulike etater og kommunale virksomheter for å sikre at kommunens ordinære virkemidler og sentrale planprosesser tar høyde for helhetlige lokale behov og utviklingsmuligheter. Et godt intrakommunalt samarbeid og god informasjonsflyt er avgjørende for gevinstoppnåelse i områdeløftet.

Hvor skjer det?

Nærmiljøsatsingen skjer i delbydelene Linderud og Veitvet, med særlig fokus på det sentrale Linderud-området og Sletteløkka.

Hvem er ansvarlig?

Bydel Bjerke har hovedansvar for gjennomføring av nærmiljøsatsingen på Linderud, Sletteløkka og Veitvet. Programarbeidet er knyttet opp til bydelens strategiske plan, og Bydelsutvalget vedtar de årlige programplanene.

  • Ansvarlig programeier: Utviklingsdirektør Rune Snildal
  • Programleder: Seksjonssjef samfunnsutvikling Ragnhild Olaussen

Kontakt oss

Har du spørsmål, innspill eller ønsker å delta, ta gjerne kontakt med oss!

Du finner oss også på facebook: Områdeløft Linderud, Sletteløkka og Veitvet

Programleder

Ragnhild Olaussen: e-post: ragnhild.olaussen@bbj.oslo.kommune.no

Prosjektledere

Lars Eivind Bjørnstad (Sletteløkka), e-post: lars.eivind.bjørnstad@bbj.oslo.kommune.no

Mari Gunvor Boysen (Linderud): e-post: mari.boysen@bbj.oslo.kommune.no

Katrine Sivertsen (Linderud, Veitvet), e-post: katrine.sivertsen@bbj.oslo.kommune.no

Ellen Schiavone Pande-Rolfsen (Linderud, Vollebekk), e-post: ellen.pande-rolfsen@bbj.oslo.kommune.no

Ananda Michael Magnussen, e-post: ananda.magnussen@bbj.oslo.kommune.no

Søk om støtte

Bomiljøtilskudd

Bomiljøtilskudd skal bidra til bedre bo- og oppvekstmiljøer i områder der det gjennomføres områdeløft. Borettslag, sameier og velforeninger, samt andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer kan søke. Les mer om bomiljøtilskudd.

Nabolagsmidler

Nabolagsmidler skal støtte små tiltak i Linderud og Veitvet delbydeler som kan stimulere til et godt nabolag og bidra til å styrke det sosiale livet i nærmiljøet. Det er ingen søknadsfrist, så søknader behandles fortløpende. Les mer om nabolagsmidler i Bydel Bjerke.

Planer og rapporter