Bomiljøtilskudd fra Groruddalssatsingen

Frist for å søke

Søknadsportalen åpner 29. januar 2024.

Fristen for å søke er 15. april 2024. Midler tildeles med forbehold om budsjettvedtak.

Kort om tilskuddet

Formålet med bomiljøtilskuddet er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker.

Tilskuddet kan brukes til både fysiske og sosiale tiltak som for eksempel lekeplasser, opprusting av møteplasser på fellesareal, informasjons- og kompetansehevende tiltak og sosiale arrangementer. Tilskuddet kan også brukes til planting av trær, for eksempel i form av etablering av frukthager.

Ved behov for prioritering av søknader, vil aktuell bydel sammen med Byrådsavdeling for byutvikling vurdere hvor behovet er størst. Utover dette vil vi prioritere tiltak som mange får glede og nytte av. Det anses som positivt om prosjektet er tilgjengelig også for personer utenfor eget bomiljø.

Bomiljøtilskuddsordningen forvaltes av Byrådsavdeling for byutvikling i samarbeid med Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner.

Kriterier for å søke

 • Tiltaket skal bidra til et bedre bomiljø og gi bomiljøet noe nytt.
 • Dere må dekke 50 prosent av totalkostnaden til tiltaket selv.Hvis dere har et særskilt behov, og kan vise regnskapsdokumentasjon, kan vi vurdere å dekke opp mot 70 % av totalkostnaden. Frivillig arbeid, vaktmestertjenester og materiell dere allerede har kjøpt kan ikke være en del av budsjettutgifter eller egenandel.
 • Tiltaket skal utvikles sammen med dem tiltaket er for, slik at det blir noe folk ønsker seg.
 • Fysiske tiltak kan kun gjennomføres på deres egen eiendom, dersom det ikke finnes en samarbeidsavtale med eiendommens eier
 • I større prosjekter som består av flere faser, må dere søke om tilskudd til en fase om gangen. Disse fasene kan for eksempel være mulighetsstudier, prosjektering/planlegging og bygging/gjennomføring.
 • Hvis dere søker om tilskudd til et fysisk tiltak, må dere oppgi hvem som skal ta ansvar for drift og vedlikehold.
 • Søknader om tilskudd til studier/undersøkelser som har relevans for nærmiljø eller bomiljø generelt, må være forankret i bydelen.
 • Dere må forskuttere kostnadene for tiltaket og får utgiftene refundert etter at rapporteringen er godkjent.
 • Vi gir ikke tilskudd til å dekke vedlikehold, løpende driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver.
 • Vi gir ikke tilskudd til tiltak som allerede er startet opp, eller drift av pågående sosiale aktiviteter.
 • Vi stiller krav til revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter for tilskudd på 200 000 kroner eller mer. For tilskudd under 200 000 kroner er det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og en til undertegner rapport med regnskap.

Hvem kan søke?

 • Borettslag, sameier og velforeninger
 • Beboerstyrer for kommunale gårder kan søke til sosiale tiltak/arrangementer
 • Andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer. Dette kan være frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører eller andre med ikke-kommersielt formål

Enkeltpersoner, kommunale og statlige organer kan ikke søke.

Her må tiltakene gjennomføres

Tiltakene det søkes midler til må gjennomføres innenfor, eller i umiddelbar tilknytning til, pågående eller avsluttede innsatsområder i områdeløft. I 2024 er dette områdene:

 • Trosterud og Haugerud
 • Lindeberg
 • Furuset
 • Linderud
 • Veitvet og Sletteløkka
 • Ammerud
 • Grorud
 • Romsås
 • Haugenstua
 • Stovner sentrum (delbydelene Fossum og Rommen)
 • Vestli

Ved tvil er det bydelen som vurderer om tiltaket er innenfor området eller ikke.

Kontaktinformasjon og veiledning

Søkere oppfordres til å ta kontakt med lokale veiledere i bydelen i utarbeidelsen av søknaden

Bydel Alna

Idil Mohamed (Områdeløft Trosterud og Haugerud)
Mobil: 90 89 22 44
E-post: idil.mohamed@bal.oslo.kommune.no

Martin Eick (Områdeløft Furuset)
Mobil: 98 47 61 06
E-post: martin.eick@bal.oslo.kommune.no

Bydel Bjerke

Katrine Sivertsen
Mobil: 91 59 80 11
E-post: katrine.sivertsen@bbj.oslo.kommune.no

Bydel Grorud

Øystein Syvertsen
Mobil: 45 65 06 78
E-post: oystein.syvertsen@bgr.oslo.kommune.no

Bydel Stovner

Metin Nawzad Rashid
Mobil: 47 45 32 08
E-post: metin.rashid@bsr.oslo.kommune.no

Krav til rapportering

Når tiltaket er gjennomført må dere rapportere til oss.

 • Endelig rapporteringsfrist for midler søkt om i 2023 er 1. oktober 2024.
 • Endelig rapporteringsfrist for midler søkt om i 2024 er 1. oktober 2025.

Slik søker du

 1. Finn frem nødvendige vedlegg

  • Hvis du søker om mer enn 50 % bomiljøtilskudd, må du begrunne dette og legge ved regnskapsdokumentasjon.
  • Hvis fysiske prosjekter skal gjennomføres på andres eiendom, må du legge ved samarbeidsavtale/skriftlig tillatelse for bruk av eiendom.

  Vi behandler ikke søknader med manglende dokumentasjon. All dokumentasjon må følge søknaden, men det er mulig å ettersende opptil en uke etter innsending av søknad.

 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsfrist har utgått.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Alle søkere vil motta bekreftelse på mottatt søknad via din valgte e-postadresse.

 2. Behandling av søknader

  Søknadene behandles av Byrådsavdeling for byutvikling. Tilskudd tildeles etter en skjønnsmessig vurdering etter kriteriene i utlysningen.

 3. Vedtak fattes

  Når vedtak er fattet, vil dere bli varslet på oppgitt e-postadresse og i Søknad og skjema. Organisasjonen kan finne kopi av søknad og svar på søknad i meldingsboksen på Altinn.

  Vedtak fattes av byråd for byutvikling. Det forventes at vedtaket fattes innen 8 uker etter søknadsfrist.