Groruddalssatsingen

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer av utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen.

Hva er Groruddalssatsingen?

Groruddalssatsingen er en av områdesatsingene i Oslo. Satsingsperioden er fra 2017 til 2026.

Den nåværende Groruddalssatsingen er en videreføring av Groruddalssatsingen 2007–2016.

Satsingen skal bidra til å styrke nærmiljøene i utsatte områder og utvikle bedre oppvekstvilkår, utdannings- og sysselsettingstjenester.

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Satsingen gjennomføres i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Groruddalen ligger nordøst i Oslo og har en befolkning på omtrent 142 000 personer. Innbyggerne har bakgrunn fra over 140 land. Det er fire bydeler i Groruddalen: Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Hvem er ansvarlig for Groruddalssatsingen?

Groruddalen er arena for satsingen, og de fire bydelene er viktige lokalsamfunnsutviklere. Bydelene har opprettet egne team og sørger for bred medvirkning i prosesser knyttet til satsingen.

Satsingen koordineres av Byrådsavdeling for byutvikling ved Seksjon for områdeutvikling. Seksjonen koordinerer arbeidet både internt i Oslo kommune og mellom stat og kommune.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) koordinerer arbeidet på statlig side.

Oslo kommune og staten tildeler midler til satsingen over årlige budsjetter.

Hvilke delprogrammer er en del av Groruddalssatsingen?

Delprogram oppvekst og utdanning

Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet i Groruddalen.

Delprogram sysselsetting

Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet i Groruddalen.

Delprogram nærmiljø

Nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

Delprogrammene er også beskrevet i programplanen for Groruddalssatsingen 2017–2026 (PDF 4,4MB)

Hva er områdesatsinger og områdeløft?

Områdesatsinger

I områdesatsingene har bydelene en rolle som lokalsamfunnsutviklere, der befolkningen aktivt trekkes med i ulike prosesser. Det overordnede ansvaret for områdesatsinger i Oslo ligger hos byrådet.

En områdesatsing er en tidsavgrenset og helhetlig ekstrainnsats i et geografisk avgrenset område med sammensatte utfordringer. En områdesatsing kan inneholde flere områdeløft.

Områdeløft

Områdeløft betegner innsatser i et lokalområde som er på størrelse med en delbydel. I områdeløft følger man en metodikk som Oslo kommune har utviklet i samarbeid med Husbanken i forbindelse med Groruddalssatsingen.

Hva er arbeidsmetoden for områdeløft?

Områdeløftmetodikken handler om hvordan kommunen kan gjennomføre kunnskapsbaserte og tverrsektorielle innsatser i utsatte lokalområder gjennom samarbeid med lokalbefolkning og private og statlige aktører. Metodikken er dokumentert i rapporten Innsatser i utsatte byområder – erfaringer fra Groruddalssatsingen (PDF 4MB). Rapporten er pensum på høyskoler med sosionom- og arkitektstudier.

Områdeløftmetodikken vil kontinuerlig videreutvikles, både for å gi et større repertoar av virkemidler, utvikle bydelenes samfunnsutviklerrolle og å styrke kommunens evne til å jobbe helhetlig på tvers av sektorer og fagområder.

Kontakt oss i Byrådsavdeling for byutvikling

Seksjonssjef
Synnøve Riise Bøgeberg
Mobil
Kommunikasjonsrådgiver
Roy Tjomsland
Mobil
Spesialrådgiver
Per-Øystein Lund
Mobil
Spesialrådgiver
Inger Marie Silli Zongo
Mobil
Spesialrådgiver
Elisabeth Sem Christensen
Mobil
Spesialrådgiver
Hanna Welde Tranås
Mobil

Les mer

Finn andre publikasjoner fra områdesatsingene i dokumentarkivet vårt.

Årsmeldinger for Groruddalssatsingen

Følg oss i sosiale medier