Groruddalssatsingen

Groruddalssatsingen skal utvikle nye løsninger og skape varige forbedringer i utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen.

Hva er Groruddalssatsingen?

Groruddalssatsingen er en områdesatsing i Oslo og varer fra 2017 til 2026.

Satsingen skal bidra til å styrke nærmiljøene i utsatte områder og utvikle bedre oppvekstvilkår, utdannings- og sysselsettingstjenester.

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Den gjennomføres i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Groruddalen ligger nordøst i Oslo og har en befolkning på over 140 000. Innbyggerne har bakgrunn fra over 140 land.

Hvem er ansvarlig for Groruddalssatsingen?

Satsingen gjennomføres i de fire bydelene som hører til Groruddalen. Bydelene sitter i førersetet og sørger for bred medvirkning i prosesser knyttet til satsingen.

Satsingen koordineres av Byrådsavdeling for byutvikling ved Seksjon for områdeutvikling. Seksjonen koordinerer arbeidet både internt i Oslo kommune og mellom stat og kommune.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) koordinerer arbeidet på statlig side.

Oslo kommune og staten tildeler midler til satsingen over årlige budsjetter.

Hvilke delprogrammer er en del av Groruddalssatsingen?

Delprogram oppvekst og utdanning

Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet i Groruddalen.

Delprogram sysselsetting

Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet i Groruddalen.

Delprogram nærmiljø

Nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

Delprogrammene er også beskrevet i programplanen for Groruddalssatsingen 2017–2026 (PDF 4,4MB)

Hva er områdesatsinger og områdeløft?

Områdesatsinger

En områdesatsing er en tidsavgrenset og helhetlig ekstrainnsats i et geografisk avgrenset område med sammensatte utfordringer. En områdesatsing kan inneholde flere områdeløft.

I områdesatsingene har bydelene en rolle som lokalsamfunnsutviklere, der befolkningen aktivt trekkes med i ulike prosesser. Det overordnede ansvaret for områdesatsinger i Oslo ligger hos byrådet.

Områdeløft

Områdeløft betegner innsatser i et lokalområde som er på størrelse med en delbydel. I områdeløft følger man en metodikk som Oslo kommune utviklet i samarbeid med Husbanken gjennom den første Groruddalssatsingen (2007-2016).

Hva er arbeidsmetoden for områdeløft?

Områdeløftmetodikken handler om hvordan kommunen kan gjennomføre kunnskapsbaserte og tverrsektorielle innsatser i utsatte lokalområder gjennom samarbeid med lokalbefolkning og private og statlige aktører. Metodikken er dokumentert i rapporten Innsatser i utsatte byområder – erfaringer fra Groruddalssatsingen (PDF 4MB). Rapporten er pensum på høyskoler som tilbyr sosionom- og arkitektstudier.

Områdeløftmetodikken videreutvikles kontinuerlig, både for å gi et større repertoar av virkemidler, utvikle bydelenes samfunnsutviklerrolle og å styrke kommunens evne til å jobbe helhetlig på tvers av sektorer og fagområder.

Kontakt oss

Seksjonssjef
Synnøve Riise Bøgeberg
Mobil
Kommunikasjonsrådgiver
Roy Tjomsland
Mobil

Les mer

Finn andre publikasjoner fra områdesatsingene i dokumentarkivet vårt.