Delprogram sysselsetting

Vi skal styrke samarbeid og nytenkning på tvers av sektorer, for å øke sysselsetting i Groruddalen, Oslo indre øst og Oslo sør. Innsatsen er et samarbeid mellom stat og kommune.

Hvorfor jobber vi med sysselsetting?

Vi vet at det er store levekårsutfordringer i deler av Oslo, og at økt deltakelse i arbeidslivet er en av nøklene for å utjevne disse utfordringene. Å være i arbeid er helsebringende, og arbeidslivet er en viktig arena for læring, nettverk og selvrealisering. Deltakelse i arbeidslivet er også viktig i et generasjonsperspektiv, fordi barn som har foreldre i arbeid har økt sjanse for å fullføre et utdanningsløp og selv bli en del av arbeidslivet.

Sysselsetting forhindrer utenforskap og bidrar til sosial utjevning. Dette er en viktig påvirkningsfaktor for redusert fattigdom og økte levekår for utsatte grupper. Det å ikke ha jobb eller trygg inntekt kan gi økonomisk stress og lite kontroll og utrygghet i egen hverdag.

For å kunne bidra til at flere skal komme ut i jobb og få en varig tilknytning til arbeidslivet, retter delprogrammet oppmerksomhet rundt å bygge kraftfulle, bærekraftige og sektorovergripende modeller og løsninger, på tvers av ulike tjenester til det beste for innbyggerne i Oslo.

Hvem er vi?

Vi er et utviklingsprogram finansiert av staten og Oslo kommune.

Vi jobber med å finne gode løsninger på tvers av de ulike tjenestene, både med henblikk på kvalifisering, språkferdigheter, jobbskaping og digitale løsninger. Samarbeidet mellom NAV, bydelene og Voksenopplæringen står sentralt i dette arbeidet.

Utviklingsarbeidet pågår i de seks bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand og på utvalgte av Oslos voksenopplæringsenheter (Oslo VO).

Hva er målet vårt?

Målet til delprogrammet er at flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet. Dette skal vi gjøre gjennom blant annet:

  • Ved å koordinere og samkjøre tjenestene til målgruppen i større grad – med et mer helhetlig og brukerorientert perspektiv
  • Legge til rette for at flere i målgruppen får høyere og mer relevant kompetanse gjennom tiltak og kvalifisering. Det skal gjøres med utgangspunkt i deltakernes ressurser og markedets behov
  • Se på hvordan vi kan effektivisere tidsbruken i de ulike tjenesten slik at veiledere kan bruke tid på de som trenger ekstra oppfølging for å komme ut i jobb

Mer utfyllende informasjon og hvordan vi er organisert finner du i handlingsprogrammet vårt.

Hva gjør vi?

Det har siden oppstarten av delprogrammet blitt jobbet frem kunnskapsgrunnlag som har gitt oss større forståelse om Oslo og utfordringer knyttet til tjenestene innenfor sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet. Det foreligger også et bredt kunnskapsgrunnlag rundt konsekvensene av å ikke være i arbeid gjennom en lang rekke forskningsrapporter.

  • Vi gir praktisk og faglig støtte samt prosjektmidler slik at Oslo VO-sentrene, bydelene og NAV-kontorene i Groruddalen, Oslo indre øst og Oslo sør kan drive et omfattende utviklingsarbeid
  • Vi finansierer innsikts- og behovsanalyser som gir større forståelse for behovene til målgruppen og utfordringer i tjenestene
  • Vi bidrar til at nye løsninger kan testes ut gjennom å finansiere prosjekter
  • Vi formidler erfaringer og løfter opp behov til kommunale og statlige myndigheter
  • Vi etablerer møteplasser for fagfolk, tjenester og ulike relevante fagmiljøer, også på tvers av tjenester, for kunnskapsdeling og samarbeid om løsninger

Hva vet vi?

Mangel på formell kompetanse som det norske arbeidsmarkedet etterspør, er hovedårsaken til lav sysselsetting blant deler av innvandrerbefolkningen. Det blir stadig viktigere å fullføre og bestå videregående opplæring. Vi vet at sysselsettingsgraden påvirkes av utdanningsnivå: Personer med grunnskole eller lavere har en sysselsettingsgrad på 50-65 prosent, samt at denne gruppen oftere jobber deltid.

For å øke sine sjanser til å få en ordinær jobb og en varig relevant tilknytning til arbeidslivet, er det mange innvandrere som har behov for norskopplæring, grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring. Å fullføre videregående skole anses ofte å være den mest avgjørende faktoren for å oppnå stabil tilknytning til arbeidsmarkedet, samt ha positive effekter på senere inntekt, familiedannelse og helse.

Vi vet også at innvandrere som er nye i Norge bringer med seg kompetanse og erfaringer som kan bidra til mangfold og nytenkning. Samtidig vet vi at mange i denne gruppen har utfordringer med å få godkjent sin utdanning slik at den kan tas i bruk i Norge. Det er vesentlig for å sikre både enkeltindividet og velferdssamfunnets bærekraft, at vi som samfunn i større grad tar i bruk innvandrerbefolkningens kompetanse og unngår undersysselsetting i denne gruppen.

Kontakt oss

Programleder
Ane Heggelund
Mobil
Kommunikasjonsrådgiver
Ingvild Smørvik
Mobil
Programrådgiver
Mari Tollåli
Mobil
Prosjektutvikler
Gro Magnussen
Mobil
Prosjektutvikler
Faiza Kassim
Mobil
Prosjektutvikler
Janne Brøto-Johnsen
Telefon
Prosjektutvikler
Lars Toft
Mobil

Les mer

Du finner flere dokumenter fra områdesatsingene i dokumentarkivet vårt.

Se et utvalg av våre prosjekter her.