Delprogram sysselsetting

Sysselsetting er ett av tre innsatsområder i områdesatsingene. Delprogrammet skal styrke samarbeid og nytenkning på tvers av sektorer, for å øke sysselsetting i Groruddalen, Oslo indre øst og Oslo sør. Arbeidet skjer i samarbeid med staten.

Hva gjør vi?

Delprogram sysselsetting jobber for å nå målet om at flere innvandrere skal få seg ordinært arbeid og at flere oppnår en varig tilknytning til arbeidslivet. Dette vil vi gjøre ved å utvikle tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet .

Utfordringene er kompliserte, og det kreves innsats fra flere sektorer for å løse dem. Arbeidet er lagt opp som et bredt offentlig og privat partnersamarbeid. På sikt skal dette fremme tjenesteinnovasjon på tvers av sektorer og systemer.

Staten er samarbeidspartner i programmet og vil overføre gode erfaringer til andre kommuner og som nasjonal politikk.

Hva skjer når?

Da staten og Oslo kommune videreførte samarbeidet om Groruddalssatsingen for en ny tiårsperiode fra 2017 ble arbeidet innrettet med tre delprogram, for temaene nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting. Fra og med 2019 er også Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen en del av delprogrammet.

Arbeidet i delprogrammet beskrives i de årlige handlingsprogrammene. Handlingsprogrammene hjelper partnerne med fremdrift og retning i arbeidet. De gir også føringer til linjeorganisasjonene om hvilke prosjekter programstyret ønsker å prioritere.

Hvor skjer det?

Delprogrammet tar utgangspunkt i utfordringer som trer tydelig frem i de delene av Oslo som omfattes av områdesatsinger. I dag gjennomføres det områdesatsinger i Groruddalen, i Oslo indre øst og i Oslo sør.

Det legges stor vekt på partnersamarbeid med offentlige og private aktører som tilbyr tjenester eller driver virksomhet i disse områdene.

Hvorfor ekstra innsats på sysselsetting?

Selv om det er stor variasjon i levekår innad i bydelene, har befolkningen i Oslos områdesatsinger samlet sett noen fellestrekk. Utdannings- og inntektsnivået er lavere enn snittet i Oslo, og flere har svak tilknytning til arbeidslivet . I tillegg er flere avhengig av trygdeytelser.

Det er en betydelig større andel av befolkningen i områdesatsingene som har innvandrerbakgrunn enn i resten av Oslo. Landbakgrunn er en relevant del av utfordringsbildet fordi arbeidsledigheten blant deler av innvandrerbefolkningen er tre ganger høyere enn befolkningen forøvrig.

Behov for tverrsektoriell satsing

Hver for seg gjør NAV Oslo, bydelene i Oslo kommune, Oslo Voksenopplæring, IMDi og Kompetanse Norge mye godt arbeid knyttet til sysselsetting og kvalifisering av innvandrere. Men for å løse de kompliserte utfordringene er det viktig å se tjenester og virkemidler i sammenheng. En flerårig og tverrsektoriell programsatsing skal bidra til å utvikle bedre koordinering og samordning av tjenestene.

Hvem er ansvarlig?

Arbeidet i Delprogram sysselsetting ledes av et programstyre som består av representanter fra bydelene Alna, Bjerke, Grorud,Stovner, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, Utdanningsetaten, NAV Oslo, IMDi Øst, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kompetanse Norge.

Direktøren i NAV Oslo har i dag styreledervervet.

Kontakt oss

Programleder
Ane Heggelund
Mobil
Kommunikasjonsrådgiver
Ingvild Smørvik
Mobil
Programrådgiver
Mari Tollåli
Mobil
Prosjektutvikler
Gro Magnussen
Mobil
Prosjektutvikler
Faiza Kassim
Mobil
Prosjektutvikler
Janne Brøto-Johnsen
Telefon
Prosjektutvikler
Lars Toft
Mobil

Rapporter og andre dokumenter

Du finner flere dokumenter fra områdesatsingene i dokumentarkivet vårt.