Unge under 30

Mange aktører, blant annet politikere og offentlig sektor, uttrykker stor bekymring for at et økende antall unge under 30 år ikke får en varig tilknytning til arbeidslivet.

Hvorfor jobber vi med dette?

Forskning viser at sannsynligheten for at unge blir stående utenfor utdanning og arbeidslivet øker når man vokser opp med levekårsutfordringer.

De siste årene har Delprogram sysselsetting rettet økt oppmerksomhet mot denne målgruppen. Det er bred enighet om at det er nødvendig å arbeide med innovative metoder for å sikre at flere ungdommer fullfører utdanning og står i arbeid over tid.  

Hva gjør vi?

Delprogram sysselsettings ungdomsprosjekter dreier seg om å utvikle nye løsninger for at flere ungdommer skal fullføre videregående opplæring og få en stabil arbeidstilknytning. Pågående prosjekter arbeider med å teste nye konsepter innenfor: 

  • Oppsøkende arbeidsmetodikk: hvordan kan NAV bli flinkere til å treffe målgruppa? 
  • Ung-til-ung-metodikk: hvordan kan NAV i større grad benytte seg av unge i arbeidet med å nå unge? 
  • «One stop shop»: hvordan kan det offentlige i større grad tilrettelegge tjenestene sine for de unge?  

Hva er våre erfaringer?

For å tilby riktig tiltak til riktig tid har delprogrammet gjennomført flere studier og prosjekter for å få større innsikt rundt hvem målgruppen er, og hva de er i behov av. Her har vi lagt vekt på at innbyggerne selv skal få komme med innspill. Arbeidet skal bidra til at Delprogram sysselsettings prosjekter for unge voksne har den effekten vi ønsker.  

Innsiktsarbeid har vist oss at de unge under 30 år som står utenfor arbeidslivet er en heterogen gruppe, med behov for ulike tjenester. Selv om det er store forskjeller innad i denne gruppen, er det også noen fellestrekk og risikofaktorer som går igjen.

Erfaringene som er hentet inn, viser at mange i målgruppen har et særlig stort behov for tett individuell oppfølging. Målgruppens motivasjon er sporadisk, noe som innebærer at tjenesteapparatet må tilby bistand når den unge er mottakelig for slik hjelp.  

Innsiktsarbeid legger videre vekt på at det er behov for tettere samarbeid mellom de ulike aktørene som tilbyr tjenester for ungdom, der målgruppen kan føle seg som en «kasteball» i systemet. I forlengelsen av dette ser vi at flere ulike offentlige instanser tilbyr nokså like tjenester for målgruppen, som kan bidra til å gjøre det enda vanskeligere for de unge å få oversikt over tilbudene og aktørene. Det foregår nå flere initiativer i delprogrammet for å systematisere og samkjøre tilbudene som gis, samtidig som at denne oversikten bidrar til at delprogrammet utvikler innovative løsninger.