Områdeløft Romsås og Grorud

Om områdeløftene i Bydel Grorud

Områdeløft i Bydel Grorud jobber for et aktivt og sosialt nærmiljø, som bidrar til god integrering, økt trygghetsfølelse, bedret folkehelse, flere jobbmuligheter, og gode oppvekstsvilkår.

Områdeløft gjennomføres i samarbeid med lokalmiljøet, offentlige tjenester, organisasjonsliv og næringsliv. Hensikten med områdeløft er å få til en positiv utvikling gjennom å jobbe helhetlig med lokale utfordringer og muligheter. Se Håndbok i områderettet innsats (PDF) for mer om metoden.

Hva er et områdeløft?

Et områdeløft er en metode der fysiske og sosiale tiltak skal bidra til helhetlig, varig og lokalt forankret utviklingsarbeid i utvalgte områder med særlige levekårsutfordringer.

Områdeløftet skal bidra til å skape varige endringer i bomiljø, samtidig som det er et mål å bevare og videreutvikle eksisterende kvaliteter. Områdeløft består av delprogram oppvekst og utdanning, delprogram sysselsetting og delprogram nærmiljø.

Hvor ligger områdene?

Begge områdene ligger i Bydel Grorud. I bydelen er det to områder med områdeløft. Det er delbydel Grorud og delbydel Romsås. Det bor ca. 7000 innbyggere i delbydel Romsås, og ca. 4000 innbyggere i delbydel Grorud.

Hvorfor skal vi ha områdeløft?

Områdeløft skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Målet er å skape inkluderende lokalsamfunn med styrkede nærmiljøkvaliteter. Områdeløftet ønsker å gjøre dette sammen med befolkningen og lokale organisasjoner, og samarbeide på tvers av sektorer. På denne måten kan man finne løsningene på sammensatte problemer.

Hvem er med på laget?

Bydel Grorud, etater og foretak i Oslo kommune, lokale lag og organisasjoner, lokalt næringsliv.

Når?

På Romsås startet områdeløftet i 2017, og på Grorud i 2020. Begge løftene varer til 2026.

Kostnad

Oslo kommune og staten bevilger midler over årlige budsjetter som godkjennes av byrådet på grunnlag av Bydel Groruds årlige programplan for områdeløft.

Kontakt oss

Fungerende leder for nærmiljøsatsingen i Bydel Grorud
Eivin Christofer Møllerud Hansen
Mobil
Programeier: Avdelingsdirektør for oppvekst og kultur, Bydel Grorud
Jarle Dukic Sandven

Dokumenter og lenker

Gå til Groruddalsatsingen 2017-2026