Forbedring av prosesser og systemer

Å forbedre arbeidsprosesser, digital utvikling og økt innsikt er viktige satsingsområder i delprogrammet

Hvorfor jobber vi med dette?

I dag brukes det mye tid i enhetene i linja på saksbehandling som går på bekostning av tiden vi har til direkte oppfølging av brukerne av tjenestene våre. Samlet besitter vi også enorme ressurser i form av opplysninger om det arbeidet vi gjør, og hvordan det påvirker våre brukere. Nye analyser på dette området vil kunne bidra til endring av både tjenester og arbeidsprosesser, slik at våre brukere raskere kommer i arbeid og utdanning. Digitalisering og bruk av data er et viktig virkemiddel for å oppnå en effektiv og målrettet ressursbruk.

Hva gjør vi?

Nåværende portefølje i satsningen kan grovt deles i to kategorier: Overordnete data- eller analyseprosjekt og prosjekter som handler om endring av arbeidsprosesser og tjenesteflyt.

Det har vært viktig å både gjøre seg godt kjent med alle prosjektene i porteføljen og å gå grundig gjennom søknader om nye prosjekter og faseoverganger for å se satsningen under ett og tilpasse prosjektene ut fra hva satsningen behøver. På den måten henter vi ut synergieffekter på tvers av prosjektene.

Hva er våre erfaringer?

Flere prosjekter har nytte av hverandres funn eller leveranser inn i sine prosjekter.

Det har likevel vist seg å være krevende å gjennomføre dette i praksis da prosjektene gjerne er i ulike faser i prosjektløpet og har dermed også ulike fokus og behov. Det er en pågående prosess å knytte tettere samarbeid mellom prosjektene.

Det er også et pågående arbeid å se både felles muligheter og barrierer for prosjektene og å samle og løfte disse.

Prosjekter

Utforsk våre prosjekter.