Delprogram oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning er ett av tre delprogrammer i områdesatsingene i Oslo. Gjennom forbedring av tjenester skal flere i Groruddalen, Oslo indre øst og Oslo sør sikres god oppvekst og bestå videregående opplæring. Arbeidet skjer i samarbeid med staten.

Målet med satsingen

Flere skal sikres gode oppvekstvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet.

Tiltakene iverksatt i delprogram oppvekst og utdanning skal i løpet av ti år utgjøre en forskjell for barn og unge som bor i levekårsutsatte områder. Levekårsutfordringer eller manglende norskspråklige ferdigheter skal ikke være et hinder for at ungdom fullfører og består det videregående utdanningsløpet og blir økonomisk selvstendige og aktive samfunnsdeltakere.

Handlingsprogrammet

Handlingsprogram 2023 danner grunnlaget for delprogrammets arbeid ved å tydeliggjøre prioriteringer og innsatser i den kommende perioden.

Organisering

Delprogrammets styringsstruktur består av et strategisk styre og et operativt styre.

  • Det strategiske styret består av representanter fra øverste ledelse i de seks bydelene og Utdanningsetaten, samt representanter fra Utdanningsdirektoratet, IMDI og Helsedirektoratet. Berørte byrådsavdelinger fra Oslo kommune og Kommunal- og regionaldepartementet stiller med observatører i dette styret.
  • Det operative styret består av bydelenes oppvekstsjefer og representanter fra Utdanningsetatens ledelse.

Det strategiske styret har overordnet strategisk ansvar med vekt på fastsetting av rammer for kommende innsatser i delprogrammet og realisering av gevinster fra gjennomførte prosjekter, mens det operative styret håndterer faglige drøftinger, prosjektinitiativ, og behandling av søknader.

Områdesatsingenes målstruktur

Områdesatsingene i Oslo har én overordnet målstruktur. Den består av ett hovedmål for hele satsingen og ett mål for hvert av de tre delprogrammene. Videre er programstyrene ansvarlige for å utvikle egne delmål for hvert delprogram. Dette er utdypet i delprogrammets handlingsprogram.

Hovedmålet for delprogrammene samlet, er at de skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Les mer om områdesatsingene i Oslo og de andre delprogrammene.

Arrangementer

Delprogram oppvekst og utdanning er en fag- og utviklingsarena som med jevne mellomrom arrangerer porteføljepresentasjoner og fagseminarer. De aller fleste kan strømmes, og videoen lagres på arrangementssiden i etterkant. Se arrangementene ved å klikke her

Kontakt oss

Programleder
Kristin Morken
Mobil
Programrådgiver
Elisabeth Meszaros Håkenåsen
Mobil
Programrådgiver
Ingrid Evju
Mobil
Programkonsulent
Ellen Arneberg
Mobil
Kommunikasjonsrådgiver
Pernille Opsahl Coward
Mobil

Les mer

Finn andre publikasjoner fra områdesatsingene i dokumentarkivet vårt.

Rapporter, handlingsprogrammer og andre dokumenter

Videoer og andre nyttige lenker