Samarbeidsprosjekter mellom NAV og voksenopplæringen (NAVO)

Oslo Voksenopplæring og NAV har mange felles deltakere, og de to aktørene tilbyr i dag mange ulike tjenester til samme målgruppe/deltakere på samme tid.

Hvorfor jobber vi med dette?

Det er enighet rundt at innsatsen i større grad må gjøres koordinert og i samarbeid mellom NAV og Oslo Voksenopplæring, med et mer helhetlig og brukerorientert perspektiv. Det er også et behov for å koordinere og samkjøre tjenestene til målgruppen i større grad slik at ressursbruken på tvers av virksomhetene blir mer effektiv. 

Hva gjør vi?

Satsningen NAVO handler om samarbeid rundt kvalifiseringsløp, samt metode- og systemutvikling. Helt siden starten av programmet har det vært en ambisjon om at deltaker ikke skal trenge å kartlegges flere steder om de samme tingene, samt at NAV og VO er samkjørte med tanke på veiledning og oppfølging og hvilke kvalifiseringsløp som skal tilbys.

I prosjektene innenfor denne satsningen har det vært tydelig at dette er krevende å få til når man ikke har mulighet til å dele opplysninger på tvers eller har felles plan. Her ligger mest sannsynlig løsningen i å dele data på tvers og gi bruker mulighet til å ha en innsynsflate/dialogløsning. I tillegg kan mer overordnende programmer (finansieringsløsninger) muligens bidra til dette (som introduksjonsprogrammet o.l). Her kan delprogrammet både bidra med å løfte barrierer, men også utvikle og teste løsninger som gjøres.

Hva er våre erfaringer?

Det er ikke tvil om at de tverrfaglige samarbeidene vi har gjort gjennom ulike prosjekter har gitt oss økt kunnskap om hverandres tjenester og at vi, særlig innenfor kvalifisering, har funnet noen gode løsninger. Vi har utfordret handlingsrommet i regelverk og funnet innovative løsninger i tett samarbeid med blant annet arbeidsgivere.

Flere av prosjektene i delprogrammet har sett på hvordan vi i større grad kan kartlegge og dokumentere den uformelle kompetansen som brukerne innehar. I prosjektet Kompetansejobber arbeider man systematisk med kartlegging og dokumentasjon av opparbeidet kompetanse, gjennom deltakelse i kompetansejobber. Dette prosjektet, sammen med tidligere prosjekt, vil gi oss viktig erfaring som delprogrammet må sørge for å se i sammenheng. Prosjektet «Brukerreiser for innvandrerkvinner» vil også kunne gi viktig erfaringer med hensyn til å sørge for god samkjøring av både kartlegging, karriereveiledning og oppfølging av deltakerne, særlig med hensyn til grenseoppganger mellom NAV og VO. Prosjektene innenfor denne satsningen må sees i nær sammenheng med prosjektene som ligger i Jobbskaping og inntektssikring.

Det er nylig levert en evalueringsrapport fra PWC, på oppdrag fra delprogrammet. Formålet med evalueringen var, basert på et utvalg prosjekter i porteføljen, å få undersøkt hvilke metoder/modeller/løsninger vi har prøvd ut og hva vi har oppnådd, hvordan har prosjektene vært innrettet og drevet.  Hensikten er at arbeidet skal bidra til at de pågående prosjektene i den siste fasen av Områdesatsingen skal kunne lære av tidligere erfaringer. Lenke til rapport her.

Prosjekter

Utforsk våre prosjekter.